This page contains a Flash digital edition of a book.
Vásárhelyi Látóhatár Dr. Sipka Sándorné Serfőző Rózsa és dr. Körtvélyessy László taná-


rok ugyancsak részt vettek a színjáték rendezésében. Ki kell azonban hangsúlyozni azt is, hogy a Fekete Sas történetében az első alkalom- mal erre az előadásra egy mozgó színpadot állítottak fel. Annak a ter- vezése és technikai kivitelezése teljesen a Hadas János érdeme volt, akinek házilag fából elkészített „tákolmányát” Osváth Béla, akkori osz- tályfőnöke, még aznap este a közönség előtt is nagy elismeréssel illet- te. Tehát Hadas János sokirányú érdeklődése már a vásárhelyi évek- ben is megmutatkozott, azokat az egyetemi tanulmányok és az azokat követő évek folyamán szinte hihetetlen szorgalommal elért kimagasló eredmények ékesen bizonyítják.


Szakértői tekintélyét és véleményét rendszeresen kikérték belföldi


és nemzetközi statikai tervekkel kapcsolatban. A Magyar Operaház 1980–1984-ban restaurálásra került. A nem-


zetközi mérnöki és tervezői bizottság magyar képviselője Hadas János volt, tehát ő végezte a munka „dandárját”. Az Operaház megnyitóján János hálából egész életre szóló páholyrészt kapott, amiben egy alka- lommal e sorok íróját is vendégül látta. Számtalan más jelentős nagy épület helyreállítását is irányította.


Templomok restaurálására kérték fel, amiket nagy szakértelemmel és odaadással, felekezeti különbség nélkül, sokszor pro bono végzett el. Ezekbe több alkalommal csoportostul bevonta diákjait is, akiknek ez gyakorlati tapasztalatot is adott.


A magyar tudósok hosszú éveken át élen jártak a matematikában,


és a számítástechnikát gyorsan beépítettek tudományos munkájukba is. Hadas professzor ebben a témakörben is otthon találta magát, an- nál is inkább, mert Rubik Ernő – a bűvös kocka feltalálója – irodája az irodaházban Hadas János szomszédja volt. Tehát bőven volt alkalom a számítástechnika témájával és használatával kapcsolatos eszmecse- rére. Egy irodai látogatás alkalmával engem is bemutatott Rubik kol- légájának.


Azokban az években támadt fel Hadas Jánosban az elgondolás a


számítástechnika használatára bűnügyek nyomozásánál. Egy temp- lom értékes szertartási eszközeit egy jól szervezett banda kirabolta, amire János azonnal felfigyelt. Olyan elméleti lépéseket dolgozott ki, amikkel követni lehetett a rablók gépkocsiját. Ez végül is a bűnözők le- tartóztatásához vezetett. Az eltulajdonított értékek jelentős része visz- szakerült a templom leltárába. Ez a sikeres lépés kinyitott Hadas professzorban egy olyan elméle-


ti gondolatmenet-halmazt, amit az országos detektívhálózat és a ha- tárőrség is át tudott venni. Sakkjátszmára is emlékeztető logikás szá- mítástechnikai lépéseire külföldön is felfigyeltek, és több országba ka- pott meghívást előadások tartására. Erről a sikeres kezdeményezés- ről mindig nagy büszkeséggel, ugyanakkor természetes szerénységgel beszélt, és én minden alkalommal őszintén csodálkozva dicsértem a Bethlen Gimnázium közössége nevében.


57


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60