This page contains a Flash digital edition of a book.
October 25, 2013


g+irfSf;F mioAq;fs; COMPUTER REPAIR Laptop computer repair, virus


cq;fs; ,y;y


cq;fs; ,y;yq;fspy; eilngWk; kq;fsfukhd g+i[fSf;F fPupkiy


eFNy];tuFkhuRthkp FUf;fis njhlHG nfhs;Sq;fs;.


416 604 5989


removal, data recovery, upgrading & any other troubleshooting midj;J tpjkhd Computer jpUj;j NtiyfSk; epahakhd tpiyapy; cq;fs; tPl;by; te;J jpUj;jpf;nfhLf;fg;gLk;


Please call : Varunan Call: (416) 894-6244


100% GUARANTY SPOKEN ENGLISH WITH GRAMMAR


3 khjj;jpy; ,yf;fzg; gpioapd;wp ruskhf Mq;fpyk; Ngryhk; FWfpa fhyj;jpy; Nkw;gbg;igj; njhlu> rpwe;j Ntiytha;g;igg; ngw ,Ug;gth;fSf;Fk; House


wife f;Fk; Letter writing, Essay writing gapw;rp> NjHr;rp ngw;w Mrphpauhy; toq;fg;gLk;. Computer Course,ELTS, Citizenship Examf;F fw;gpf;fg;gLk;


Thushyanthy: (647) 606-1009


R.K.J. TRUCKING SERVICES LTD.


cq;fs; nghUl;fis vq;fpUe;J vq;F nfhz;L nry;y


tpUk;gpdhYk; vk;ik mioAq;fs;


WE NOW PROVIDE MOVING SERVICES. LOCAL & LONG DISTANCE. PLEASE CONTACT US AT


416 873 3187 FOR FURTHER DETAILS !


K];yPk; gphpahzp


cq;fs; itgtq;fSf;F tUk; tpUe;jpdh;fis kfpo;tpf;f K];yPk; gphpahzpia toq;Fq;fs; nfhOk;G gpsT]; Hotel cztfj;jpd; mNj kzk;> juk;> kypT tpiy


Chicken gphpahzp - $ 3.99 Mutton gphpahzp Vege gphpahzp


- $ 4.99 - $ 3.99


Call: (416) 919-4965


69


vè‰îõ«ó£îò£‚ 虽£K ð¬öò ñ£íõ˜ êƒè‹ - èùì£ õ¼ì£‰î è¬ôG蛄C»‹ Þ󣊫ð£êù M¼‰¶‹ 2013


è£ô‹ 26-10-2013 êQ‚Aö¬ñ ñ£¬ô 6.00 ñE Þì‹: Church of St. Lawrence Martyr Hall. 2210 Lawrence Avenue East (Lawrence/Kennedy) Scarborough. ON


ÞšMö£M™ vè‰î£M¡ ð¬öòñ£íõ˜. F¼.Üó¡ 艬îò£ (èí‚è£÷˜, ܾv«óLò£ Üõ˜èœ Hóîñ ÜFFò£è èô‰¶ ªè£‡´ G蛄C¬ò„ CøŠH‚è àœ÷£˜. ðô è¬ô G蛄Cèœ Þì‹ ªðø àœ÷¶.


ªî£ì˜¹èÀ‚°


K.ñ«è‰FóLƒè‹ 647 907 3731, ïì£ G. ïìó£ü£ 416 616 8751, K. ê‰Fó°ñ£˜ 416 271 4078


ñ£QŠð£Œ Þ‰¶‚虽£K, ñ£QŠð£Œ ñèO˜ 虽£K ð¬öò ñ£íõ˜ êƒè‹ - èùì£


õ¼ì£‰îŠ ªð£¶‚Ã†ì‹ 2013


è£ô‹: 03.-11.--2013 ë£JŸÁ‚Aö¬ñ 裬ô 10.30 ñE Þì‹: Moose Lodge #27, 705 Progress Ave(west of Bellamy Rd. ð¬öò ñ£íõ˜è¬÷ ނÆìˆFŸ° îõø£¶ êÍèñO‚°ñ£Á êƒè G˜õ£è‚°¿ Ü¡¹ì¡ «è†´‚ ªè£œAø¶. ªî£ì˜¹è†°


C.²‰î«óvõó¡ 519-884-2692, ê.Þó£êï£òè‹ 416-492-1096 C.è«íêLƒè‹ 416-499-6248, Þ.ó£î£‚A¼û¢í¡ 416-752-9600


ï£îvõó îM™ Þ¬ê ê˜õ«îê ܬñŠH¡ 16‹ ݇´ Mö£


Þ‰Fò£M™ Þ¼‰¶ CøŠ¹ õ¼¬è î¼Aø£˜ îM™ Mˆ¶õ£¡


è¬ôñ£ñE F¼Š¹ƒÃ˜ F¼.T.G. ºˆ¶‚°ñ£óê£I Üõ˜èœ è£ô‹: 25-10-2013 ªõœO‚Aö¬ñ ñ£¬ô 4.30 ñE‚° Ýó‹ð‹. Þì‹. èùì£ ÿ äòŠð¡ Þ‰¶ Ýôò ñ‡ìð‹  ÞšMö£M™ «ñ½‹ ðô Þ¬ê‚ è¬ôë˜èO¡ G蛄CèÀ‹ Þ싪ðø¾œ÷¶.


ï£îvõó îM™ Þ¬ê ê˜õ«îê ܬñŠ¹


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80