This page contains a Flash digital edition of a book.
Vásárhelyi Látóhatár


dő ajtaján, hogy megkapja a „gimnasztyorkát”, melyet az orosz katonák agyonnyüstöltek a második világ- háborúban, az ajtóban álló öregkatona egy papírzsákból DDT-t merített egy szeneslapáttal és kéjjel vágta pofán a fürdőből kilépő újoncot, az évtizedekkel később rákkeltőnek nyilvánított vegyszerrel.


Másnap megkezdődött a kiképzés. Csak napok múltán tudtuk meg, hogy Kiskunfélegyházán vagyunk,


ahol egy tüzérezred, hadosztálytörzs” állomásozik”. Beosztásom rádió távírász, mint említettem, korábban a MÁV-nál szerzett távírász képzettségem folytán. Szakaszparancsnokom, H.I. rám bízta az írnoki feladato- kat is. Szabad kimenőm volt a városba, én hoztam be naponta a postára érkező leveleket, esetleg a had- osztály parancsnokságról hivatalos iratokat a laktanyába. Némi rajzkészségemnek köszönhetően sokat de- koráltam kultúrtermeket, körleteket. Írnoki teendőimet iparkodtam mindig lelkiismeretesen ellátni, köz- vetlen főnökömmel, H.I. főhadnaggyal jó kapcsolatot kialakítani. Egyszer mégis csorbát szenvedett eddigi felhőtlen kapcsolatunk.


Történt egy alkalommal, hogy H.I. a hétvégi kimenőtől eltiltotta a társaságot valamilyen fegyelmezet-


lenség, parancsmegtagadás miatt. A büntetésnek ez a módja, amikor nem lehetett kimenni a városba vala- milyen szórakozóhelyre, a legkegyetlenebbül sújtotta a katonákat. Kilépni a laktanyából csak papír ellené- ben lehetett. Ezeket a kilépőket én kezeltem, töltöttem ki azok számára, akik engedélyt kaptak a szakaszpa- rancsnoktól kimenőre. Ezen a héten pedig nagy bulik voltak a városban. Szinte könyörögve fordultak hoz- zám katona társaim, adjak nekik kilépőt H. I. tiltása ellenére, mondván: ők nagyon óvatosak lesznek. En- gedtem kérésüknek, négy-öt személy részére kiállítottam a papírokat, aláhamisítva H.I. nevét. Azonban az általam kimenőre „engedélyezettek” feltűnően korán visszaérkeztek a laktanyába, szomorúan, leverten. Az történt, hogy H.I. ügyeletes tiszt volt azon a hétvégén, kinek az volt a feladata, ellenőrizze a szórakozó- helyeket. Így buktak le az illegálisan városban tartózkodók. Szorongva, idegesen vártam a másnapot, ami- kor jön számomra a felelősségrevonás. Súlyos büntetésre számítottam, de nem ez történt.


Parancsnokom, H.I. egy üres lapot adott a kezembe mondván, írjam le néhányszor a nevét lehetőleg


úgy, ahogyan ő szokta. Ugyanakkor ő is leírta saját nevét egy másik papírra. Majd elkérte tőlem az én pél- dányomat és kezdte összehasonlítani a sajátjával. Végül nem tudta, melyiket írta ő, melyiket én. Ekkor hal- vány mosoly jelent meg arcán és azt mondta: - Most megúszta a fogdát a tökéletes hamisításért, de leg- közelebb ilyen elő ne forduljon.


Másodéves katonaként távírász versenyen vettem részt, ahol kiemelkedő eredményt értem el. Ekkor


kaptam meg a fő távírászi fokozatot, majd őrvezetőnek léptettek elő. 1956. október 23-án, a forradalom kitörésekor, teljes harckészültségben kaptuk a sokszor egymásnak


ellentmondó parancsokat. November 3-án, az orosz hadsereg bevonulása után, teljes lett az anarchia, a tüzér ezred felbomlott, mindenki ment, amerre látott. Vásárhelyi katonatársaimmal gyalog indultunk haza fegyvertelenül. November 5-én hajnalban szerencsésen hazaérkeztünk. Egy napi hazai pihenő után civil ru- hát öltöttünk és táncmulatságra indultunk a Kokron Kultúrházba. Éjfél tájban, nem kis rémületünkre, kato- natisztek jelentek meg a teremben, mint kiderült, a helyi laktanyából. Könnyen felismerhetők voltunk ko- pasz fejünkről. Másnap be kellett vonulnunk a vásárhelyi laktanyába, természetesen katona ruhában. Sze- gény nagyanyám, tudtomon kívül papírzsákba csomagolta kincstári ruhámat és a kertben elásta, nehogy katonaszökevényként felelősségre vonjanak.


Nyolc-tíz napos vásárhelyi tartózkodás után teherautón szállítottak vissza bennünket állomáshelyünkre,


Kiskunfélegyházára. Itt egy csaknem teljesen üres laktanya fogadott bennünket. Felkerestük körletünket, ahol különleges „napirendet” állítottunk fel magunknak: Az éjszakákat végig kártyáztuk és nappal aludtunk.


8 Ez utóbbi úgy történt, hogy miután az illető a fürdést befejezte és anyaszült meztelenül kilépett a für-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60