This page contains a Flash digital edition of a book.
LSIw D]-t`m-K-s®-ehv h¿≤-\-hm-sW-∂m-Wv. Xo¿®-bmbqw D]-t`m-Kh¿≤\hv kmº-ØnI hf¿®-°v A\p-t]-£-Wo-b- am-Wv. DXv]m-Zn-∏n-®h hn¬°Ww. hns‰-¶nte XpS¿∂p \nt£- ]hpw DXv]m-Z-\hpw \S-°q. GXp-Xcw DXv]-∂-ß-fpsS Bh- iy-amWv IqSn-bXv F∂ ]cn-tim-[\ {][m-\-am-Wv. Nne {]tXyI hn`mKw hkvXp-°-fpsS D]-t`m-K-amWv h¿≤n-®-Xv. F√m-h-cp- tSbpa√. Im¿jn-hr-Øn-sIm≠v D]-Po-h\w \S-Øp-∂-h-c-m- Wt√m IqSp-X¬. Ah-cpsS hcp-am\w Db¿∂n-s√-∂p-am-{X-a-√, CSn-™-p. 1.1 iX-am-\-amWv Im¿jn-I-h-f¿®. hyh-kmb taJe \ncßn \oßp-∂-XmWv A\p-`-hw. AXoh kº-∂-cpsSbpw CS-Ø-c-°m-cn¬ ta¬Ø-´p-Im-cp-sSbpw hcp-am\w h¿≤n-®p. Ah- cpsS hm߬°gn-hp- Iq-Sn. iX-tIm-So-iz-c-∑m-cpsS FÆ-s∏- cp∏w cmPyØv hf¿∂p-h-cp∂ Ak-a-Xz-Øns‚ kqNnIbpam- Wv. Zmcn-{Zy-Øns‚ kqNn-I-bp-am-W-Xv. lmcp¨ t•m_¬ dn®v enÃv ˛ 2016 {]Imcw 2015˛16 ¬ am{Xw C≥Uybn¬ 27 ]pXnb iX-tIm-So-iz-c-∑m-cp-≠m-bn. iX-tIm-io-iz-c-∑m-cpsS kwJy 111 Bbn hf¿∂p. 20, 32, 800 e£w tImSn cq]bv°v DS-a-I-fm-W- h-¿. C≥Uy-bpsS tZio-b-h-cp-am-\-Øns‚ 18 iX-am-\-am-W-Xv. iX-tIm-So-iz-c-∑m¿ ssIhiw shbv°p∂ Hml-cn-I-fp-sSbpw IS-]-{X-Øn-s‚bpw aqeyw IW-°m-°n-bmWv BkvXn \n›- bn-°p-∂-Xv. Ah-cpsS BUw-_c Imdp-Iƒ, aWn-a-µn-c-߃, `qkz-Øp-Iƒ, kz¿Æm-`-c-W-߃ XpS-ßn-b-h-sbm-∂p-w s]-Sp- ∂n-√. BUw-_-c-kz-`m-h-ap≈ hkvXp-°-fmWv Ah-cpsS D]- t`m-K-s®-e-hn¬s∏-Sp-I. Acnbpw tKmXºpw ]bdpw ]cn-∏p-a- √. ^mk‰v aqhnßv I¨kyq-a¿ KpUvkv (FMCG) hn¬∏-\-bn- ep-≠mb h¿≤\ Nq≠n-°m-´n-bmWv D]-t`mKw IqSn-sb∂v Ah- Im-i-s∏-Sp-∂-Xv.


_P‰v Db¿Øp-∂-a-s‰mcp Ah-Im-i-hmZw [\-°Ωn kw_- ‘n-®m-Wv. [\-°Ωn 3.9 iX-am-\-Øn¬ HXp°n \n¿Øp-hm≥ Ign™p F∂v _P‰v ]d-bp-∂p. ASp-Ø-h¿j-aXv 3.5 iX-am- \-Øn-te°p Npcp-°p-sa∂pw Ah-Im-i-s∏-Sp-∂p. CXp IqSp- X¬ ]cn-tim-[\ Bh-iy-am-°p-∂p-≠v. [\-IΩn \nb-{¥Ww Bh-iy-amWv; AXym-h-iy-a-√, AXm-bXv GXp hnt[-\bpw [\-°Ωn Ipd-bvt°-≠-Xn-√.


tIm¿∏-td-‰p-Ifpw Ah¿°p th≠n hmZn-°p-∂-h-cp-amWv [\-°-Ωn Npcp-°-W-sa∂p \n¿_‘w ]nSn-°p-∂-Xv. CXn\p ]n∂n¬ \h DZm-c-h-Xv°-cW AP-≠-bp-≠v. k¿°m-cns‚ {]h¿Ø\ taJ-e-Ifpw Npa-X-e-Ifpw sh´n-°p-d®pw s]mXp-a- Jem ÿm]-\-ß-fpsS Hml-cn-Iƒ hn‰-gn-®p-amWv [\-°Ωn Ipd-bv°p-∂-Xv. hnhn[ a{¥m-e-b-ß-fpsS _P‰v hnlnXw sh´n- °p-d-bv°epw \nIpXn h¿≤-\hpw AXns‚ `mK-am-Wv. tI{µ k¿°m¿ A[n-Im-c-Øn¬ h∂-tijw HºXp {]mhiyw s]t{Sm-fns‚bpw Uokn-en-s‚bpw FIvsskkv Xocph Db¿Øn 26000 tImSn cq] kam-l-cn-®p. 56400 tImSn cq] s]mXp-ta- Jem Hmlcn hn¬∏-\-bn-eqsS kam-l-cn-°m-\mWv _P‰v e£y- an-Sp-∂-Xv.


[\-°-Ωn Np-cp-°p-Itb Acp-sX-∂ -hm-Z-an-√. ]s£ KqtVm-t±iyw Xncn-®-dn-b-Ww. d\-hyq-I-Ωnbpw IShpw s]cp- Ip-∂-Xp-sIm-≠mWv [\-°Ωn Db-cp-∂-Xv. dh\yqIΩn- Ip-d- bv°m≥ am¿§-߃ Ah-\-[n-bp-≠v. \nIpXn IpSn-»n-I-I-fpsS Hcp `mKw ]ncn-®m¬ As∂ dh-\yq-IΩn Ipd-bv°mw. 2016 P\p-hcn hsc 4,18,399 tImSn cq] ]ncn-bv°m-\p-s≠-∂m-Wv [\- Imcy tÉv a{¥n Pkz¥v kn≥l cmPy-k-`-bn¬ (am¿®v 1, 2016) {]kvXm-hn-®-Xv. G‰hpw tate-Ø-´nse 50 tIm¿∏-td‰p ÿm]-\-߃ am{Xw 22,903 tImSn cq] \nIpXn IpSn-»nI AS- bv°m-\p-≠v. temIvk-`-bpsS tai--∏p-dØp sh® 2014˛15 se


10 sIPnHF \yqkv am¿®v 2016


kn. F. Pn. dnt∏m¿´v Nq≠n-°m-Wn-°p-∂-Xv 8.9 e£w tImSn cq] IpSn-»n-I-sb-∂mWv. AXn¬ 7 e£w tImSn- cq] {]Xy£ \nIpXn IpSn-»n-I-bm-Wv. IW-°p-Iƒ XΩn¬ s]mcp-Ø-t°-Sp-≠v. AØcw s]mcp-Ø-t°-Sp- Iƒ _P-‰nepw DS-\ofw ImWmw. 9 e£w tImSn cq]- bpsS Im¿jnI hmbv] \¬Ipw F∂p _P‰v ]d-bp- tºmƒ a\- n-te-°-≠-Xv. k¿°m¿ \¬I-p-sa-∂-√, _m¶p-Iƒ A{Xbpw XpI hmbv] \¬Ip-sa∂p {]Xo- £n-°p-∂p-sa-∂mWv Ign™ _Pv‰v hmKvZm\w sNbvX- Xv. 8.5 e£w tImSn cq]bmWv. AXn¬ F{X e£w tImSn cq] bYm¿∞ Irjn-°m-cpsS ssIh-i-saØn F∂Xv hy‡-a-√. Im¿jnI taJ-ebv°v 35, 984 tImSn cq] \o°n shbv°p-∂p. ]s£, CXn¬ 15000 tImSn cq] I¿j-I-cpsS {lkz-Im-e-hm-bv]-bv°p≈ ]eni k_vkn-Un-bm-Wv. CXp-hsc [\-tk-h\ hIp-∏ns‚ IW-°n-emWv AXv Dƒs°m-≈n-®n-cp-∂-Xv. Irjn hIp- ∏n-te°p am‰n-b-t∏mƒ, Im¿jnI taJ-e-bpsS hnlnXw Db¿∂p!


AXp-t]mse {Kmao-W-ta-J-ebv°v 87, 765 tImSn cq]-h-I-bn-cp-Øp-sh-∂pw, 38500 tImSn cq] sXmgn-ep- d∏p ]≤-Xn°p \¬Ip-sa∂pw ]d-bp-tºmƒ c≠pw tN¿∂v hen-sbmcp XpI {KmaoW taJ-ebv°v e`n- °p-sa∂ {]XoXn P\n-∏n-°p-∂p. hmkvX-h-Øn¬ {KmaoW taJ-e-bpsS hnln-X-Øns‚ `mK-amWv 38500 tImSn cq]. _P‰v {]kwKw tIƒ°pI am{Xw sNøp∂ Hcm-fn¬ sX‰n≤mcW ]c-Øm≥ AØcw IW-°p- Iƒ [mcm-fw aXn.


W-ap-≠v. “Iº-\n-I-fpsS em`w hf¿∂n-´p≠v; F∂m-e- h¿ \nt£]w \S-Øp-∂-Xn¬ aSn-bv°p∂p’’(t]Pv 13) c≠pIm-cy-߃ ]cn-tim-[n-°-Ww. H∂v. Fßn-s\-bmWv Ah-cpsS em`w hf¿∂-Xv. c≠v F¥p-sIm-≠m-W-h¿ \nt£-]-Øn\p hnap-J-X-Im-Wn-°p-∂-Xv. em`w hf-Øp- ∂-Xn\p ]n∂n¬ k¿°m-cns‚ \n¿tem`-amb kl-I- cWaps≠∂v H‰ hmN-I-Øn¬ ]d-bmw. {]Xy£ \nIpXn kam-l-cWw 45974 tImSn cq] Ipd-™p. hnhn[ Cf-hp-Ifpw B\p-Iq-ey-ß-fp-ambn (C≥sk‚ohv F∂p Hma-\-t∏-cv) 2014˛15 ˛¬ tIm¿∏-td-‰p-Iƒ°p kΩm-\n-®-Xv 5,54,432 tImSn cq]. 2015˛16 ˛¬ kΩm-\n- ®Xv 6,11,128 tImSn cq]. ]ncn-°m-\p≈ \nIpXn IpSn- »nI as‰m-cn-\-am-Wv. k¿°m-cns‚ tIm¿∏-td‰v {]oW\\bw CXn-s\√mw aIpSw Nm¿Øp-∂p. Im¿jnI ]ptcm-K-Xn-bp-a-√, hyh-km-bhXv°c-W-amWv cmPy- Øns‚ kmº-ØnI hf¿®-bpsS ASn-Ø-d-sb∂ hnIe ho£-W-amWv Ch-bvs°√mw ]n∂n¬.


kmº-ØnI k¿s∆-bn¬ Cßs\ Hcp \nco-£-


\ne-hn¬ tIm¿∏-td‰v \nIpXn \nc°v 30 iX-am-\- am-Wv. \mep-h¿jw sIm≠v 25 iX-am-\-ambn Ipd-bv°p- sa-∂mWv ^n°n XpS-ßnb kwL-S-\-I-fpsS 22 iX- am\am°-W-sa∂ Bh-iy-Øn\v Bizm-k-ambn Ign™ _P-‰n¬ [\-Im-cy-a{¥n hmKvZm\w sNbvX- Xv. XpS°w Ct∏m-gsØ _P-‰n-ep-≠v. A©p-tImSn cq]-bn¬ Xmsg hm¿jn-I-em-`-ap≈ Iº-\n-I-fpsS \nIp- Xn-\n-c°v 29 iX-am-\-am-°n-bn-cn-°p-∂p. ChnsS Hm¿Ωn- t°≠ {]tXyI Imcyw, 30 iX-am\w \nIpXn \nc-°p- ≈-t∏mƒØs∂ ^e-Øn-¬, 22˛23 iX-am\w \nIp- Xntb tIm¿∏-td-‰p-Iƒ sImSp-t°≠n hcp-∂p-≈p F∂-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52