This page contains a Flash digital edition of a book.
_-߃°v IpSn-sh-≈-Øn-\mbn Gsd Zqcw k©-cn-t°≠n hcp-∂p. NXp-c{i Intem-ao-‰-dnse icm-icn InW-dp-I-fpsS FÆ-Øn¬ (In-W¿ km{µ-X) cmPy-tØ-‰hpw ap∂n¬ \n¬°p∂ kwÿm-\-amWv \Ωp-sS- sX∂pw Hm¿°-Ww.


HutZym-Kn-I-amb IW-°p-Iƒ {]Imcw tIcf hm´¿ AtXm-dn-‰n, Pe-\n-[n, {]mtZ-inI k¿°m-cp-Iƒ F∂nh \S-Øp∂ IpSn-sh≈ ]≤- Xn-I-fn-eqsS \K-c-P-\-kw-Jy-bpsS 84 iX-am-\-Øn\pw {Kmao-W-P-\-X- bpsS 68 iX-am-\-Øn\pw Sm∏n-eqsS ip≤-Pew e`n-°p-∂p-≠v. Cu IW-°-\p-k-cn®v kwÿm-\Øv 72.36 iX-am-\-Øn\v Cßs\ IpSn- sh≈w e`n-°p-∂p-≠v. F∂m¬ tI{µ Kh¨sa‚n-s‚ IW-°-\p-k- cn®v tIc-f-Øn¬ P\-kw-Jy-bpsS 60 iX-am-\-Øn-\mWv ip≤o-I-cn® IpSn-sh≈w e`n-°p-∂-Xv.


IpSn-sh≈ hnX-cW ]≤-Xn-Iƒ


tIc-f-Øn¬ ss]∏v hgn ip≤-P-e-hn-X-cWw \S-Øp∂ {][m\ ÿm]\w tIcf hm´¿ AtXm-dn-‰n-bm-Wv. {]mtZ-inI k¿°m-cp-Iƒ t\cn´v \S-Øp∂ GXm\pw Nne IpSn-sh≈ ]≤-Xn-I-fp-≠v. Pe-\n-[n, kzP¬[mc XpS-ßnb kzm{ib IpSn-sh≈ ]≤-Xn-I-fmWv as‰m-cn- \w. Ch-bpsS \n¿Ωm-W-®n-e-hns‚ Hcp `mKhpw ]cn-]m-e-\-®n-ehv ]q¿W-ambpw D]-t`m-‡m-°ƒ hln-°-Ww. Ch°p ]pdta ADB ]≤-


Xn-bp-sSbpw tI{µm-hn-jvIrX ]≤-Xn-I-fp-sSbpw t\mU¬ GP≥kn-bmb Kerala sustainable Urban Development Project (KSUDP) {]h¿Øn-°p- ∂p.


tIc-f-hm-´¿ AtXm-dn‰n


Hcp kwÿm-\-ØmsI hym]n®p InS-°p∂ cmPysØ Xs∂ GI s]mXp-P-e-hn-X-cW kwhn-[m-\-amWv tIcf hm´¿ AtXmdn‰n. a‰v kwÿm-\-ß-fn¬ \K-c-߃°pw {Kma-߃°pw sat{Sm-Iƒ°pw hnXykvX kwhn-[m-\-ß-fm-Wp-≈-Xv.


G‰hpw HSp-hn-esØ IW-°-\p-k-cn®v hm´¿ AtXm-dn‰n 1241 IpSn- sh≈ ]≤-Xn-Iƒ \SØn hcp-∂p. Ch-bn-eqsS {]Xn-Zn\w 2700 Zi- e£w en‰¿ Pew (2700 MLD) hnX-cWw sNøp-∂p. 328 ]≤-Xn-Iƒ \n¿am-W-Øns‚ hnhn[ L´-ß-fn-em-Wv. BsI hnX-cWw sNøp∂ ip≤-P-e-Øns‚ 27 iX-am-\-tØmfw hnX-cW irwJ-e-bn¬ \jvS-am-Ip- ∂p-≠v. hnX-cW irwJ-e-bnse tNm¿®, A\-[n-IrX IW-£\p-Iƒ XpS-ßn-b-h-bn-eq-sS-bmWv Cu \jvSw D≠m-Ip-∂-Xv. BsI 18,77,111 hm´¿ IW-£-\p-Ifpw 2,70,000 s]mXp-Sm-∏p-Ifpw tIcf hm´¿ AtXm-dn-‰n-bpsS A[o-\-X-bn-ep-≠v.


Hcp Intem-en‰¿ Pew ip≤-I-cn®v hnX- cWw sNøp-∂-Xn\v GXm≠v 12 cq]-tbmfw hm´¿ AtXm-dn-‰n°v Nne-hm-Ip-∂p-s≠-∂mWv HutZym-KnI IW-°v. hm´¿ Nm¿Pv C\-Øn¬ Intem-en‰-dn\v GXm≠v 5 cq]-bm-Wv e`n-°p- ∂-Xv. {]Xn-h¿jw hm´¿ AtXm-dn-‰n°v hc-hn- s\-°mƒ GXm≠v 300 tImSn cq] A[n-I- ambn Nne-hm-t°≠n hcp-∂p-≠v. Cu IW°v Nq≠n-°m´n hm´¿ AtXm-dn‰n \jvS-Øn-em- sW∂ {]Nm-c-Ww \S-°p-I-bm-Wv.


F∂m¬ F¥mWv Cu A[n-I-Nn-e-hns‚ ASn-ÿm\w F∂Xv ]cn-tim-[n-°-∏-tS-≠-Xm- Wv. tIcf Kh¨sa‚ns‚ {]mY-an-I-amb DØ- c-hm-ZnXzw Kh¨sa‚n\p th≠n \nd-th-‰p∂ kzbw`cW ÿm]-\-amWv tIcf hm´¿ AtXm-dn-‰n. 2,70,000 s]mXp-Sm-∏p-Iƒ, \nc-h[n {KmaoW IpSn-sh≈ hnX-cW ]≤-Xn-Iƒ F∂nh Cu ÿm-]-\Øns‚ kmaqly DØ- c-hm-Zn-Xz-Øns‚ `mK-am-Wv. AXn-\m¬ Xs∂ CXn\p th≠n hcp∂ A[n-I-Nn-ehv \jvS- ambn ImWmsX Bh-iy-amb kmº-Øn-I-k- lmbw \¬tI≠ DØ-c-hm-ZnXzw Kh¨sa‚n- \p-≠v. Cu DØ-c-hm-ZnXzw \nd-th-‰-s∏- Sp∂pt≠m F∂Xv ]cn-tim-[n-°-s∏-S-Ww.


2008˛¬ A∂sØ CS-Xp-]£ P\m-[n]Xy ap∂Wn Kh¨sa‚v hm´¿ AtXm-dn-‰n-bpsS kmº-ØnI \ne sas®-s∏-Sp-Øp-∂-Xn-\p≈ \S-]Sn kzoI-cn-°p-I-bp-≠m-bn.1050 tImSn cq]bpsS _m≤yX Fgp-Xn-Ø-≈p-Ibpw 900 tImSn cq]-bpsS _m≤yX Kh¨sa‚ns‚ Hml-cn-bmbn am‰p-Ibpw sNbvXp-sIm-≠mWv CXv km[n-®-Xv..


k]vX-[m-cbpw dKp-te-‰dn AtXm-dn-‰n-bpw


F∂m¬ hm´¿ AtXm-dn‰n hgn \S°p∂ s]mXp-P-e-hn-X-cWtØmSv XnI®pw hyXy-kvX- amb kao-]-\-amWv C°-gn™ 5 h¿j-°m- eØv D≠m-b-Xv. k]vX-[mc F∂ t]cn¬ tkh-\-ta-J-e-I-fn¬ Iº-\n-Iƒ Bcw-`n-°p- ∂-Xn-\p≈ Xocp-am-\-am-bn-cp∂p CXn¬ BZy- tØ-Xv. IpSn-sh-≈-hn-X-c-Whpw aen-\-P-e- \n¿Ωm-¿P-\hpw CØ-c-Øn¬ k]vX-[mc hgn Iº-\n-Iƒ°v ssIam-dp-∂-Xn\v hn`m-h\w sNbvXn-cp-∂p. en‰n\v 25 ss]k \nc-°n¬ Iº\n IpSn-sh≈ hnX-cWw \S-Øp-sa-∂m- bn-cp∂p apJy-a-{¥n-bpsS {]Jym-]\w Bbncw en‰¿ Pe-Øn\v icm-icn 5 cq]-bmWv hm´¿ AtXm-dn‰n CuSm-°p-∂-sX-∂-dn-bp-tºm-gmWv Cu {]Jym-]-\-Øns‚ s]m≈-Øcw a\-kn- em-hp-I. CtXm-sSm∏w Xs∂Pe-ta-J-e-I-fn¬ Hcp dKp-te-‰dn AtXm-dn‰n ÿm]n-°p-∂-Xn- \p≈ Hm¿Un-\≥kv ]pd-Øn-d-°p-I-bp-≠m-bn. XnI®p A]-I-S-I-c-am-bn-cp∂p Cu \o°w.


sIPnHF \yqkv am¿®v 2016 19


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52