This page contains a Flash digital edition of a book.
October 25, 2013 ï£÷£‰î‹ 60 «ð˜ àJKö‚A¡øù˜ Þôƒ¬èJ™ ¹¬èˆîLù£™ ¹¬èˆî½ì¡ ªî£ì˜¹ð†ì ²è£î£ó Hó„C¬ùèOù£™


Fùº‹ ãø‚°¬øò 60 «ð˜ àJKöŠðî£è ²è£î£ó ܬñ„ê˜ ¬ñˆFKð£ô CP«êù ªîKMˆî£˜. ªè£¿‹H™ ï¬ìªðŸø ¬õðõ ªñ£¡P™ èô‰¶ ªè£‡´ à¬óò£ŸÁ‹ «ð£«î Üõ˜ «ñŸè‡ìõ£Á ªîKMˆî£˜. Üõ˜ «ñ½‹ ªîKM‚¬èJ™,


ªî£Ÿø£ «ï£Œèœ ðôõŸP¡ º‚Aò è£óEò£è M÷ƒ°õ¶ ¹¬èŠH®ˆî™ ªêòŸð£ì£°‹. ¹¬èŠH®ˆî½ì¡ ê‹ð‰îŠð†ì ²è£î£óŠ Hó„C¬ùèOù£™ Fùº‹ ãø‚°¬øò 60 «ð˜ ñóEŠð¶ì¡ õ¼ìªñ£¡Á‚° 20 ÝJó‹ «ð˜ õ¬ó àJ˜ ¶ø‚A¡øù˜. ¹¬èˆîLù£™ ãŸð´‹ ð£FŠ¹èO¡ ñè¬÷ ñ£íõ˜èœ «ïó®ò£è


裇ðîŸè£è ñýóèñ ¹ŸÁ«ï£Œ ¬õˆFò꣬ô¬ò 𣘬õJì ÜÂñF‚è «õ‡´‹. «ñ½‹ ªè£¿‹¹‚° ²ŸÁô£¬õ «ñŸªè£œÀ‹ C«ówì îó õ°Š¹ ñ£íõ˜è¬÷ ܃ªè£¬ì «îCò à÷„ ²è£î£ó GÁõùˆFŸ°‹ ñýóèñ ¹ŸÁ«ï£Œ ¬õˆFò꣬ô‚°‹ ܬöˆ¶„ ªê™ô «õ‡´‹. ñýóè‹ ¹ŸÁ «ï£Œ ¬õˆFò꣬ôJ™ CA„¬ê ªðÁ‹ ¹ŸÁ«ï£ò£÷˜èO™ ÜFèñ£«ù£˜ 35 õò¶‚°‹ 45 õò¶‚°I¬ìŠðõ˜èœ. Þõ˜èO™ ÜFèñ£«ù£˜ bMó ¹¬èŠH®ˆî™ ðö‚躬ìòõ˜è÷£è è£íŠð´A¡øù˜. õ£Œ ñŸÁ‹ ¸¬ófó™ ¹ŸÁ «ï£Œ„ CA„¬ê‚è£è Üóê£ƒè‹ õ¼ìªñ£¡Á‚° 15 I™Lò¡ Ïð£¬õ ªêô¾ ªêŒAø¶. ¹¬èˆîô£™ ð£F‚èŠð´«õ£¬ó ñ¼‰¶èOù£™ ð£¶è£‚è º®ò£¶. å¼ ¹ŸÁ«ï£ò£÷¼‚° áC ãŸÁõîŸè£è 3 Þô†ê‹ Ï𣠪êôMìŠð´Aø¶. Þ¼‰¶‹ ¹ŸÁ «ï£ò£÷˜è¬÷ ñ¼‰¶èOù£™ 裊ð£Ÿø º®ò£ñ™ Þ¼‚Aø¶ â¡ø£˜.


ò£› ïèK™ ¬ê‚Aœ F¼†´‚èœ ÜFèKŠ¹ ò£›. ïèóŠð°FJ™ ܇¬ñ‚è£ôñ£è


¬ê‚Aœ F¼†´‚èœ ÜFèKˆ¶œ÷î£èˆ ªîKM‚èŠð´A¡ø¶. ò£›. ïèóŠ ð°F‚° ð™«õÁ «î¬õèO¡ GIˆî‹ ïñ¶ ¶M„ê‚èó õ‡®è¬÷ iF«ò£óñ£è GÁˆF ̆®M†´„ ªê™A¡øù˜.


Þî¬ù ñ¬øõ£è Þ¼‰¶ Üõî£Q‚°‹


F¼ì˜èœ îñ¶ ¬èõK¬ê¬ò 裆´A¡øù˜. ܇¬ñJ™ Ãì å¼õK¡ ¶M„ê‚èó õ‡® ò£›. ïèóŠ Hó«îêˆF™ F¼ìŠð†´œ÷¶.


îù¶ îQŠð†ì «î¬õJ¡ GIˆî‹ vó£¡L iFJ™ àœ÷ è¬ì å¡Á‚°„


ªê™õîŸè£è ÜšiF«ò£óñ£è îù¶ ¬ê‚A¬÷ GÁˆF ̆® M†´„ ªê¡Áœ÷£˜. îù¶ ܽõ™ º®‰¶ ¬ê‚Aœ M†ì Þ숶‚° õ‰¶ 𣘈î«ð£¶ ¬ê‚Aœ F¼ìŠð†´œ÷¬î‚ 致 °Pˆî ïð˜ ÜF˜„Cò¬ì‰¶œ÷£˜. Þ„ê‹ðõ‹ ªî£ì˜ð£è ð£F‚èŠð†ì ï𘠪ð£LR™ º¬øŠð£´ âî¬ù»‹


ðF¾ ªêŒòM™¬ô. ãŸèù«õ å¼ ¬ê‚A¬÷ ðPªè£´ˆF¼‰î ªð£¿¶ ªð£LR™ º¬øŠð£´ ªêŒî «ð£F½‹ â‰îMîñ£ù ðF½‹ A¬ì‚èM™¬ô âù¾‹ Þîù£™  𣿶 ªð£LR™ º¬øJìM™¬ô âù¾‹ °Pˆî ï𘠪îKM‚A¡ø£˜.


ÜóCò™ ݘõˆF™ ï®è˜ MüŒ «èó÷£M™ ÞóèCò Ý«ô£ê¬ù


ï®è˜ MüŒ, îQè†C ܬñ‚°‹ «ï£‚èˆ¶ì¡ «èó÷£M™ ÞóèCò Ý«ô£ê¬ù ïìˆFòî£è îèõ™èœ ªõOò£A»-œ÷ù. î¬ôõ£ F¬óŠðì‹ Iè c‡ì «ð£ó£†ìˆ¶‚°Š


H¡ù˜ îIöèˆF™ ªõOò£ù¶. âQ‹, ܈F¬óŠðì‹ îIöèˆF™ «î£™M¬ò«ò î¿Mò¶. Ýù£™, «èó÷£ «ð£¡ø Üò™ ñ£GôƒèO™ ðì‹ æó÷¾‚° ªõŸPò¬ì‰î¶.


𣶠MüŒ ﮈ¶‚ ªè£‡®¼‚°‹ T™ô£ M¬óM™ ªõOò£è¾œ÷¶. Þ‰î Å›G¬ôJ™ Üõ˜ e‡´‹ ÜóCòL™ ݘõ‹ ªè£‡®¼‚Aø£˜. î¡ óCè˜ ïô ïŸðE ñ¡øˆ¬î e‡´‹ «õèŠð´ˆF


ÜóCò™ è÷ˆF™ ðóðóŠð£è ªêòŸðì ¬õŠðîŸè£ù ºòŸCJ™ bMóñ£è ÞøƒAJ¼‚Aø£˜.


T™ô£ ðì ðìŠH®Š¹ êeðˆF™ «èó÷£M¡ F¼õù‰î¹óˆF™ ïì‰F¼‚Aø¶. ÜŠ«ð£¶ I辋


ï‹ðèñ£ù Cô ñ£õ†ìˆ î¬ôõ˜è¬÷ ܬöˆ¶, î¡Â¬ìò â‡íƒè¬÷»‹ 輈¶‚è¬÷»‹ Üõ˜èOì‹ ðA˜‰¶ ªè£‡ìî£è îèõ™èœ ªõOò£A»œ÷ù.


ê¶óƒèŠ «ð£†® º®¾èœ ªï™LŠð¬ö ñè£üù£‚ è™ÖKJ¡ º¡ù£œ ÜFð˜ ïõñè£üù¡ CŸH


ªî.¶.üòóˆFùˆF¡ Ëø£õ¶ Hø‰î ÷ªò£†® ò£›. ñ£õ†ì ð£ì꣬ô ÜEèÀ‚A¬ì«ò ݇èÀ‚è£ù 15, 19 õò¶ ÝA«ò£¼‚° ê¶óƒèŠ «ð£†®èœ ñè£üù£‚ è™ÖKJ™ Þ싪ðŸø¶. ÞŠ«ð£†®J™ 15 õò¶Š HK¾ 1Ý‹ Þì‹ «è.êT‰î¡ (Ü÷ªõ†® ܼ«ò£îò£‚


è™ÖK), 2Ý‹ Þì‹ «è.Ý«ó£¡ (ò£›Šð£í‹ Þ‰¶‚ è™ÖK), 3Ý‹ Þì‹ â‹.«îÂü¡ (Ü÷ªõ†® ܼ«í£îò£‚ è™ÖK), 19 õò¶ŠHK¾ 1Ý‹ Þì‹ «è.ñF‰î¡ (ªî™LŠð¬ö ñè£üù£‚ è™ÖK), 2Ý‹ Þì‹ â‹.H¬øÅ® (‘ªî™LŠð¬ö ñè£üù£‚ è™ÖK), 3Ý‹ Þì‹ â.¶÷Có£‹ (ªî™LŠð¬ö ñè£üù£‚ è™ÖK) ÝA«ò£˜ ªõŸP ªðŸÁœ÷ù˜.


beta College Tel: 416.449-BETA(2382)


www.betacollege.ca info@betacollege.ca


1085 Bellamy Road, Unit 208, (Bellamy & Ellesmere), Scarborough, ON, M1H 3C7


47


Automation Technology • Emerson (Control techniques) ladder logic, with CTnet communication and Modbus TCP/IP


• Allen Bradley RSLogix 5000 Ladder logic , With Ethernet IP communication


• HMI development , utilizing Modbus TCP/IP and Ethernet IP communication


Training with Real World Componant (Motors, Sensors, VFT, Encoder, PLC,


Beckhoff, Conveyor, Analog I/O, Safety Switch)


Diploma Courses • Office Administration - 24 weeks • Accounting and payroll - 24 weeks


• Computerized Accounting - 42 weeks


Special Certificate Programs CAD/CAM Technology with CNC


SETUP • Auto CAD • SolidWorks • MasterCAM X6 • MicroStation • Blue Print Reading


Multimedia &


Graphic Design • Basic Film Making & Camera • Web Design • Video Editing • PhotoShop • Illustrator • QuarkXpress


Steel Detailing using TEKLA


Bank Teller Course Cashier Course


Computer Technology • PC technician (A+) • Programs - C++, Visual Basic, Java • SQL Database • Web Development - HTML, CSS, JAVASCRIPT • LINUX systems


Accounting Softwares • Quick Books • Simply Accounting • Accpac • MS Office


2006f;Fg;gpd; EI my;yJ


Maternity vLj;jtHfs; ,ij ,ytrkhff; fw;gjw;F jFjp cilatuhfyhk;


ePq;fs; 42 thuj;Jf;F 1. Living expenses, 2. Daycare fees 3. Transport expenses ngWtjw;F jFjpAilatuhfyhk;


COVERS TUITION AND LIVING EXPENSES UP TO $28,000


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80