This page contains a Flash digital edition of a book.
hn-e-°-b-‰-Øn-s‚- cq-£-X- A-\p-`-hn-°p- ∂- P-\-ß-fp-sS- ta¬- H-cp- I-cp-W-bp-an- √m-sX-bm-Wv- A-t±-lw- A-[n-I-\n-Ip-Xn-`m- cw- sI-´n-h-®-Xv.- C-Xn-\v- tI-c-f-P-\-X-tbm- Sv- A-t±-lw- I-W-°v- ]-d-tb-≠n- h-cpw.-


tI-cfm Kk-‰Uv Hm^o-tkgvkv Atkm-kn-tb-j≥ apJ-]{Xw


3 XI¿-∂p-t]m-b apJtcJ 48˛mw kwÿm\


7 5


ktΩf\Øntebv°v Sn- sI kp-`m-jv-


Htc Xq-h¬- ]£n-Iƒ- kn- ]n- \m-cm-bW≥


{]-I-S-\-]-{Xn-I- 9 ]n- Fkv- {io-Ie


kw-ÿm-\- _-Uv-P-‰v- ˛- kv-{Xo-hn-cp-≤-X-bp-sS-


11tUm.- kn- cmw- at\m-l¿- sdUv-Vn-


{]m-tbm-Kn-I P\m-[n-]Xyw- C¥y-bn¬-


14 16 19


28 21


? 34 37 39


-kXyw- AIØpw- I≈w- ]p-dØp-w- {]`m-h¿-Ω


Aºew- hn-gp-ßn-Iƒ- Pn- kp-[m-Ic≥-


C¥y≥ P\m[n]Xyw XnI®pw


`ojWamb {]Xnk‘nbn¬.... aoc


tIcfØnse sslsSIv Irjn ˛ Nne bmYm¿∞y߃ ]n hn Pn≥cmPv


k¿∆okv Imcy߃ ]n.-B¿.-hn-P-b-Ip-am¿


\n-߃-°v tNm-Zn-°mw hn. cmP-ti-J-c≥ \mb¿


Im-b¬- ktΩf\


\ap-°v- Np-‰pw- t__n- kp-µ¿-cm-Pv-


iXm-–n-bpw- tam-Un-bpw kp-\n¬- ]n- Cfbn-Sw-


[\{]Xn-k-‘n-bnte°v tIcfw 2002 ¬ \S-∏m-°nb sNe-hp-Np-cp-°¬


tIcfw ho≠pw


\S-]Sn kwÿm\w A`n-ap-Jo-I-cn-°p∂ kmº-Øn- I-{]-Xn-k-‘n-bpsS t]cv ]d-™n-´m-bn-cp-∂p. B DØ-c-hn-eqsS tIc-f-Øn¬ \h-en-_-d¬ ]cn-jv°m- c-߃ \S-∏m-°p-∂-Xn-\p≈ ]mX-sbm-cp-°p-I-bm-bn- cp∂p e£yw. Poh-\-°m-cpsS B\p-Iqeyw Ih¿s∂-Sp-°pI am{X-am-bn-cp-∂n√ A∂v apt∂m´p sh®-Xv. AXn-eqsS tIcfw tkh-\-ta-J-e-bn¬, s]mXp-ta-J-e-bn¬, kmaq-ly-t£a taJ-e-I-fn¬ kzoI-cn® s]mXp \nt£-]-ß-fn¬ \n∂v ]n∑m-dp- ∂-Xn-\mWv e£y-an-´-Xv. ]pXnb \nb-a\߃ ac- hn-∏n-®pw, s]mXp hnZym-`ymkcwKØp \n∂v ]n∑m- dnbpw s]mXp-ta-Jem hyh-kmb ÿm]-\-ßsf kzIm-cy-h¬°-cn-®pw, kmaq-ly-t£a s]≥j-\p- Isf A´n-a-dn®pw s]mXp-hn-X-cW kwhn-[m-\sØ Zp¿∫-e-s∏-Sp-Ønbpw Hs°-bp≈ Xocp-am-\-ß-fn-te- °mWv AXv sNs∂-Øn-b-Xv. AXn-s\-Xnsc \m\m taJ-e-I-fn¬ \n∂v Db¿∂p-h∂ {]Xn-tcm-[-amWv,- Cu \bsØ Xncp--Øp∂ \ne-bn¬ `c-W-am‰Øn- te°v 2006 ¬ tIcfsØ FØn-®Xv. 2003 ¬ tIcf \nb-a-k` AwKo-I-cn® [\ DØ-c-hm-ZnXz \n-b-aw- X-s∂- tI-{µ-k¿-°m¿- \n-jv- I¿-jn-°p-∂- ]p-Ø-≥ \-b-Øn-s‚- ap-∂p-]m-[n-bm- bn-cp-∂p.- d-h-\yq-I-Ωn-bpw- [-\--°-Ωnbpw \nb-{¥n®v kwÿm\ k¿°m-cp-Isf hcp-Xn-bn-em-°p-∂-Xn- \p≈ sN∏Sn hnZy IqSn Bbn-cp-∂p. CXns‚ `mK-


RNI No: KERMAL/2012/47174 hmeyw 03, e°w 2 s^{_p-hcn-- 2014 hm¿jnI hcnkwJy 100 cq]


KGOA NEWS Published under earlier RNI Registration upto Vol 25, Issue 06


_-P-‰v- kz-]v-\w- tUm.-Sn.-Fw. tXmakv sF-kIv-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40