This page contains a Flash digital edition of a book.
Ccp´ntet°m....? sP.


am[y-a-߃ \bn-°p-∂Xv


F≥.bp hnhm-ZsØ Nne Zriy-am-[y-a-߃ ssIImcyw sNbvX-coXn A]-{K-Yn-®m¬ \h-en-_-d¬ Ime-L-´-Ønse C¥y≥ kzIm-cy-am- [yaßfpsS {]I-S-amb Nmbvhp-Ifpw AP-≠bpw shfnhm-Ip-∂-Xm- Wv. X߃°n-jvS-an-√m-Ø-Xn-t\bpw CjvS-an-√m-Ø-h-tcbpw Xnc-™p-]n-Sn®v Ip’n- X-am¿§-ß-fn-eq-sSbpw A{I-a-Øn-eq-sSbpw C√mbva sNøm≥ {ian-°p∂ `c-W- Iq-S-Ip-X-{¥-߃°p C‘\w ]I-cp-∂-Xn¬ {]Xy£amb klmbw \¬In-b- Xmbn Is≠-Ønb Nm\-ep-I-fmWv "ko \yqkv', ssSwkv \u XpS-ßn-b-h¿. Cu Nm\-ep-Iƒ shfn-®-Øn-te-°-√, Ccp-´n-te-°mWv \bn-°p-∂-sX∂p At\z- jW GP≥kn Is≠-Øn-°-gn-™p. ko \yqkns‚ Iy{Xna hoUn-tbm-bmWv I\-ø-Ip-am-dn-s\-Xnsc t]meokv Is≠-Ønb "sXfnhv'. kz¥w Nm\¬ \S- Ønb sImSp-wN-Xn-bn¬ Ip‰-t_m[w tXm∂nb hniz-Zo-]Iv Nm\-ense tPmen cmPn-sh®v Xpd-∂-Sn-®p-]-d™ kXy߃, P\m-[n-]-Xy-hy-h-ÿn-Xnbnse \memw XqsW-∂-dn-b-s∏-Sp∂ am[y-a-߃s°-Xn-sc-bp≈ Ip‰]{Xw Xs∂-bm-bn-cp-∂p. t_m[-]q¿∆ krjvSn-s®-SpØ hymP-Zr-iy-ß-fn-eqsS k¿h-I-em-im-e-I-fnse hnZym¿∞n t\Xm-°sf th´-bm-Snb am[y-a-߃ tamUn `c-W-Iq-S-Øns‚ "_n' Soambn {]h¿Øn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. sslZ-c-_mZv bqWn-th-gvkn-‰n-bnse tcmln- Xvsh-apesb Bfl-l-Xy-bn-se-Øn-®-Xpw, sP.-F≥.bp hnse I\-ø-Ip-am-dns\ tZi-t{Zm-l-°p‰w NpaØn PbnenS-®-Xpw, Ae-l-_mZv bqWn-th-gvkn‰n bqWn- b≥ sNb¿t]-gvk¨ dn®-knMv F∂ s]¨Ip´n-bvs°-Xnsc ]pXnb t]m¿apJw Xpd-°p-∂Xpw ap≥Iq´n \n›-bn® Xnc-°-Y-I-fm-bn-cp-∂p-sh∂p Nne am[y-a- ߃ Xs∂ shfn-s∏-Sp-Øp-∂p. Cu aq∂p kw`-h-ß-fp-tSbpw ImcWw tXSp- tºmƒ Is≠-Øm-hp∂ GI s]mXp-L-S-Iw, Ch-sc√mw F.-_n.-hn.-]n.-bvs°- Xnsc a’-cn®v hnP-bn-®-h-cm-sW-∂-Xm-Wv.


Fw.-F. eØo^v 22 sIPnHF \yqkv am¿®v 2016


s]mXp-hn¬ kwL-]-cn-hm¿ kzoI-cn-®p-h-cp∂ coXn-bm-Wn-Xv. X߃°p CjvS-an-√m-Ø-Xns\ "am¿°v' sNbvXp-sh-®-Xn-\p-ti-jw, AXns\ C√m-Xm-°m- \p≈ AP≠ Xøm-dm-°p-I-bm-Wv. _o^v F∂ Imc-W-ap-≠m°n sIme sNø- s∏´ apl-ΩZv AJvem-°v, _o^v F∂ t]cn¬ Xs∂ tIc-f-lu-kv, t£{X- Øn¬ Ib-dn-b-Xns‚ t]cn¬ Np´p-sIm∂ ZfnXv Ip™p-߃, I¬_p¿Kn, ]≥km-sc, [mt_m¬°¿ F∂n-h-sb√mw DZm-l-c-W-߃ am{Xw. I\-ø-Ip- amdns\Xnsc ]mIn-ÿm≥ A\p-Iq-e-k-ao-]-\-sa-∂m-Wt√m Btcm-]-Ww. C¥y- bnse ]e {]ap-J-tcmSpw ]mIn-ÿm-\n-te°p t]mIm-\mWv _nsP]n Fw.-]n- am¿ Bt{Im-in-®-Xv. (ap≥ Xocp-am-\-sam-∂p-an-√msX hnam\w Xncn-®p-hn´p ]mIn-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52