This page contains a Flash digital edition of a book.
Vásárhelyi Látóhatár


által feltalált jelrendszer ismere- te, mely a hosszú -/tá/ és a rövid ./ti/ különböző kombinációjából alkotott ABC.


Elsődleges feladat a Morse Maga a távközlő szerkezet,


mai szemmel nézve egy primi- tív eszköz, mely egy adó és vevő egységből áll, vezetékhez kötött, egy keskeny papírszalagra írva/ kékíró/ fogadja, ill. küldi az üze- neteket morze jelekkel.


A MÁV több, mint százöt-


ven éven keresztül használta egy vonat legfontosabb ismérveinek továbbítására: vonatszám, ten- gelyszám, tengelynyomás köz- lésére. Használata a MÁV-nál az 1960-as években megszűnt.


A hadseregben a katonai


hírszerzés célját szolgálja az u. n. rádió távírászi munka, ahol a köz- lemények változtatható frekven- ciájú rádiókon bonyolíthatók le.


Különböző rejtjel kulcsok van-


nak, melyek titkosítottak. Mivel a Morse-féle távírót később az el- lenség is le tudta hallgatni, talál- ták ki a különböző rejtjel kulcso- kat, melyek segítségével meg- fejthetők: a harcban résztvevők létszáma, különböző fegyverek használata, katonai objektumok elhelyezkedése, szállítmányok útvonala stb.


Samuel Finley Breese Morse


(Charlestown, 1791. április 27. – New York, 1872. április 2.) amerikai feltaláló


"Eredetileg nem tudós, hanem képzett (festő)művész volt.


Andoverben a Phillips Akadémián tanult, majd 1810-ben diplomát szer- zett a Yale Egyetemen. Mivel jómódú családból származott, lehetősége volt 1811–1815 között Angliában tanulmányozni az európai festészetet, majd 1829-től a párizsi Louvre múzeumban kiállított híres festők műve- it másolta. [...] ... a Sully nevű vitorlás postahajón együtt utazott Charles Thomas


Jackson professzorral, aki egy elektromágnessel szórakoztatta utastár- sait. Morse több kísérletét is végignézte az elektromágnesességgel fog- lalkozó tudósnak, és élmények hatására maga is elkezdett foglalkozni a művészettől merőben távol álló témával. Azonnal munkához látott és a Sully fedélzetén elkészítette távírójának vázlatos tervrajzát, valamint ki- alakította az első távközlő jelrendszerét, amely pontok és vonalak kom- binációjából állt. Ez volt az első lépés az elektromos távíró felé. Hazaté- rése után egyre kevesebbet festett, ereje nagy részét inkább találmánya megvalósítására fordította. Készülékére és ábécéjére 1837-ben nyújtot- ta be első szabadalmát. Morséra leginkább az általa kidolgozott kódrendszer (Morse-kód) mi-


att emlékeznek, és nem a műszere miatt, ami először lehetővé tette en- nek használatát."


(forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Samuel_Morse)


9


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60