This page contains a Flash digital edition of a book.
îINùˆF¡ à혾èÀì¡ M¬÷ò£´õ«î Cƒè÷ˆF¡ ªð£¿¶«ð£‚è£A M†ì¶


8 October 25, 2013 2012Ý‹ ݇®™ Þôƒ¬èJ™ º¡ù£œ ï£ì£Àñ¡ø àÁŠHù˜ «è£M‰î¡ è¼í£èó‹ ªîKMŠ¹


îINùˆF¡ à혾èÀì¡ M¬÷ò£´õ«î Cƒè÷ˆF¡ ªð£¿¶«ð£‚è£A M†ì¶. ¶†ì¬è ºÂ ñ¡ù‚A¼‰î ñQî£Hñ£ù‹ Ãì ñA‰î ÜóCì‹ è£íº®ò£î¶  Þƒ° ºó‡ï¬è âù Aö‚° ñ£è£í ê¬ð àÁŠHù¼‹, º¡ù£œ ï£ì£Àñ¡ø àÁŠHù¼ ñ£ù «è£M‰î¡ è¼í£èó‹ ªîK Mˆ¶œ÷£˜.


ñ£ió˜ ¶J½‹ Þ™ôƒèœ °Pˆ¶ ãŸð†´œ÷ ꘄ¬êò£ù G¬ô¬ñ °Pˆ¶ ªõOJ†´œ÷ ÜP‚¬èJ«ô«ò Üõ˜ Þî¬ùˆ ªîKMˆî£˜. Þ¶ ªî£ì˜H™ Üõ˜ M´ˆ¶œ÷ ÜP‚¬èJ™ «ñ½‹ ªîKM‚èŠð†´œ÷î£õ¶, îINùˆF¡ à혾èÀì¡ M¬÷ò£´õ«î Cƒè÷ˆF¡ ªð£¿¶«ð£‚è£A M†ì¶. èì‰î æK¼ FùƒèO™ ïì‰î G蛾Š «ð£‚°è¬÷ «ï£‚°‹ «ð£¶ Þšõ£Á  â‡íˆ «î£¡Á Aø¶. îINùˆF¡ îI›ˆ «îCòˆ F¡, ܬìò£÷ƒè¬÷ õìAö‚A™ Cƒè÷ñòŠð´ˆF Üó² Þ¡Á ÞÁFò£è ñ£ió˜ ¶J½‹ Þ™ôƒ èœ e¶ î¡ Ü«è£ó ºèˆ¬î A÷ŠH»œ÷¶. ñ£ió˜ ¶J½I™ôƒ è¬÷ ²ŸPõ¬÷ˆ¶ Üœ ò£¼‹ à†¹èº®ò£î Å›G¬ô ¬òˆ «î£ŸÁMŠðî¡ Íô‹ îIö˜ î‹ à혾èÀì¡ M¬÷ò£ìŠ 𣘂A¡ø¶ «ðKùõ£î‹.


Þ¼ èÀ‚A¬ì«òò£ù »ˆî‹ å¡Á ãŸð´‹ «ð£«î£, àœï£†´ »ˆî‹ å¡P¡ «ð£«î£ »ˆîˆF™ ß´ð´‹ Þ¼î󊹋 ï쉶 ªè£œ÷ «õ‡®ò º¬ø ðŸP ê˜õ«îê ñQî£Hñ£ù„ ê†ìƒèœ °Pˆ¶ GŸA¡ø¶. â™ô£õŸÁ‚°‹ «ñô£è Cƒè÷ Þùõ£Fè÷£™ M´î¬ô ió¡ âùŠ «ð£ŸøŠð´‹ ¶†ì¬è ºÂ«õ î¡Âì¡ «ð£K†´ àJ˜ cˆî â™ô£÷ ñ¡ù‚° î ‚ è G¬ùMì‹ Ü¬ñˆ¶ ÜšõNò£™ ðòEŠ«ð£˜ ܬùõ¼‹ Ü‹ñ¡ù‚° àKò ªè÷óõˆ¬î õöƒè«õ‡´‹ â¡Á ݬí J†ìî£è Cƒè÷ õóô£Á ÃÁ‹ ñè£õ‹êº‹ â´ˆ¶¬ó‚ A¡ø¶. ܉îõ¬èJ™ ¶†ì¬èºÂ


ñ¡ù‚A¼‰î ñQî£Hñ£ù‹Ãì ñA‰î ÜóCì‹ è£íº®ò£î¶î£¡ Þƒ° ºó‡ï¬è. Aö‚A¡ ñ†ì‚è÷Š¹ àœO†ì ñ£õ†ìƒèO™ îó¬õ, ®ò®, õ£è¬ó àœO†ì ÞìƒèO™ Þ¼‰î ñ£ió˜ ¶J½‹ Þ™ôƒèœ ܬìò£÷‹ ªîKò£î õ‡í‹ à¼ñ£Ÿø‹ ªêŒòŠð†´ M†ìù. ñ£ió˜ ¶J½‹ Þ™ôƒèœ


«ð£¼‚°Š H¡ù˜ ñò£ùƒèÀ‚° åŠð£ù¬õò£°‹. ܉î ñò£ùˆ ¶‚°œ ªê¡Á îƒèœ àø¾èÀ‚° Ü…êL ªê½ˆî‚ Ãì õêFèœ Þ™ô£ñ™ ªêŒòŠð†´ M†ìù. õì‚° Aö‚A™ â…CJ¼‚°‹


¶J½I™ôƒ è¬÷ ò £ õ¶ ð£¶è£ˆ¶, àJ˜cˆîõ˜èO¡, ªê£‰îƒè¬÷ Þö‰î àø¾èœ õ¼ì£õ¼ì«ñ‹ Ü…êL ªê½ˆ¶õ üùï£òè Üó² â¡ø gFJ™ ÞìñO‚°ñ£ â¡ð¶ «èœM‚°P«ò. Þ‰î Ü®Šð¬ìJ™, M´î¬ôŠ


«ð£ó£†ìˆF™ ñ ܘŠðEˆ¶ àJ˜cˆî Þ÷õ™è÷¶ àìô‹ ¹¬î‚èŠð†ì Þ숬î Ý‚Aó IŠð¶‹, Üî¡ Ü¬ì ò£÷ƒè¬÷ Þ™ô£ªî£NŠð¶‹ ÞùƒèÀ‚A¬ìJô£ù ï™Lí‚ èˆ¬î ªî£¬ôˆ¶M´‹. ܇¬ñ‚è£ôƒèO™ îI›


«îCò‚ Æì¬ñŠ¹ ªõOŠð´ˆF õ¼‹ Þí‚èŠ «ð£‚°‚° Cƒè÷‹  ðK² Þ¶ªõ¡ø£™ Þõ˜èOì‹ ï™Lí‚般î«ò£ , Þùƒ èÀ‚A¬ì«ò êñˆ¶õˆ ¬î«ò£ âF˜ð£ ˜Šð¶ ºò™ªè£‹¹ «î´õ åŠð£ù«îò£°‹. ñ£ió˜ ¶J½‹ Þõ™ôƒè¬÷ Þ ™ ô £ ¶ å N Š ð ¶ Íô ‹ è™ô¬øè¬÷ ÜNˆ¶ Mìô£‹. Ýù£™, è™ô¬ø‚°œ ¶J½‹ ñ£ió˜è÷¶ ñùƒèO™ G¬ø‰ F¼‰î M´î¬ô àí˜M¬ù ñ‚èœ ñùƒèOL¼‰¶ ÜèŸø º®ò£¶. Þ‰ G蛾Ãì Þôƒ¬è ¶¼õñòŠð´ˆîŠð´õ¬î«ò àœï£†´‚°‹, ê˜õ«îꈶ‚°‹ â´ˆ¶¬óˆ¶ GŸAø¶.” â¡ø£˜


2012‹ ݇®™ ñ£ˆFó‹ ®™ 23 «è£®«ò 40 Þô†êˆ¶ 19 ÝJóˆ¶ 903 hŸø˜ ñ¶ð£ù‹ ¸èóŠð†´œ÷è èô£™ F¬í‚è÷ îèõ™èœ ªîKM‚A¡øù. Þî¡ð® èì‰î õ¼ìˆF™ ®™ õCŠ«ð£K™


15 Þô†êˆ¶ 15 ÝJóˆ¶ 439 hŸø˜ T¡Â‹ 12 «è£®«ò 35 Þô†êˆ¶ 56 ÝJóˆ¶ 629 hŸø˜ Hò¼‹, 11 Þô†êˆ¶ 14 ÝJó‹ hŸø˜ MvA»‹, 67 Þô†êˆ¶ 94 ÝJóˆ¶ 382 hŸø˜ H󣡮»‹, å¼ «è£®«ò 73 Þô†êˆ¶ 25 ÝJóˆ¶ 918 hŸø˜ èœÀ‹, 8 «è£®«ò 21 Þô†êˆ¶ 69 ÝJóˆ¶ 59 hŸø˜ ê£ó£òº‹ ¸èóŠð†´œ÷ù. Þšõ£ø£è àœï£†´ ñŸÁ‹ ªõO´


ñ¶ð£ù õ¬èèœ Íô‹ èì‰î õ¼ìˆF™ ñ£ˆFó‹ 56 «è£®«ò 51 Þô†êˆ¶ 88 ÝJóˆ¶ 544 Ïð£ ÜóꣃèˆFŸ° Þô£ð‹ A¬ìˆ¶œ÷î£è¾‹ èô£™ F¬í‚è÷ îèõ™èœ ªîKM‚A¡øù. Þ«î«õ¬÷, «ñŸ°Pˆî ¹œOMðó îèõ™è÷£ù¶ ®™ ê†ì gFò£è MŸð¬ùò£°‹ ñ¶ð£ù õ¬èèO¡ îèõ™èœ ñ£ˆFó‹ â¡ð¶ì¡ ê†ìM«ó£îñ£è MŸð¬ùò£°‹ ñ¶ð£ù õ¬èè¬÷»‹ ÞîÂì¡ Þ¬íˆî£™ ®™ ¸è¼‹ ñ¶ð£ù LŸøK¡ â‡E‚¬è ÜFèñ£°‹ â¡ð¶ Þƒ° °PŠH숶‚è¶.


°®ò˜èœ 23.5 «è£® hŸø˜ ñ¶ð£ù‹ ܼ‰F»œ÷£˜èœ


�ரணஆ�ள் காப்��தி, ெகா�ய ேநாய்க்கான காப்��தி கட்டணங்கள் ெதாடர்ந்�ம் அதிக�க்கின்றன. ��கியகால (TERM) காப்��திக் கட்டணங்கள் என்�ம் இல்லாத அள�க்� �ைறந்�ள்ளன!!


ேம�ம் தாமதிக்காமல் இன்ேற உங்க�க்�த் ேதைவயான காப்��திைய ெபற்�க்ெகாள்�ங்கள்!!


NO BODY CAN BEAT OUR RATES ON LIFE & MORTGAGE INSURANCE COMPARE OUR RATES - ஒப்ப�ட்�பா�ங்கள் எம� கட்டணங்கைள TERM (��கியகால காப்��தி) INSURANCE RATES **


AGE 25


35 45


MALE


TERM 10 12.37


12.15 22.05


$250,000/= FEMALE


9.23


10.13 16.15


AGE $100,000/= 20


25 30 35 40 45 50


MALE


TERM 20 16.00


17.61 35.38


FEMALE


12.60 14.17 26.78


WHOLE LIFE ( �ரண காப்��தி ) INSURANCE RATES**


$250,000/=


MALE FEMALE 31.45 26.03 35.72 30.50 43.74 36.99 53.55 44.71 68.85 55.35 92.61 76.32 114.75 98.01


MALE


60.56 70.54 91.68


FEMALE $500,000/= MALE 47.74 111.63


FEMALE 85.98


57.95 131.58 106.40 77.90 173.85 146.30


122.55 103.96 235.60 190.05 158.89 125.35 304.87 239.94 212.58 171.13 257.71 224.06


MALE


TERM 10 18.00


18.54 33.39


$500,000/= FEMALE


TERM 20 MALE FEMALE


12.15 26.90 18.90 15.03 28.89 21.60 22.77 62.16 46.35


$100,000/= MALE


TERM 10 29.25


30.15 60.75


$1,000,000/= FEMALE


MALE


19.80 46.80 24.30 52.65 39.15 116.82


20 வ�டங்கள�ல் கட்���ந்தப�ன்�ம் இ�க்�ம் �ரண ஆ�ள் காப்��தி**


$250,000/= MALE FEMALE MALE FEMALE $500,000/= MALE FEMALE


56.83 47.33 120.92 100.58 216.37 167.41 63.75 52.67 136.11 110.45 251.25 181.89 75.51 66.82 170.33 144.23 323.55 265.48 91.53 79.00 208.68 173.03 395.83 329.40 111.14 98.46 256.99 222.08 507.51 408.03 144.27 120.78 332.55 275.63 172.08 152.01 414.45 346.50


ேம�ம் ம�த்�வ ப�ேசாதைனயற்ற காப்��தி (85 வய� மட்�ம்), CRITICAL ILLNESS, DISABILITY, MEDICAL ,


மற்�ம் ப�ரயாணத்�க்கான காப்��திக�ம் எம்மிடம் மிக�ம் �ைறந்த கட்டணத்தில் ெபற்�க்ெகாள்ள ���ம். MORTGAGE க்கான காப்��திகள் வங்கிகள��ம் பார்க்க மிக�ம் �ைறந்த கட்டணத்தில் எம்மிடம் ெபற்�க்ெகாள்ள ���ம்.


உங்கள் �த�ட்� திட்டங்க�க்�ம் (RRSP. PENSION PLANS,TFSA), �ழந்ைதக�க்கான �த�ட்�த் திட்டங்க�க்�ம் (RESP) ேம�ம் உங்கள� தற்ேபாதய காப்��தி, PENSION PLAN ேபான்றைவ உங்க�க்� ேபா�மானதா! சிறந்ததா! என்பனபற்றிய ஆேலாசைனக�க்�ம்


அைழ�ங்கள் RUBAN 416 953 8036


E:mail : winnersinsurance@bell.net Web : winnersinsurance.com


15 YEARS IN CANADIAN INSURANCE & INVESTMENT INDUSTRY Represent over 30 insurance investment companies including the companies shown in this advertisement


** SOME CONDITIONS APPLY. ALL RATES ARE NON SMOKER RATES & SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. RATES ARE QUOTED AS OF 30th. May 2013. TERM 20 FEMALE


34.20 37.89 84.15


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80