This page contains a Flash digital edition of a book.
F^v.-F-kv.-C.-Sn.-H. h\nXm Iq´mbva


♦ kv{Xokp-c£ Dd-∏m-°pI ♦ hne-°-b‰w XS-bpI ♦ h¿§o-b-Xsb sNdp-°pI


1911˛emWv BZy km¿∆-tZ-iob h\n-Xm-Zn\w BN-cn-®- Xv. h\n-X-ItfmSp≈ hnth-N\w Ah-km-\n-∏n-°pI


kv{XoIƒ°v thm´-h-Imiw \¬IpI F∂n-h-bm-bn-cp∂p A∂v D∂-bn® ap{Zm-hm-Iy-߃. hnth-N-\-߃ Hcp ]cn- [n-hsc Ah-km-\n-∏n-°m\pw thm´-h-Imiw t\Sn-sb-Sp-°m- \p-sams° Ign-™n-´p-s≠-¶nepw C∂pw kv{XoI-fpsS PohnXw Zpcn-X-]q¿Æ-am-bn-Øs∂ \ne-\n¬°p-∂p.


kv{XoI-fpsS PohnXw kpc-£n-X-a-√mØ cmPy-ß-fn¬ \memw-ÿm-\-ØmWv C¥y. hnZym-`ym-k-Øns‚ Imcy- Ønepw Btcm-Ky-cw-KØpw a‰p t£a-ta-J-e-I-fn-ep-sa√mw k¿°m¿ CS-s]-S¬ ]cn-an-X-s∏-Sp-Øn-b-Xns‚ apJy Cc-I- fmbn amdn-bn-´p-≈Xv kv{XoI-fm-Wv. h¿≤n-®p-h-cp∂ kmº- Øn-Im-k-a-Xzhpw sXmgn¬ \ntj-[hpw kv{Xok-aq-lsØ AXn-thKw ]m¿iz-h¬°-cn-°p-∂p. kv{XoIƒs°-Xnsc AXn-{I-a-ßfpw A\p-Zn\w h¿≤n-®p-h-cp-∂p. lnµp-Xz- h¿KobX {]N-cn-∏n-°p∂ tamUn k¿°m-cns‚ `c-W- Øn≥Iogn¬ kv{XoIƒ s]mXp-cw-KØv IS-∂p-h-cp-∂-Xn¬ Xs∂ {]Xn-k-‘n-Iƒ \ne-\n¬°p-∂p. apX-em-fnØ kaq- l-Øn-s‚bpw ^yqU¬ aqey-t_m-[-ß-fp-sSbpw `mK-ambn kv{XoIsf ASn-®-a¿Øp∂ ÿnXn-bm-Wp-≈-Xv. kzX{¥ C¥y-bpsS {Kma-ßsf `oXn-bn-em-gvØn-s°m≠v PmXn-hn-th- N-\-Øns‚ `mK-am-bp≈ Iq´-°-im-∏p-Ifpw kv{Xo]o-V-\- ßfpw XpS¿°-Y-I-fmbn amdp-I-bm-Wv.


AXnXojvW-amb hne-°-b-‰-Øns‚ sISpXn t\cn-´- \p-`-hn-t°-≠n-h-cp∂ hn`m-K-amWv kv{XoIƒ. \h-en-_-d¬ \b-߃ krjvSn-°p∂ {]Xn-k-‘n-Iƒ XcWwsNøm-\p≈ {]t£m-`-ß-fnepw t]mcm-´-ß-fnepw kv{XoI-fpsS ]¶m- fnØw C\nbpw h¿[n-∏nt°-≠-Xp-≠v. `c-W-Iq-S-Øns‚ IS- ∂m-{I-a-W-߃s°-Xnsc i‡-amb sNdp-Øp-\n¬∏n\v k÷-cm-IpI F∂ Hm¿Ω-s∏-Sp-Ø-emWv km¿∆-tZ-iob aln-fm-Zn-\w. F√m Pn√m-tI-{µ-ß-fnepw F^v.-F-kv.-C.-Sn.- H. t\Xr-Xz-Øn¬ am¿®v 8 \v h\n-Xm-Iq-´m-bva-Iƒ kwL- Sn-∏n®p.-♦


tZiob ]Xm-I-bpsS Dbcw


sP.F≥.bp AS-°-ap≈ k¿∆-I-em-imeIfnse hnZym¿∞n-Iƒ°v cmPy-kvt\lw Dd-∏p-h-cp-Øm≥ 252 ASn Db-c-Øn¬ tZiob ]XmI ÿm]n-°- bv°-W-sa∂v tI{µ-k¿°m¿. C¥y-bpsS `mhn hmKvZm-\-ß-fmb hnZym¿∞n {]Xn-`-Isf cmPy-t{Zm- ln-I-sf∂v ap{Z-IpØn {]Xn-tj[{]I-S\w \S- Ønb kwL-]-cn-hm¿ {Xn-h¿Æ-]-Xm-I-bp-ta-¥n-bn- cp-∂p.


Km‘nPn sIm√-s∏-´Xv B¿.-F-kv.-Fkv \S- Ønb h¿§ob hnjw \nd™ {]N-c-W-Øns‚ ^e-am-bm-sW∂pw lnµp-a-lm-k-`-bmWv {]Xnÿm\-sØ-¶nepw Km‘n-Pn-bpsS th¿]m-Sn¬ a[pcw hnf-ºnb B¿.-F-kv.-Fkv \ntcm-[n-bv°- s∏-tS-≠-Xm-sW∂pw C¥y-bpsS Dcp-°p-a\pjy- \mb {]Ya B`y-¥-c-a{¥n k¿Zm¿ h√m`mbn ]t´¬ Xocp-am-\n-®p.


C¥y-bpsS ]XmI `Kh[zPw AYhm Imhn- s°mSnbmbn-cn-bv°-W-sa-∂pw, {_n´ojv B[y-]- Xy-Øn-s\-Xnsc s]mcp-tX-≠-Xn-s√∂pw Xocp-am- \n® kwL-S\ 1947 Pqsse 22 \v `c-W-L-S\m \n¿ΩmW k` {Xnh¿Æ-]-XmI AwKo-I-cn-®-t∏mƒ {]Xn-I-cn-®Xv Cßn-s\. ""hn[n-ssh-]-coXyw sIm≠v A[n-Im-c-Øn¬ h∂-h¿ {Xnh¿Æ-]-XmI \ΩpsS ssII-Ifn¬ Xcpw. lnµp-°ƒ AXv kzmwio-I- cn-bv°p-Isbm AwKo-I-cn-bv°p-Isbm sNøn-√. aq∂v F∂ hm°p Xs∂ A{io-I-c-am-Wv. AXp sX‰mb am\-kn-Im-hÿ krjvSn-bv°pw. cmPy-Øn\v AXv lm\n-I-c-amWv''.


1948 Pqsse 11 \vB¿.-F-kv.-Fkv \ntcm-[\w ]n≥h-en-bv°m≥ k¿Zm¿]t´¬ apt∂m-´p-h® \n_-‘-\-I-fn¬ H∂v AXv C¥y-bpsS tZiob ]Xm-Isb AwKo-I-cn-bv°-W-sa-∂m-bn-cp∂p! C∂v tZiob ]Xm-I-bp-ta¥n cmPy-kvt\-l-ap-{Zm-hm-Iy- ß-fp-b¿Øp-∂-h¿ AdnbpI C¥y≥ bphXbpsS a\- n¬ tZio-b-]-XmI 252 ASnbv°pw Gsd apI- fn-em-sW-∂v.♦


sIPnHF \yqkv am¿®v 2016 17


km¿∆-tZ-iob h\n-Xm-Zn\w Pn√m-tI-{µ-ß-fn¬


am¿®v 8


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52