This page contains a Flash digital edition of a book.
ONTARIO MUNI Toronto Edition 905-673-0600


ÔðÕ³òñ Çæ³ç ò¼ñ¯º Ú¯ä çëåð çÅ À°çØÅàé


RIO MUNICIIPAL ELECTION PAL ELECT www.parvasi.com 26 September, 2014 √±‹È ÎÀÈÒ Á∆ ÀÒ∆ ”⁄ A@@@


ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ √ÓÊ’ ¡≈¬∂ îÆâÆÁÅ ÓÚ Ü¯ êó·¯, À¹Ã Óå¶ ÇòôòÅà éÅ Õð¯


Email: office@parvasi.com AWARD WINNING NEWSPAPER


Devinder Sangha’s Campaign Highlights


î¶ÁëÆñâ/ÇìÀ±ð¯ ÇéÀ±÷ òÅðâ é§ìð I Áå¶ A@ 寺 ðÆ÷éñ Õ½ºÃñð çÆ Ú¯ä ñó ðÔ¶ À°îÆçòÅð ÔðÕ³òñ ÇÃ³Ø Çæ³ç ò¼ñ¯º ÁÅêä¶ Ú¯ä çëåð çÅ À°çØÅàé ôéÆòÅð ç¹ÇêÔð AB 寺 C òܶ å¼Õ AB@E@ ¶Áðê¯ðà ð¯â (éÅðæ ÂÆÃà ÕÅðéð ¶Áðê¯ðà/ î¶ÁëÆñâ) ÇòÖ¶ ÕÆåÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔËÍ ÁÅê üí ù êÔ°³Úä çÅ Ö¹¼ñÅ· üçÅ Çç¼åÅ Ü»çÅ ÔËÍ Ô¯ð ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ À°é·» ç¶ éÅñ DAF-CEG-EG@@ å¶ Ã³êðÕ ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔËÍ


ìð˺êàé/ ÇìÀÈð¯ ÇéÀÈ÷ ìð˺êàé î¶Áð ÃÈÜé øËéñ é¶ ÇÂÕ òÅð î¹ó îÆâÆÁÅ Óå¶ ×¹¾ÃÅ ÞÅóÇçÁ» ÁÅêä¶ ÃîðæÕ» ù ÇÕÔÅ ÇÕ À¹Ô îÆâÆÁÅ ç¶ ÇÂÕ ÇԾö ÇòÚ Ü¯ Õ¹Þ ÁÅ ÇðÔÅ þ, À¹Ã Óå¶ ïÕÆé éÅ ÕðéÍ ÁÅêä¶ A@@@ 寺 Ç÷ÁÅçÅ ÃîðæÕ» çÆ ðËñÆ ÓÚ


ÃÈÜé é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Õ¹Þ ñ¯Õ ÜÅä- ì¹¾Þ Õ¶ À¹é·» ù ÇéôÅéÅ ìäÅ ðÔ¶ Ôé Áå¶ ÁÇÜÔ¶ ñ¯Õ» 寺 ìÚäÅ ÚÅÔÆçÅ þÍ ÃÈÜé ëËéñ ç¶ Õ§ê¶é îËé¶Üð éò î»×à çÅ ÕÇÔäÅ þ ÇÕ ÃÅù êåÅ þ ÇÕ ÃÈÜé ç¶ ÇÖñÅø ÇÂÔ ÃÅðÅ Õ¹Þ Õ½ä Õð ÇðÔÅ þ Áå¶


ÁÃƺ ñ¯óÆºç¶ Õçî ü¾Õ ðÔ¶ Ô»Í Ú¯ä» ÇòÚ Çܾå ÃÈÜé ëËéñ çÆ Ô¯ò¶×Æ Áå¶ À¹é·» ù Õ¯ÂÆ éÔƺ ÔðÅ ÃÕçÅÍ ÃÅñ B@AD Õ½ºÃñ Ú¯ä» ÓÚ ÁÅêäÆ êÇÔñÆ ò¾âÆ ðËñÆ ÓÚ ÃÈÜé ëËéñ é¶ çÅÁòÅ ÕÆåÅ ÇÕ ìð˺êàé çÆ Á×ñÆ î¶Áð òÆ À¹Ô ÔÆ Ô¯ò¶×ÆÍ


ÇîÃÆÃÅ×Å îÈòà ÓÚ ÕzÅîìÆ é¶ ðËÇêâ àz»ÇÜà êñËé çÅ ÕÆåÅ ÁËñÅé


ÇîÃÆÃÅ×Å/ ÇìÀÈð¯ ÇéÀÈ÷ : ÇîÃÆÃÅ×Å î¶Áð ÁÔ¹ç¶ çÆ À¹îÆçòÅð ì¯éÆ ´ÅîìÆ é¶ ÇîÃÆÃÅ×Å îÈòà é»Á çÆ ÇÂÕ éòƺ ï¯ÜéÅ çÅ ÁËñÅé ÕðÇçÁ» ÇÕÔÅ þ ÇÕ ôÇÔð ç¶ ñ¯Õ» çÆ î¹¾Ö ñ¯ó ðËÇêâ àz»ÇÜà þ Áå¶ À¹Ô î¶Áð ìäé Óå¶ Ãí 寺 êÇÔñ» ÇÂö ï¯ÜéÅ ù Á¾×¶ òèÅÀ¹ä×¶Í ´ÅîìÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À¹Ô ÇîÃÆÃÅ×Å ÇòÚ ÇÂÕ Â¶ÕÆÇ´å ðËÇêâ àz»ÇÜà ÇÃÃàî çÅ ÇòÃåÅð Õð¶×ÅÍ ÇîÃÆÃÅ×Å ÕðÆì FE ñ¾Ö ñ¯Õ» ç¶ Ö¶åð çÅ ÇÔ¾ÃÅ þ Áå¶ Ü¯ ÇÕ Ôð ÃÅñ A ñ¾Ö çÆ ÁÅìÅçÆ ç¶ éÅñ ò¾è ÇðÔÅ þÍ ÜÆ.àÆ.¶. ÓÚ àz»ÇÜà ìçñ ÇðÔÅ þ Áå¶ ÇîÃÆÃÅ×Å ù òÆ ÇÂÃ ç¶ éÅñ ìçñäÅ êò¶×ÅÍ


Devinder Sangha has been continuously knocking doors in Brampton and enthusiastically discussing his election agenda with the residents of all ages. On Saturday, September 20, Devinder Sangha spoke at the Indian International Seniors Club Brampton. He explained the issues facing our seniors. He told them that he will improve social opportunities for the seniors. By closing financial loopholes at City Hall, he will allocate funds to ease the burden of property taxes for homes owned by the seniors. He will also install benches, gazebos and washrooms in the parks for the comfort of our seniors. He will implement free bus passes for seniors in the off peak period. The seniors were also impressed with his commitment to eradicate drugs from our schools and parks. They agreed that it is a serious problem and adversely affect our youth. Sangha shared his views that he heard mostly from the concerned mothers of young children. As a responsible grandfather himself, he assured the concerned mothers that he will involve the Drug Awareness Groups and help them combat this serious problem. He was also commended for being the only candidate, who has been vigorously raising this serious issue on radio


and TV shows, as well as in the print media. The meeting was organized by Mr. Kulwinder Singh Bassi and Mr. Rajeev Khanna. The invitation for speaking to the membership was extended by Mr. Mardan Singh Grewal, President, Mr. Gurdev Singh Bassi and Harchand Singh Gill, all directors of the club. Sangha has been requested to meet with their membership again to answer more questions of the seniors. Sangha is very thankful to the club members, as well as Mr. Bassi and Mr. Khanna for this meeting. On Sunday, September 21, Devinder Sangha also attended a farewell party organized by the Parvasi Group for Major D.P. Singh, who was wounded in the Kargil war and lost his leg at a very young age. He came all


the way from India to participate in the Terry Fox run. Sangha congratulated Major Singh for his courage to make his journey from the Intensive Care Unit to marathons, as well as coming from India to Toronto to participate in the Terry Fox run. Major Singh spoke with courage and delivered an enthusiastic presentation on his difficult journey in front of the applauding audience. Sangha also congratulated Mr. Rajinder Saini for helping Major Singh to fulfill his dream of running in the Terry Fox run. Devinder Sangha appeals to all voters of Brampton to wisely cast their valuable ballots on October 27 and elect him Mayor of Brampton. He pledges to serve you with integrity, sincerity and trust. He also invites all his supporters to his election rally on Sunday, October 5 at the Shingar Banquet Hall between 11:30 AM and 3:30 PM. Food and beverages will be served to all participants. Devinder Sangha is a businessman, graduate of the John Molson School of Business (MBA) and also a professional accountant (CPA, CMA). He has held senior level executive positions in multinationals and worked in many countries. For more information, please contact him at 647-292-3418


ELECT RANJIT SINGH MAYOR for


(Bagga) Gateway Blvd.


Campaign Headquarters: 3 Gateway Blvd. Unit 4 Brampton, ON L6T 4X2


Real Change, Better Brampton ON OCT.27, VOTE RANJIT SINGH FOR BRAMPTON MAYOR


WILL BRING SKY TRAIN TO BRAMPTON TO REDUCE THE TRAFFIC WILL BRING MORE BUSINESSES TO BRAMPTON


Cell: 416.835.5141 | Office: 905.799.9222 | Fax: 905.799.9221 | Email: ranjitsinghformayor@gmail.com Ranj itSinghForMayor.com


and see Real Change in the city of Brampton:


• STRATEGIES IMPLIMENTED AND NEGOTIATED TO REDUCE BRAMPTON’S PROPERTY TAXES • THE BLUEPRINTS OF BRAMPTON’S OWN INNER-CITY UNIVERSITY PUT INTO ACTION • FAIR REGULATIONS FOR BASEMENT APARTMENTS


• BETTER HOSPITAL SERVICE AND IMPROVED EMERGENCY ROOM WAIT TIMES • ACCOUNTABILITY & TRANSPARENCY


@VoteRanjitSingh


s c alpe i


Queen St E


Airport Rd


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4