This page contains a Flash digital edition of a book.
AsX, \


Atacn° Hcp Zcn{Zcm{„w IqSnbmWv...


Ωƒ Hs° IcpXp∂Xv t]mse Atacn° Hcp [\nI cm{„a√. henb SqdnÃv {]tZißfn¬ Iøn¬ sXm∏nbpambn Nne¿ hcpw. [¿Ω°m¿.. Ht∂m ct≠m tUmf¿ B sXm∏nbn¬ C´p sImSp°pw.. Nne [¿Ω°m¿ Hcp {]tXyI ÿeØv F∂pw h∂ncn°pw. Chsc ]p\c[nhkn∏n°m≥ Hcp ]≤Xnbpw Ch¿°n√


\Kcßfn¬ Xs∂ [\nI¿ Xmakn°p∂ ÿeßfpw Zcn{Z¿ Xmakn°p∂ ÿeßfpw D≠v. Dds°bp≈ Ae¿®Ifpw, Icbp∂ Ip™pßfpw, apjn™ hkv{X߃ [cn® AΩamcpw Ip´nIfpw hr≤cpw, thiymhrØn sNøp∂ kv{XoIfpw D≈ Hcp Ccp≠ Atacn° ChnsS D≠v. IdpØ h¿K°m¿ Ipd®p IqSn XmWXcw Atacn°≥ ]uc∑m¿ BWv F∂v Ipd®ßp BgØn¬ t\m°nbm¬ \ap°v ImWmw. IdpØhsc \ot{Km Ft∂m ªm°v Ft∂m hnfn®pIqSm. Abmƒ B{^n°≥ HdnPn≥ Atacn°≥ BWv Fs∂ ]dbmhq.


IdpØ hwi°mc≥ Bb Hcp {]knU≠v h∂Xv sIm≠v Atacn°bnse ]´nWn∏mh߃ Bb Ch¿ Ct∏mƒ [mcmfw sa®ßƒ A\p`hn°p∂p≠v.


47 Zi e£w Atacn°°m¿ HcmgvN Ignbp∂Xv 27 tUmf¿ sIm≠mWv; 27 x 65 =1755 C¥y≥ cq]. Atacn°bnse Zmcn{Zy tcJ IW°m°m≥ D≈ hm¿jnI hcpam\w GXm≠v 20,665 tUmf-dn¬ XmsgbmWv. Cu Xmgv∂ hcpam\°m¿°v `£Ww \evIm≥ s^Ud¬ k¿°m¿ \evIp∂ [\ klmbw BWv 27 tUmf¿. CXv Hmtcm tÉn\pw thsd thsd XpIbmWv, Zcn{Z¿ At]£n®m¬ At\zjWw \SØn A¿lXbp≈h¿°v CXv \¬Ip∂p. ]Ww Bb√ sImSp°p∂Xv. Hcp sU_n‰v Im¿Uv (EBT CARD) t]mse H∂mWv ]Icw \¬Ip∂Xv. ^pUv Ãmºv F∂mWp CXv Adnbs∏Sp∂Xv.


14 sIPnHF \yqkv


hn.-Pn. Dam-tZhn am¿®v 2016


Hcp ISbn¬ EBT Im¿UpIƒ kzoIcn°s∏Spw Fs∂gpXnbXv hmbn®t∏mƒ shdpsX Adnbm\p≈ tamlw sIm≠mWv tNmZn®Xv F¥mWv Cu._n.‰n. Im¿UpIƒ F∂v. tPmen In´p∂Xv hsc s]t{Smƒ ]ºnepw kq∏¿am¿°-‰nepw Hs° tPmen°v \n∂ ]cnNbw D≈Xv sIm≠v tamƒ ]d™pX∂p AsXmcp `£y Im¿Uv BsW∂v. HcmgvN 27 tUmf¿ hne°p≈ `£y [m\y߃ B Im¿Un\p ISbn¬ \n∂pw hmßmw. Im¿Uv \ΩpsS F.‰n.Fw Im¿Upt]mse D]tbmKn°mw. F∂m¬ F√m amfpIfpw Cu


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52