This page contains a Flash digital edition of a book.
Vásárhelyi Látóhatár BODÓ PÉTER A VÁSÁRHELYI TÉGLAÉPÍTÉSZET


téglaépítészete a legegyedibb. Nincs még egy olyan település Magyaror- szágon, ahol nyerstégla homlokzatú épületek ilyen nagy számban fordul- nak elő, és ilyen mértékben határoz- zák meg a városképet. Mindez első- sorban a földrajzi viszonyoknak kö- szönhető, hiszen a város határában elterülő óriási agyaglelőhelyek nél- kül nem jöhetett volna létre ez a jel- legzetes építészeti kultúra.


H Hódmezővásárhely mai képét


a XIX. század végén és a XX. század elején emelt középületek és lakóhá- zak határozzák meg. Az ország tör- ténelmében ez a gazdasági virág- zás időszaka volt és városunk is szé- pen fejlődött, folyamatosan építkez- tek, az ehhez szükséges téglákat pe- dig a szintén gyarapodó és erősö- dő téglagyáraink szolgáltatták. Ere- jüket a város legnagyobb téglaépít- ménye, az árvízvédelmi fal szimbo- lizálja legszebben: viszonylag rövid idő alatt elő tudtak állítani annyi tég- lát, amely ehhez a három kilométer hosszú építményhez szükséges volt. A fal egyébként 1881-re készült el, így ez volt az egyik első nyerstégla építmény is a városban.


A vásárhelyi téglaépítészetet el-


sősorban mégis inkább a lakóházak nagy száma és jó minősége teszi iga- zán különlegessé.


4 Az újvárosi református templom Fotó: Gaál Györgyi


ódmezővásárhely számos építészeti értékkel bír, azonban egyértelműen a


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60