This page contains a Flash digital edition of a book.
1000 In.-ao. hnX-c-W-irw-J-e-bn¬ ]Ip-Xn-tbmfw t\ctØ Pn° ]≤-X-bn¬ Xs∂ C´p-I-gn-™n-cp-∂p. _m°n ]Ip- Xn°v ]W-an-s√∂ t]cn¬ hnX-cW irwJe ]q¿W-ambpw Pe-\n-[n°v ssIam-dm-\p≈ {ia-amWv \S-∂-Xv.


Pn° ]≤-Xn-bn¬ ]pXp-Xmbn \n¿an® Pe-ip-≤o-I- cW ime-I-fpsS ]cn-]m-e-\-amWv as‰mcp hnj-bw. hntZi Iº-\n-I-fpsS t]‰‚ v kmt¶-XnI hnZybpw Hmt´m-ta-j≥, kvImU(SCADA) XpS-ßnb AXym-[p-\nI kwhn-[m-\- ßfpw D]-tbm-Kn-°p-∂-h-bmWv Cu ip≤o-I-c-W-im-e-Iƒ. Icm-d-\p-k-cn®v Ch \n¿Ωn® Iº-\n-Iƒ Xs∂ Ch Hcp \n›n-X-Im-e-tØ°v ]cn-]m-en-t°-≠-Xp-≠v. Cu Ime- b-f-hn-\nsS hm´¿ AtXm-dn-‰n-bnse Poh-\-°m-¿°v Ch {]h¿Øn-∏n-°p-∂-Xn-\m-h-iy-amb ]cn-io-e\w \¬Ip- Ibpw thWw. F∂m¬ ]Tn-°m≥ Xøm-dmb F©o-\n- b¿am-scbpw a‰v Poh-\-°m-scbpw ]cn-io-en-∏n®v Pe-ip- ≤o-I-c-W-im-e-Iƒ Gs‰-Sp-°p-∂-Xn-\p≈ {]h¿Ø-\-߃ th≠ coXn-bn¬ \S-∂n-√. Ct∏mƒ Cu ip≤o-I-c-W-im- e-I-fpsS ]cn-]m-e\w sS≠¿sNbvXv Iº-\n-Isf G¬∏n- °p-∂-Xn-\p≈ {ia-amWv \S-°p-∂-Xv. CXn-eqsS Pe ip≤o- I-c-W-ta-J-e-bn-te°v h≥tXm-Xn¬ kzIm-cy-I-º-\n-Iƒ IS∂p hcpw.


s]mXp-P-e-hn-X-cWw Zp¿_-e-s∏-Sp-Øp-∂p


tIc-f-hm-´¿ AtXm-dn-‰n-sb∂ s]mXp-P-e-hn-X-c-W-ÿm- ]-\sØ Zp¿_-e-am-°p∂ \b-]-cn-]m-Sn-I-fmWv Ign™ A©p h¿j-Øn¬ D≠m-b-Xv. Cu Ime-L-´-Øn¬ ]pXnb ]≤-Xn-Iƒ Bcw-`n-®n-´n-√. \n¿Ωm-W-L-´-Øn- encp∂ ]e ]≤-Xn-Ifpw ^≠v e`y-a-√m-Ø-Xn-\m¬ apS- ßp∂ Ah-ÿ-bp-≠m-bn. tI{µm-h-jvIrX ]≤-Xn-Iƒ°v ]e-t∏mgpw kwÿm\ k¿°m-cns‚ hnlnXw e`n-®n-´n- √. hm´¿ AtXm-dn-‰n-bpsS kmaqly DØ-c-hm-Zn-Xz-Øns‚ `mK-am-bp-≠m-Ip∂ A[n-I-®n-ehv \nIØm≥ Ign-bp∂ tXmXn¬ dh-\yq-{Km‚ v e`n-®n-´n-√. tIm¨{Sm-IvS¿am-cpsS _n√p-Iƒ bYm-k-abw \¬Im-Øn-\m¬ Ah¿ ]Wn-Iƒ Gs‰-Sp-°mØ ÿnXn-bp-≠m-bn. ]≤-Xn-I-fpsS ]cn-]m- e\ {]h¿Ø-\-߃ apS-ßp∂ Ah-ÿ-bm-bn-cp∂p CXns‚ ^ew. {KmaoW ]≤-Xn-I-fpsS ]cn-]m-e-\-Øn\v H´pw Xs∂ ^≠v A\p-h-Zn-®n-√. CXp ImcWw an° {KmaoW ]≤-Xn-Ifpw C∂v XI¿®-bn-em-Wv.


thWw ]pXnb kao-]-\w


Ign™ A©p h¿j-Øn¬ \n∂v hyXy-kvX-amb kao-]-\-amWv IpSn-sh≈ taJ-e-bn¬ D≠m-tI-≠-Xv. Cu taJ-e-bnse {]Xy-£hpw ]tcm-£-hp-amb kzIm-cy-h-XvI- cWw Ah-km-\n-∏n-°-Ww. \o¿Ø-Sm-[n-jvTn-X-ambn Pe- kw-c-£-W-{]-h¿Ø-\-߃ Gs‰-Sp-Øp-sIm≠v InW-dp- Iƒ D]-tbmKtbm-Ky-am-°-Ww. `qK¿`-Pe-a-eo-\n-I-cWw XS-bp-∂-Xn-\mbn imkv{Xo-b-amb aen\-P-e-\n¿Ωm-P\]≤- Xn-Iƒ hym]n-∏n-°-Ww. Ch {]mtZ-inI {]tXy-I-X-Iƒ°- \p-k-cn®v tI{µo-Ir-Xtam hntI-{µ-Ir-Xtam BImw. ka- {K-Ip-Sn-sh≈ ]≤-Xn-IfpsS amt\-Pvsa‚ v s]mXp-ta-J-e- bn¬ \ne-\n¿Øn i‡n-∏-Sp-ØWw Cu e£y-߃ t\Sp- ∂-Xn-\p≈ `mh\m ]q¿W-amb \S-]-Sn-I-fmWv Ime-L´w Bh-iy-s∏-Sp-∂-Xv.♦


(teJ-I≥ A-tkm-kn-tb-j≥ Hm^v tIcf hm´¿ AtXm-dn‰n Hm^otk-gvkv sshkv {]kn-U‚ v BWv)


sIPnHF \yqkv am¿®v 2016 21


Hcp C‰m-en-b≥ Bibw


tkmWn-bm-Km-‘n-bpsS t\Xr-XzsØ hna¿in-bv°p∂ C∂sØ `c-Wm-[n-Im-cn-Ifpw IS-s∏-´n-cn-bv°p-∂Xv C‰- en-tbm-Sm-Wv. RSS ÿm]-I-\mb tUm. slKvtU-hm- dns‚ D‰kl-bm-{Xn-I≥ tUm. aqs©-bpsS hm°p-I- fn-Xm...


""C¥ym-°msc t]mse C‰-en-°m-cp-sSbpw ASn-ÿm- \-kz-`mhw Ae-k-Po-hn-X-tØm-Sp≈ B`n-apJyhpw Btbm-[-\-co-Xn-I-tfm-Sp≈ AI-e-hp-am-Wv... apt m-fn\n cmPy-Øns‚ Cu Zu¿_eyw I≠-dn-™p... C‰-ensb ssk\n-I-ambn kwL-Sn-∏n-°p∂ ^mknkw F∂ Bibw P\-X-bn¬ sFIy-Øns‚ Bibw ]Icpw. sslµh C¥y-bpsS ssk\nI ]p\-cp-≤m-c-W-Øn\v CXv klm-bn-°pw. \Kv]q-cn¬ tUm. slKvtU-hm¿ ÿm]n® \ΩpsS RSS CØcw Hcp kwL-S-\-bm-Wv. C\nbp≈ Fs‚ PohnXw AXns‚ hnI-k-\-Øn\pw hym]-\-Ø-\p-am-bp-≈-Xm-Wv. B¨Ip-´n-Ifpw s]¨Ip- ´n-Ifpw ssk\n-I-bq-Wn-t^m-an¬ eLp-hmb ImbnI]cn- io-e-\-ßfpw {Un√p-Ifpw \S-Øp-∂Xv I≠v Rm≥ BIr- jvS-\mbn''.


F√mw B¿j-`m-c-X-Øn-\-\y-amb ""temIta Xd-hmSv'' F∂v DZvtLm-jn® ]mc-º-cy-Øn\v A\y-amb Bi-b- ßfpw thjhpw Nn´-I-fpw.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52