This page contains a Flash digital edition of a book.
Newport’s budget challenge her cyllideb Casnewydd


NEWPORT CITY COUNCIL PREPARES FOR FURTHER BUDGET CUTS


Join the conversation Ymunwch â’r sgwrs


Newport City Council is once again bracing itself for further cuts in its funding due to on-going public sector austerity measures, and is preparing to make more savings in the next financial year.


This is the fifth consecutive year the council will receive a cut in its funding, and it is now operating with a budget of £60 million less, and 1,220 fewer staff when compared to 2010.


However, even with less money coming in, Newport City Council’s budget must still fund around 1,000 different services, and the savings needed are vital to ensure the council can continue to deliver ‘front line services’ and support and


protect some of the most vulnerable members of the community.


Residents will be only too aware that Newport is not alone in having to make tough decisions about what it can continue to provide for residents. Councils up and down Wales and across Gwent are in the same difficult position of having to stop providing many of the services that people expect their councils to offer.


As Newport City Council only receives around 20 per cent of its income from council tax, with the remainder coming from Welsh Government, the continued reduction in its core funding presents very real challenges, and unfortunately the council cannot continue to do everything that it always has done.


Newport residents have unfortunately seen increases in their council tax bills in recent years, but Newport still remains the second lowest council tax in the whole of Wales. An average band D household in Newport pays £1,154; this compares to £1,609 in Neath Port Talbot and £1,635 in Blaenau Gwent. It is therefore important to remember that a 1% rise in council tax in Newport is an increase of £11.54, but in Neath Port Talbot it is £16.09 and in Blaenau Gwent it is £16.35 – 40 per cent more in real terms.


Ahead of considering where it can save money, the council has again carried out a city-wide budget conversation, an engagement process that has seen more than 700 residents give their opinions on what’s important to them


and what they think should be important to the council.


There were some strong, clear and consistent messages coming out of this research, and this powerful feedback will shape the proposals that will be considered this year.


When asked what the council could do differently to save money, residents regularly challenge the council to have less senior managers and reduced senior management salaries. The council has taken action in recent years to meet these demands. It has streamlined its operations, resulting in reduced staff and manager numbers. All staff salaries have been subject to a full review and appraisal.


It is also worth remembering that even with these challenges,


the council remains one of the best performing in Wales, and has recently been acknowledged by the Wales Audit Office as the third most improved local authority in Wales.


When announced in December, all budget savings proposals will be subject to a full public consultation, and all feedback on the proposals will be considered by the council’s cabinet.


No decisions will be taken on the final budget until the full council meeting in March, when all feedback and consultation responses will have been received.


CYNGOR DINAS CASNEWYDD YN PARATOI AR GYFER TORIADAU CYLLIDEB PELLACH


Mae Cyngor Dinas Casnewydd unwaith eto’n paratoi ar gyfer toriadau pellach yn ei gyllideb o ganlyniad i fesurau arbed arian parhaus yn y sector gyhoeddus, ac mae’n paratoi ar gyfer gwneud rhagor o arbedion yn y flwyddyn ariannol nesaf.


Hon yw’r bumed flwyddyn y olynol y mae’r cyngor wedi derbyn toriad i’w gyllideb, ac y mae nawr yn gweithredu gyda chyllideb sydd £60 miliwn yn is, a gyda 1,220 yn llai o weithwyr o’i gymharu â 2010.


Fodd bynnag, er ei fod yn derbyn llai o arian, mae’n rhaid i gyllideb Cyngor Dinas Casnewydd ariannu tua 1,000 o wasanaethau gwahanol. Mae’r arbedion yn angenrheidiol er mwyn sicrhau fod


y cyngor yn parhau i allu darparu ‘gwasanaethau rheng flaen’ a chefnogi ac amddiffyn rhai o ’r gymuned sydd fwyaf agored i niwed.


Bydd trigolion yn ymwybodol iawn nad yw Casnewydd ar ei phen ei hun wrth wneud penderfyniadau anodd ynglŷn â’r hyn y mae’n gallu parhau i ddarparu i drigolion. Mae cynghorau ar hyd a lled Gwent a Chymru yn yr un sefyllfa anodd o orfod rhoi’r gorau i lawer o’r gwasanaethau y mae pobl yn disgwyl i’w cynghorau i’w cynnig.


Gan fod Cyngor Dinas Casnewydd ond yn derbyn tua 20 y cant o’i incwm o dreth y cyngor, gyda’r gweddill yn dod o Lywodraeth Cymru, mae’r gostyngiad parhaus yn ei gyllid craidd yn cyflwyno heriau gwirioneddol. Yn anffodus nid yw’r cyngor yn gallu parhau


i wneud popeth y mae erioed wedi gwneud.


Yn anffodus, mae trigolion Casnewydd wedi gweld eu biliau treth y cyngor yn codi yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ond mae Casnewydd yn parhau i dalu’r dreth y cyngor isaf ond un drwy gydol Cymru. Mae aelwyd ganolig band D yng Nghasnewydd yn talu £1,154; o’i gymharu â £1,609 yng Nghastell-nedd Port Talbot a £1,635 ym Mlaenau Gwent. Mae’n bwysig cofio felly bod cynnydd o 1 y cant mewn treth y cyngor yng Nghasnewydd yn gynnydd o £11.54, ond yng Nghastell-nedd Port Talbot y mae’n £16.09 ac ym Mlaenau Gwent mae’n £16.35 - 40% yn fwy mewn termau real.


Cyn ystyried lle gall arbed arian, mae’r cyngor wedi cynnal


LLANMARTIN PRIMARY PUPILS CAST THEIR FIRST VOTE


Newport schoolchildren got a taste of democracy in action when they organised an election for their school council.


The children of Llanmartin Primary School took part in an election to choose their school council representatives.


trafodaeth ynghylch gyllideb drwy gydol y ddinas, proses o ymgysylltu a welodd fwy na 700 o drigolion yn rhoi eu barn ar yr hyn sy’n bwysig iddynt ac ar beth y maen nhw’n feddwl ddylai fod yn bwysig i’r cyngor.


Daeth rhai negeseuon clir a chyson o’r ymchwil, a bydd yr adborth pwerus hwn yn ffurfio’r cynigion a fydd yn cael eu hystyried y flwyddyn hon.


Pan ofynnir iddynt beth gall y cyngor ei wneud yn wahanol i arbed arian, mae trigolion yn herio’r cyngor yn rheolaidd i gael llai o uwch reolwyr a chyflogau is i uwch reolwyr. Mae’r cyngor wedi gweithredu yn y blynyddoedd diwethaf i gwrdd â’r galwadau yma. Mae wedi symleiddio ei weithrediadau, gan arwain at nifer


Pupils wrote up manifestos which they presented to their peers, voting slips were created and polling stations set up so that children throughout the school were able to cast their first ever vote.


It is the job of each school council member to gather ideas about improvements to the


llai o staff a rheolwyr. Mae cyflogau’r holl weithlu wedi bod yn destun arolwg a gwerthusiad llawn.


Mae’n werth cofio hefyd er gwaetha’r heriau yma, mae’r cyngor yn parhau i fod ymysg un o’r cynghorau sydd yn perfformio orau yng Nghymru, ac mae wedi ei gydnabod gan Swyddfa Archwilio Cymru yn drydedd ar y rhestr o awdurdodau lleol sydd wedi gwella fwyaf yng Nghymru.


Pan gyhoeddir hwy ym mis Rhagfyr, bydd pob cynnig arbedion y gyllideb yn destun ymgynghoriad cyhoeddus llawn, ac ystyrir yr holl adborth ar y cynigion gan gabinet y cyngor.


Ni wneir penderfyniadau ynghylch y gyllideb terfynol nes y cyfarfod cyngor llawn ym mis Mawrth, pan fydd yr holl adborth ac ymatebion i’r ymgynghoriad wedi eu derbyn.


school from their peers and bring them to the school council meetings for discussion.


The ideas will be debated and a list drawn up.


The school council will meet with the school governors during the academic year and present ideas to them.


4 For more news visit www.newport.gov.uk......................................................................................................................................................NEWPORT MATTERS DECEMBER 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12