This page contains a Flash digital edition of a book.
sSen-tImw, sshZypXn XpS-ßnb taJ-e-I- fn¬ dKp-te-‰dn AtXm-dn‰n \ne-hn¬ h∂Xv AXXv taJ-e-Iƒ kzIm-cy-h-XvI-cn-°-s∏-´- Xns‚ `mK-am-bn-´m-bn-cp-∂p. H∂n-e-[nIw GP≥kn-Iƒ {]h¿Øn-°p∂ Hcp taJ-e- bn¬ F√m-h¿°pw Xpey-A-h-k-c-߃ Dd-∏m- °p-I-sb-∂-XmWv dKp-te-‰dn AtXm-dn-‰n-bpsS ZuXyw. k¿°mcpw s]mXp-ta-J-ebpw am{Xw {]h¿Øn-°p∂ Pe-ta-J-e-bn¬ CØ-c-samcp dKp-te-‰dn AtXm-dn-‰n°v {]kv‡n-bn-√.-a-lm- cm-jvS{Sbnse dKp-te-‰dn AtXm-dn‰n cq]o-I- cWw Gsd hna¿i-\-߃°v hnt[-b-am-bn-cp- ∂p. Cu hnj-b-߃ s]mXp-k-aq-l-Øn¬ N¿®-bm-Xns\ XpS¿∂v Cu Hm¿Un-\≥kv ]pXp-°msX em]vkm-°p-∂-Xn\v Kh¨sa‚ v \n¿_‘n-X-am-bn-Øo¿∂p.


knbm¬ tamU¬ Iº\n


hnX-c-W-Øn-\mbn kzIm-cy-]-¶m-fn-Ø-ap≈ Hcp Iº\n cq]o-I-cn-®p-sIm-≠v DØ-c-hn-d-ßn- bXpw Cu Ime-L-´-Øn-emWv sIm®n≥ C‚¿\m-j-W¬ Fb¿t]m¿´ns‚ (kn-bm¬) amXr-I-bn-emWv Cu Iº\n Bcw-`n-°m≥ hn`m-h\ sNbvXn-cp-∂-Xv. Iº-\n-bn¬ k¿°m- cn\v 26 iX-am-\hpw hm´¿ AtXm-dn-‰n°v 23 iX-am-\hpw Hml-cnbpw D≠m-hp-sa∂pw _m°n 51 iX-am\w Hmlcn kzIm-cy-ta-J-e- °v°m-bn-cn-°p-sa∂pw 2012 Unkw-_¿ 31 \v ]pd-Øn-d-°nb k¿°m¿ DØ-c-hn¬ hyhÿ sNbvXn-cp-∂p. 3 tImSn cq]-bpsS Hml-cn-bp≈ GsXm-cmƒ°pw Iº-\n-bpsS Ub-d-IvS¿ t_m¿Un¬ AwK-amImw F∂ hyh-ÿbpw D≠m-bn-cp-∂p.


knbm¬ tamU¬ Iº\n cq]o-I-c-W-Øn- s\-Xnsc hym]-I-amb {]Xn-tj-[hpw {]t£m- `hpw \S-∂p. cmjv{Sob {]h¿Ø-Icpw ]cn- ÿnXn {]h¿Ø-Icpw kmwkv°m-cn-I-\m-b- Icpw t{SUv bqWn-b-\p-Ifpw Hs° AS-ßp∂ kwÿm-\-Xe IpSn-sh≈ kwc-£W kan- Xn-bpsS t\Xr-Xz-Øn-em-bn-cp∂p Cu {]t£m- `w. {]t£m-`-Øns‚ `mK-ambn Xncp-h-\-¥- ]pcw IpSn-sh≈]≤-Xn-bpsS Pe-ip-≤o-I-c-W- ime ÿnXn sNøp∂ Acp-hn-°-c-bn¬ \n∂v `c-W-kn-cm-tI-{µ-amb sk{I-t´-dn-b-‰n-te°v c≠p Znh-ksØ Im¬\S PmY \S-∂p. {]t£mm-`-Øn\v ap∂n¬ ap´p aS-°nb k¿°m¿ BZy-L-´-Øn¬ DØ-chv t`Z-KXn sNøm\pw 2013 Unkw-_¿ 31 \v DØ-chv d±m- °m\pw \n¿_-‘n-X-cm-bn.


Pe-\n[n


t\ctØ ]d™ t]mse Pe-\n[n F∂ temI-_m¶v ]≤-Xn-bn¬ ]pXnb IpSn-sh≈ ]≤-Xn-I-fpsS \n¿Ωm-W-®n-e-hns‚ Hcp `mKhpw ]cn-]m-e-\-®n-ehv ]q¿W-am-bp.w D]- t`m-‡m-°ƒ Xs∂ hln-°-Ww. Pe-\n-[n- bpsS H∂mw-L-´-Øn¬ 20˛25 hoSp-Iƒ°p-th-


20 sIPnHF \yqkv am¿®v 2016


k]vX-[mc F∂ t]cn¬ tkh-\-ta-J-e-I-fn¬ Iº-\n-Iƒ Bcw-`n-°p-∂-Xn-\p≈ Xocp-am-\-am-bn-cp∂p CXn¬ BZy-tØ-Xv. IpSn-sh-≈-hn-X-c-Whpw aen-\-P-e-\n¿Ωm-¿P- \hpw CØ-c-Øn¬ k]vX-[mc hgn Iº-\n-Iƒ°v ssIam- dp-∂-Xn\v hn`m-h\w sNbvXn-cp-∂p. en‰n\v 25 ss]k \nc- °n¬ Iº\n IpSn-sh≈ hnX-cWw \S-Øp-sa-∂m-bn-cp∂p apJy-a-{¥n-bpsS {]Jym-]\w Bbncw en‰¿ Pe-Øn\v icm-icn 5 cq]-bmWv hm´¿ AtXm-dn‰n CuSm-°p-∂-sX-∂-dn-bp-tºm- gmWv Cu {]Jym-]-\-Øns‚ s]m≈-Øcw a\-kn-em-hp-I.


≠n-bp≈ sNdnb ]≤-Xn-I-fmWv Dƒs∏-Sp-Ønbncp∂-Xv. CXn-s\m∏w Xs∂ Nh-d, ]∑\ ]©m-b-Øp-Iƒ°p th≠n Hcp ka-{K-]-≤-Xn- bpw Gs‰-Sp-Øn-cp-∂p. Cu ka-{K-]-≤-Xn-bn¬ Pe-ip-≤o-I-cWhpw _ƒ°vv kssπbpw hm´¿ AtXm-dn-‰n-bpsS DØ-c-hm-Zn-Xzhpw Pe-hn- X-cWw D]-t`m‡r-I-Ωn-‰n-I-fpsS Npa-X-e-bp-am-bn-cp-∂p. F∂m¬ ]≤Xn ]q¿Øn-bmbn Gsd-°mew Ign-bp-∂-Xn\p ap≥]p Xs∂ Pe-hn-X-c-W-irw-J-e-bmsI Ipg-∏-Øn-em-Ip-Ibpw hnX-cWw hm´¿ AtXm-dn‰n Xs∂ Gs‰-Sp-°-W-sa∂v ]©m-b-Øp-Iƒ Bh-iy-s∏-Sp- Ibpw sNbvXp. Pe\n[n-bpsS c≠mw-L-´-Øn¬ Bdv ka{K IpSn- sh≈ ]≤-Xn-Iƒ \ho-I-cn®v Pe-\n-[n°v ssIam-dp-∂-Xn-\p≈ \S-]- Sn-Iƒ kzoI-cn-®p. CØ-c-Øn¬ Ch \ho-I-cn°p-∂-tXmsS hnX-cW irwJ-e-bn¬ \n∂v hm´¿ AtXm-dn‰n ]q¿W-ambpw ]n≥am-dp-Ibpw AXv D]-t`m-‡rkwL-ß-fpsS `mc-ambn amdp-Ibpw sNøpw A∂p-h- sc-bp-≠m-bn-cp∂ s]mXp Pe-hn-X-cW kwhn-[m-\-Øn¬ \n∂v Cu {]tZ-i-ß-fnse P\-߃ ]pd-Øm-hpw. bYm¿∞-Øn¬ s]mXp-P-e- hn-X-c-W-Øn¬ \n∂p≈ `c-W-Iq-S-Øns‚ L´w L´-am-bp≈ ]n≥am‰- Øns‚ `mK-am-Wn-Xv. Pe-\n-[n-bpsS \n_-‘-\-I-f-\p-k-cn®v ]©m- bØv `c-W-k-an-Xnbv°v t]mepw C°m-cy-Øn¬ CS-s]-Sm≥ A[n-Im- c-an-√. ^e-Øn¬ Cu ]≤-Xn-I-fpsS hnX-c-W-ta-J-e-bn¬ \n∂v s]mXp kwhn-[m\w ]n≥am-dp-I-bm-Wv.


Pn°-]-≤Xn


P∏m≥ C‚¿\m-j-W¬ tIm˛ Hm∏-td-j≥ Atkm-kn-tb-js‚ (Pn-°) [\-k-lm-b-tØmsS Xncp-h-\-¥p-]cw, ao\m-Sv, tN¿Ø-e. tImgn- t°m-Sv, ]´phw F∂n-h-S-ß-fn¬ \S-∏m-°nb IpSn-sh≈ ]≤-Xn-Iƒ Cs∂mcp hgn-Øn-cn-hn-em-Wv. IÆq¿ Pn√-bnse ]´phw IpSn-sh≈ ]≤-Xn-bpsS hnX-c-W-irw-Je Pe-\n-[n°v ssIam-dm≥ \S∂ {ia- amWv CXn-sem-∂v. Cu IpSn-sh≈ ]≤-Xn-bn¬ BsI-bp-≠m-bn-cp∂


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52