This page contains a Flash digital edition of a book.
XmWv. em`w h¿≤n-°p-t¥mdpw \nIpXn \nc°p Xmgp∂ coXn-bm-Wp-≈-Xv.


F¥p-sIm≠v tIm¿∏-td-‰p-Iƒ \nt£-]-Øn\v hnap- JX ImWn-°p∂p F∂-Xn\v kmº-ØnI k¿s∆ hni- Zo-I-cWw \¬Ip-∂p-≠v. BtKmf kmº-ØnI amµyw aqew I‰p-aXn CSn-™p. 17.6 iX-am\w Ipd-hp-≠mbn, ap≥h¿jsØ At]-£n®v AXp-sIm≠v Ib-‰p-aXn hf¿Øn kmº-ØnI hf¿® ssIh-cp-Øm-sa∂ {]Xo£th≠. icn-bmb hni-I-e-\-am-Wn-Xv. DØ-chpw AXn-e-S-ßn-bn-´p-≠v. k¿-°m¿ \nt£]w h¿≤n-∏n-®v, hcp-am\w hf¿Øn, B`y-¥c D]-t`mKw Db¿Øp-I- bmWv kmº-ØnI hf¿®-°p≈ am¿§w. Cu kao- ]\w k¿°m¿ sIms°m-≈p-I-bn-√. F¥p-sIm-s≠- ∂m¬, \h-en-_-d¬ AP-≠sb Ah¿ apd-sI-∏n-Sn- °p-∂p. k¿°m¿ \nt£-]-sØ-°mƒ kzImcy B`y- ¥-c˛ hntZi \nt£] hf¿®°v A\p-Iq-em-¥-co-£- ap-≠m-°m-\mWv (Cukv Hm^v UqbnMv _nkn-\-kv) k¿°m¿ {]Xn-_-≤X ImWn-°p-∂-Xv.


kº-Zvhy-h-ÿ-bpsS Nme-I-i-‡n-bmWv s]mXp-ta- J-em-_m-¶p-Iƒ. cmPysØ 22 s]mXp-ta-Jem _m¶pIƒ h≥ {]Xn-k-‘n-bn-em-Wv. XI¿®-tbm-S-Sp-°p∂ {]Xn- k-‘n-bm-Wn-Xv. s]mXp-ta-J-e-bpsS Ipg-∏-a√ AXv. h≥InS tIm¿∏-td-‰p-Iƒ, cmjv{Sob t\Xr-Xz-Øns‚ ]n¥p-W-tbm-sS, hmbv]-bpsS cq]-Øn¬ ]Ww tNm¿Øn-b-XmWv {]iv-\-Øns‚ ImX¬. _m¶v ta[m- hn-Iƒ sImSp-Ø-h¿°p Xs∂ ho≠pw ho≠pw hmbv] sImSp-°m-≥ a’-cn-®p. apXepw ]en-ibpw Xncn-®-S-°m≥ hogvN hcp-Øn-b-h¿°v ho≠pw hmbv] \¬In. CXmWv hnPbv aeybpsS Imcy-Øn¬ kp{]o-wtIm-SXn Bcm- ™-Xv. Xncn-®S-hn-\p- hogvN hcp-Øn-b-h¿s°¥n\v ho≠pw hmbv] \¬In?. tÉv_m¶v Hm^v C≥Uy \¬In-b-Xv, 1600 tImSn cq]. ]©m_v \mj-W¬ _m¶v 800 tImSn, sF.-Un. _n. sF. _m¶v 800tImSn Aßs\ \ofp∂p IW°v. BsI 7000 tImSn cq]. CXv a√y- bpsS am{Xw IW-°m-Wv. hmbv]bpw ]p\:{Iao-I-cn® hmbv]bpw Dƒs∏sS samØw 8.47 e£w tImSn cq] s]mXp-ta-Jem _m¶p-Iƒ°p In´m-°-S-am-Wv. em`-ap-≠m- Ip∂ ImeØv em`-sa√mw t]m°‰nem°pw; em`w Nq≠n-°m-Wn®v hmbv]- hm-ßpw. \jvS-ap-≠m-Ip-tºmƒ \jvSw Nq≠n-°m-Wn®v Xncn-®-S-hp- ap-S-°pw. CXmWv tIm¿∏-td‰pIfpsS X{¥w k¿°m-cm-Is´ ISw Fgp-Xn- Ø≈n tIm¿∏-td-‰p-I-fpsS klm-b-Øn-s\Øpw. Ign™ A©p-h¿j-Øn-\Iw 1,61,018 tImSn cq] k¿°m¿ Fgp-Xn-Ø-≈n. In´m-°Sw s]cp-In, [\-ÿnXn


Zp¿∫-e-amb _m¶p-Iƒ°v aqe-[-\m-Sn-Ød i‡ns∏Sp-Øm≥ _P‰v 25000 tImSn cq] \¬Ip-∂p. Ign™ _P-‰nepw \¬In 25000 tImSn cq]. BsI 70,000 tImSn cq] \¬Im-\mWv e£y- an-Sp-∂-Xv. JP-\m-hnse ]Ww _m¶p-Iƒ°v \¬IpI; _m¶p- Iƒ AXp tNm¿Øn tIm¿∏-td-‰p-Iƒ°p ssIam-dpI CØ-c- samcp _m¶nwKv \b-amWv k¿°m¿ ]n¥pScp-∂-Xv.


IuXp-I-ap-W¿Øp-∂-XmWv I≈-∏-W-tØm-Sp-ap≈ kao-]\w 85 e£w tImSn cq] C≥Uym-°m-cp-tS-Xmbn hntZi-_m-¶p-I-fn- ep-s≠∂pw `cWw In´n \qdp Znh-k-Øn-\Iw AXp Xncn-s®- Øn®v Hmtcm-cp-Ø¿°pw 15000 cq] hoXw e`y-am-°p-sa-∂p-am-bn- cp-∂s√m {]Nm-c-Ww. Ign™ _P-‰n¬ I≈-∏-W-°m¿s°-Xn- cmb \S-]-Sn-I-sf-∏‰n Zo¿L-ambn D]-\y-kn-°-s∏-´p. t•m_¬ ^n\m-jy¬ C‚{Kn‰n dnt∏m¿´v {]Imcw 2004 apX¬ 2013 hsc, 510 iX-tImSn tUmf-dmWv hntZi _m¶p-I-fn-te°v Hgp-In-t∏m-b- Xv. AXn¬ 392 iX-tImSn tUmf¿ hntZi \nt£] cq-]-Øn¬ C≥Uy-bn-te°p Xncn-s®-Øn. 2015 G{]n¬ apX¬ Unkw-_¿ hsc 9 amk-Øn-\Iw FØn-bXv 29.5 iX-tImSn tUmf¿. a‰p hntZi \nt£-]-tØm-sSm∏w C≥Uy-°m-cpsS I≈-∏W \nt£- ]hp-saØn! hntZi \nt£-]-ambn 60 iX-am-\hpw FØn-bXv samdo-jy-kv, knwK-∏q¿ F∂o cmPy-ß-fn¬ \n∂mWv. sIm°ns‚ Xe-bn¬ shÆ-sh®v AXn\p IÆp-Im-Wm≥ ]‰mØ ÿnXn- bp-≠m-°p-∂-Xp-t]m-semcp X{¥w I≈-∏-W-°m¿s°-Xnsc sPbv‰ven {]Jym-]n-®n-´p-≠v. I≈-∏-W-Øns‚ \nIp-Xn-bmbn 30 iX-am-\hpw k¿Nm¿÷v Bbn 7.5 iX-am-\hpw, ]ng-bmbn 7.5 iX-am-\hpw tN¿Øv BsI 45 iX-am\w k¿°m-cn\v tImg \¬In-bm¬ 55 iX-am\w ssI°-em-°mw. Pbn-enepw t]mtI≠ in£bpw G‰p-hm-tß≠, I≈-∏Ww shfp-∏n-°mw. as‰mcp kzbw shfn-s∏-Sp-ج ]≤Xn {]Jym-]n-®n-cp∂p AXns‚ Imem- h[n- sk]v‰w-_¿ 30 \v Ah-km-\n-®p. BsI ]ncn-™Xv 4164 tImSn cq] BsI I≈-∏Ww 33,66,000 tImSn cq]!! km[m-c-W- °m-tcm-Sp≈ k¿°m¿ kao]\Øns‚ kqNn-I-bmWv sXmgn-ep- d-∏p-]-≤-Xn, Ign™ _P-‰n¬ 34699 tImSn cq]-bmWv sXmgn-ep- d-∏p-]-≤-Xn°p hI-bn-cp-Øn-bn-cp-∂-Xv. 5000 tImSn cq] A[n-I- ambn \¬Ip-sa∂pw hy‡-am-°-s∏-´n-cp-∂p. samØw 39699 tImSn cq] {Kma-hn-I-k-h-Ip∏v 5000 tImSn cq] Bh-iy-s∏-´p-sh-¶nepw A\p-h-Zn-®Xv 200 tImSn cq] am{Xw Ct∏m-gsØ _P-‰n¬ hI- bn-cp-Øp-∂Xv 38500 tImSn cq] am{Xw Ipgnbv°p Iqen F∂pw `cW]-cm-P-b-Øns‚ Aÿn-]-RvPcw F∂pw \tc-{µ-tamUn hnti-jn-∏n® sXmgn-ep-d∏p ]≤-Xn-tbm-Sp≈ kao-]-\-amWv Ipd™ hnln-X-Øn-eqsS {]I-S-am-°-s∏-Sp-∂-Xv. sXmgn-ep-d∏p ]≤-Xn-bn¬ tPmen-sb-Sp-°p-∂-h-cn¬ 57 iX-am\w kv{XoIfpw 50 iX-am\w Zfn-X-cp-am-Wv. kv{XoI-tfmSpw Zfn-X-tcm-Sp-ap-≈ _n.-


sP.]n.bpsS \n w-K-Xbpw hntcm-[-hp-amWv shfn-hm-°p-∂-Xv.♦ sIPnHF \yqkv am¿®v 2016


11


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52