This page contains a Flash digital edition of a book.
tI-cfm Kk-‰Uv Hm^o-tkgvkv Atkm-kn-tb-j≥ apJ-]{Xw


6 tIcfw


[\{]Xnk‘nbn¬ tUm. Sn. Fw. tXmakv sFkIv


apJtcJ 5 8 9


12 14


16 18


23 21


cm-Pyw-- B{Kln-°p∂ _Z¬ {]Im-iv- Im-cm-´v-


CSXp-]£Øn-s‚ {]k‡n-- hn- _n- ]ctaiz-c≥-


h-\n-Xm- Po-h-\-°m¿-


{][m-\a{¥n aoc


A-h-Im-i-hpw- I-S-a-bpw- tUm.- hn c-am-Ip-am-cn


_\m-\ dn-∏ªn-°n-se D-`-b-enw-K-hn-`m-Kw-


D-Zm-c-ho-£-Ww- th-Ww Aizn-\n F-kv


JP\m-hv- Im-en-bm-°p-∂


k¿-°m-¿- s{]m-^.- sI F≥- Kw-Km-[c≥-


kXysØ sIm√m≥ Bbp[w Xncbp∂h¿ Fw.-F. eØo-^v


\Kcßfn-se am-en-\y-w tUm.- Fkv- Fkv- kt¥m-jv-Ip-am¿-


BXp-cam-Ip-∂


Btcm-Ky -tIcfw- tUm.- _n- CIv-_m¬-


km-aq-ly- kp-c£m- ]≤Xn-Iƒ- C∂se,- C∂v-


28 tUm.- sk_m-kv-‰y≥- t]mƒ- P-\m-[n-]-Xy-hpw-


A-k-a-Xz-hpw- C-¥y-bn¬- 31 s{]m-^.- tkm-bm-lk≥-


Poh\°msc _enbmSm°p∂p 33Sn- sI kp-`m-jv-


kmºØnI {]Xnk‘n: 41


\ap-°v- Np-‰pw- t__n- kp-µ¿-cm-Pv-


RNI No: KERMAL/2012/47174 hmeyw 03, e°w 04 G{]n¬- 2014 hm¿jnI hcnkwJy 100 cq]


KGOA NEWS Published under earlier RNI Registration upto Vol 25, Issue 06


AhIm-i߃- kw-c£n-°m≥- A\n-hm-cy-am-b {]t£m-`w-


k¿-°m¿- Po-h-\-°m-cp-sS-bpw- A-[ym-]-I-cp-sS-bpw- t{]m-hn-U-‚ v- ^-≠v,- eo-hv- k-d-≠¿,- s]-≥j-≥ B-


\p-Iq-ey-߃- F-∂n-h- a-c-hn-∏n-°m-\p-≈ \o-°-Øn- em-Wv- kw-kv-Ym-\- k¿-°m¿.- bp-Un-F-^v- A-[n-Im-c- Øn¬- h-cp-∂- L-´-ß-fn-se-√mw- km-º-Øn-I- {]-Xn- k-‘n- kr-„n-®v- Po-h-\-°m-cp-sS- B-\p-Iq-ey-߃- \n-tj-[n-°m-\m-Wv- {i-an-®n-´p-≈-Xv.- C-Xn-s\-Xn-sc- i- ‡-am-b- {]-Xn-tj-[w- D-b¿-tØ-≠-Xm-b- L-´-am-Wn- t∏mƒ.-


km-º-Øn-I-h¿-j-Øn-s‚- Xp-S-°-Øn¬-X-s∂- I- S-∏-{Xw- C-d-°n-b-Xv- kw-ÿm-\-sØ- km-º-Øn-I-ÿn- Xn- G-‰-hpw- tam-i-am-Wv- F-∂-Xn-\p- sX-fn-hm-Wv.- kw- kv-Ym-\- k¿-°m-cn-s‚- hn-izm-ky-X-X-s∂- X-I¿-∂p.- km-º-Øn-I-ÿn-Xn- kw-_-‘n-®- hn-h-c-߃- ]p-d- Øp-]-d-bp-∂- Po-h-\-°m¿-s°-Xn-sc- \-S-]-Sn-sb-Sp-°pw- F-∂pw- k¿-°m¿- `o-j-Wn-s∏-Sp-Øp-∂p.- C-Xp- tI-c- f-Øn¬- ]p-Xn-b- A-\p-`-h-am-Wv.-


{S-j-dn- ]q-´n-bn-√-t√m- F-∂p- [-\-a-{¥n- ]-d-bp-∂- Xp- i-cn-b-√.- {S-j-dn-h-gn- km-º-Øn-I- C-S-]m-Sp- \-S- °p-∂n-√- F-∂-Xm-Wp- hm-kv-X-hw.- Cu- A¿-Y-Øn¬- kw-ÿm-\-Øp- {S-j-dn- kv-Xw-`-\w- D-≠v.- \n-Ip-Xn-bpw- a-‰p- t{km-X- p-Iƒ- h-gn-bp-≈- k¿-°m-cn-s‚- h-cp-am- \-hpw- K-Wy-am-bn- Ip-d-™-Xm-Wv- C-∂-sØ- {]-Xn- k-‘n-°p- Im-c-Ww.- k¿-°m-cn-\p- In-t´-≠n-bn-cp-∂- h-cp-am-\w- Ir-Xy-am-bn- ]n-cn-s®-Sp-°p-∂-Xn-\p- Pm-{K- X- Im-´n-bn-√.- {Sjdn- tkhnw-Kv- _m- _m-¶n-ßn-s\ XI¿-Øv- sjUyqƒ-Uv-_m-¶p-Ifn-te°v- Po-h\°m-


bp-Un-F-^v- k¿-°m¿- kz-¥w- Ip-gn- tXm-≠n-s°m-≠n-cn-°p-I-bm-Wv.- \n- Ip-Xn- ]n-cn-°p-∂n-√.- F-∂m¬- ]p- Xn-b- Xm-eq-°p-I-fpw- t_m¿-Up-I- fpw- kv-Iq-fp-I-fpw- tIm-tf-Pp-I-fp-sa- √mw- hm-cn-t°m-cn- A-\p-h-Zn-°p-∂p.- sN-e-hv- Ip-Ø-s\- D-b-cp-∂p.- I-Ωn- \n-I-Øm-≥ D-≠m-bn-cp-∂- D-]m-b- ߃-t]m-epw- D-t]-£n-°p-∂p.-...


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40