This page contains a Flash digital edition of a book.
October 25, 2013


ò£›Šð£íˆF™ MNŠ¹ô¡ °¬ø‰«î£K¡ â‡E‚¬è ܇¬ñ‚è£ôñ£è ÜFèKŠ¹


MNŠ¹ô¡ °¬ø‰«î£˜ ñŸÁ‹ à÷ïô‹ ð£F‚èŠð´«õ£˜ â‡E‚¬è ܇¬ñ‚è£ôñ£è ò£›. ñ£õ†ìˆF™ ÜFèKˆ¶ õ¼Aø¶. ÞîŸè£è è£óíƒè¬÷‚ è‡ìP‰¶ ÜõŸ¬øˆ îM˜ŠðîŸè£ù ïìõ®‚¬èèœ «ñŸªè£œ÷Šðì «õ‡´‹. Þšõ£Á ò£›Šð£í‹ õôò‚ è™M ܽõôè à÷êÍèŠ HKMù˜ ïìˆFò º¶¬ñJ¡ ÜÂðõˆ¬î àí˜¾ì¡ «ð£ŸÁ«õ£‹ â¡Â‹ ªî£QŠ ªð£¼Oô£ù àôè à÷ïô  G蛾èO™ î¬ô¬ñ»¬ó G蛈Fò ò£›. è™M õôò HóF‚ è™MŠ ðEŠð£÷˜ ªð£.ܼíAKï£î¡ °PŠH†ì£˜. ò£›. Þ‰¶ ñèO˜ è™ÖK ñ‡ìðˆF™ èì‰î Mò£ö‚Aö¬ñ


ï¬ìªðŸø Þ‰Gè›M™ HóF‚ è™MŠ ðEò£÷˜ ªî£ì˜‰¶ «ð²¬èJ™, «î¬õòŸø Mìòƒè¬÷ ñùF™ G¬ùˆ¶‚ ªè£œõ


ãŸð´‹ ñù„«ê£˜«õ à÷ïô‹ ð£FŠð¬ìõ‚ è£óíñ£è ܬñAø¶. âù«õ «î¬õòŸø Mìòƒè¬÷ M´ˆ¶ º‚Aòñ£ù Mìòƒè¬÷ ñ£ˆFó‹ âñ¶ C‰î¬ùJ™ â´ˆ¶‚ ªè£œ÷ «õ‡´‹. âF˜ñ¬ø â‡íƒè¬÷ˆ îM˜ˆ¶ «ï˜ñ¬øò£ù ñùŠð£ƒA¬ù õ÷˜ˆ¶‚ ªè£œ÷ «õ‡´‹. ï™ô ÜP¾ Ë™è¬÷ õ£Cˆî™, Ý¡eè ߴ𣆬ì


ÜFèK‚è Ýôò îKêù‹ ªêŒî™, Fò£ù‹, «ò£è‹ «ð£¡øõŸP™ ß´ð´õî¡ Íô‹ ñA›„Cò£ù ñùG¬ô¬ò ãŸð´ˆF à÷ïô‹ ð£F‚è£î õ¬èJ™ ï쉶ªè£œ÷ º®»‹. «ïó ºè£¬ñˆ¶õˆ¬î‚ è¬ìŠH®Šðî¡ Íô‹ F†ìI†ì ªêò™èO™ ß´ð´õî¡ Íô‹ à÷ïôˆ¬îŠ «ðí º®»‹. àì™ïô‹ ð£F‚èŠð´‹ «ð£¶ à÷„«ê£˜¾ ãŸð†´


à÷ïô‹ ð£FŠð¬ì»‹. «ð£û£‚è£ù àí¾ à†ªè£œ÷™, ²è£î£óŠ ðö‚èõö‚èƒè¬÷‚ ¬è‚ªè£œÀî™, àìŸðJŸC ªêŒî™ â¡ðõŸP¡ Íô‹ «ï£òŸø õ£›¾ õ£›‰¶ à÷ïôŠ ð£FŠH™ Þ¼‰¶ M´ðìô£‹. â‰îªõ£¼ è¼ñˆ¬î»‹ ²Á²ÁŠ¹-ì¡ õ¬è Ãøˆî‚è


AOªï£„C‚° ð£FŠH™ô£¶ °ì£ï£†´‚° Þó¬íñ´ c˜


õ¬èJ™ ªêò™ð´ˆî «õ‡´‹. î¡ù‹H‚¬è¬ò â„ê‰î˜ðˆF½‹ Þö‰¶M죶 ªêòô£ŸÁõî¡ Íô‹ à÷ïôŠ ð£FŠHL¼‰¶ M´ðì º®»‹ âù¾‹ °PŠH†ì£˜.


45 îI› ñ‚èO¡ M´î¬ô‚è£è


õì‚° ñ£è£í ê¬ð à¬ö‚°‹ õìñ£è£í ²è£î£ó ܬñ„ê˜ ð£.êˆFòLƒè¡


îI› ñ‚èO¡ M´î¬ô‚è£è º¡ù£œ


cFòóê˜ C.M.M‚A«ùvõó¬ù ºîô¬ñ„êó£è ªè£‡ì ܬñ„êó¬õ»‹ âñ¶ õìñ£è£í ê¬ð»‹ è´¬ñò£è à¬ö‚°‹ â¡ð¬î àÁFðìˆ ªîKMˆ¶‚ ªè£œA¡«ø¡ âù õìñ£è£í ê¬ðJ¡ ²è£î£ó‹ ñŸÁ‹ ²«îê ¬õˆFòˆ¶¬ø ܬñ„ê˜ ð.êˆFòLƒè¡ ªîKMˆî£˜. õì‚° ñ£è£í ¬êðJ¡ ²è£î£ó‹ õìñ£è£í ê¬ðJ¡ ¬õˆFòˆ¶¬ø ܬñ„êó£è ªîK¾ ªêŒòŠð†ì ñ£è£í ê¬ð àÁŠHù˜ îù¶ ܬñ„²Š ðîM¬ò ò£›. ð‡¬í iFJ½œ÷ ܬñ„C¡ ªêòô£÷˜ ܽõôèˆF™ àˆF«ò£è̘õñ£è ªð£ÁŠ«ðŸÁ‚ ªè£‡ì¡ H¡ù˜ 輈¶‚ ªîKM‚¬èJ«ô«ò Üõ˜ Þšõ£Á ªîKMˆî£˜. ܃° Üõ˜ ªî£ì˜‰¶ à¬óò£ŸÁ¬èJ™,


Þ‰î õì‚° ñ£è£í ²è£î£ó ܬñ„ê£ù¶ ®½œ÷ êèô ñ£è£í ²è£î£ó ܬñ„²èÀ‚°‹ â´ˆ¶‚裆ì£è M÷ƒ°õ â¡Â¬ìò º¿ à¬öŠ¬ð»‹ 制¬öŠ¬ð»‹ ï™°õ  îò£ó£è¾œ«÷¡. Ü G„êòñ£è àƒèœ ♫ô£¼¬ìò 制¬öŠ¹‹ ÜÂêó¬í»‹ âñ‚°ˆ «î¬õò£è¾œ÷¶. º¡¬ùò è£ôˆF™ ÝÀïK¡ áì£è Þ‰î ñ£è£íˆF™ G˜õ£è‹ ï¬ìªðŸÁ õ‰î¶. âF˜è£ôˆF™ ñ£è£í ܬñ„C¡ áì£è¾‹


ñ£è£í ê¬ðJ¡ ÜÂñF»ì‹ Cô è£Kòƒè¬÷ ªêŒò «õ‡®ò Å›G¬ô ãŸð†´œ÷¶.


Þî¬ù å¼ Hó„C¬ùò£è cƒèœ è¼î


«õ‡ì£‹. Þ‰î ñ£è£í ܬñ„²‹ ܬñ„êó¬õ»‹ Ü‰î‚ è¼ñƒè¬÷ ªêŒõ àÁ¶¬íò£è Þ¼‚°‹ â¡ð¬î ªîKMˆ¶‚


ªè£œA¡«ø¡. ãî£õ¶ î¬ìèœ ãŸð®¡ â‰îMî îò‚躋


Þ¡P â¡Âì¡ ªî£ì˜¹ ªè£‡´ Gõ˜ˆF ªêŒò º®»‹.


܈«î£´ ªê‰î M¼Š¹ ªõÁŠ¹‚è¬÷


ñø‰¶ ñ‚èO¡ ïô¬ù‚ 輈F™ ªè£‡´ «ê¬õ ªêŒò ܬùõ¼‹ º¡õó«õ‡´‹. «ñ½‹ îI› ñ‚èO¡ M´î¬ô‚è£è¾‹ ñ£è£íˆF¡ º¡«ùŸøˆFŸè£è¾‹ õì‚° ñ£è£í ê¬ðJ¡ ܬñ„êó¬õ è†ì£òñ£è à¬ö‚°‹ â¡ð¬î àÁFðìˆ ªîKMˆ¶‚ ªè£œA¡«ø¡ â¡ø£˜.


NAKSHATHRAS ACADEMY & FINE ARTS


ெதாடர்�க�க்� அைழ�ங்கள் 27-110 Ironside Crescent, Scarborough, ON, M1X IM2


Head Office


õì‚° ºîô¬ñ„ê˜ î¬ô¬ñJô£ù ÆìˆF™ b˜ñ£ù‹ AOªï£„C ñ£õ†ì Mõê£Jèœ ð£F‚èŠðì£î õ¬èJ™ Þó¬íñ´ °÷ c¬ó


ò£›. °ì£ ´‚°‚ ªè£‡´ ªê™õîŸè£ù ªêòŸP†ìˆ¬î º¡ªù´Šðªîù õìñ£è£í ºîô¬ñ„ê˜ C.M.M‚«ùvõó¡ î¬ô¬ñJ™ AOªï£„C ñ£õ†ì Mõê£JèÀìù£ù ÆìˆF™ b˜ñ£Q‚èŠð†´œ÷¶. Þ‰î‚ Ã†ì‹ è¬ó„C Hó«îê ê¬ð «è†«ð£˜ ÃìˆF™ êQ‚Aö¬ñ ºŸðè™ 10.30 ñE‚° ºîô¬ñ„ê˜ î¬ô¬ñJ™ ï¬ìªðŸø¶. ÞF™ ò£›. ñ£õ†ìŠ ð£ó£Àñ¡ø àÁŠHù˜è÷£ù ñ£¬õ «êù£Fó£ü£, ²«ów H«óñ„ê‰Fó¡, êóõíðõ¡, CPîó¡ ñŸÁ‹ õìñ£è£í ܬñ„ê˜ ñŸÁ‹ ñ£è£í àœÙó£†C ê¬ðèO¡ àÁŠHù˜èœ ðƒ° ªè£‡ìù˜. Þó¬íñ´‚ °÷ˆ¶ c¬ó‚ AOªï£„C ñ£õ†ì Mõê£Jèœ ð£F‚èŠð죶 ò£›. °ì£ï£†´‚°‚ ªè£‡´ ªê™½‹ F†ìˆ¬î õì‚° ñ£è£í ê¬ð «ñŸªè£œ÷¾œ÷¶. ï™ôªî£¼ F†ìˆ¬î ¹ø‹îœ÷£î Ü«î«õ¬÷ Üîù£™ âõ¼‹ ð£F‚èŠð´õ ÞìñO‚辋 º®ò£ªîù ºîô¬ñ„ê˜ C.M‚«ùvõó¡ ªîKMˆî£˜. Þšõ£ø£ù G¬ôJ™ âõ¼‹ ð£F‚èŠðì£î õ¬èJ™ ñ£è£í ê¬ð G˜õ£è‹


°®c˜ MQ«ò£èˆ F†ìˆ¬î º¡ªù´‚°ªñù¾‹ ºîô¬ñ„ê˜ ªîKMˆî£˜. ܈¶ì¡ üùï£òè ÜóCò™ ãŸð´ˆîŠð†ì G¬ôJ™ Þó¬íñ´ °÷c˜ õöƒ°õ¶ ªî£ì˜H™ AOªï£„C Mõê£Jèœ ¶E‰¶ «ðê º¡õ‰¶œ÷ù˜. Þ¶ õó«õŸèˆî‚è¶. F†ì‹ i‡«ð£è£î õ¬èJ½‹ AOªï£„C Mõê£Jèœ ð£F‚èðì£ñ½‹ ÞˆF†ì‹ º¡ªù´‚èŠð´ªñù¾‹ ºîô¬ñ„ê˜ ªîKMˆî£˜. °®c˜ MQ«ò£èˆF™ ãŸð´‹ ê£îè, ð£îè‹ °Pˆ¶ 輈¶‚èœ


º¡¬õ‚èŠð†ìù. Þ‰G¬ôJ™ AOªï£„C Mõê£Jèœ ð£F‚èŠðì£îõ£Á Þó¬íñ´ °÷c˜ °ì£ï£†´‚°‚ ªè£‡´ ªê™õ b˜ñ£Q‚èŠð†ìî£è ð£ó£Àñ¡ø àÁŠHù˜ âv.CPîó¡ ªîKMˆî£˜. Þ«î«õ¬÷ Þó¬íñ´ °÷Š¹ùó¬ñŠ¹ ñŸÁ‹ Üî¡ W› àœ÷ õ®è£™è¬÷


F¼ˆ¶õ‹ b˜ñ£Q‚èŠð†ì¶. Þ‰î‚ è†ìˆF™ ²ŸÁ„Åö™ ð£F‚èŠðì£îõ£Á ÞòŸ¬è‚°Š ð£FŠ¹ ãŸðì£î õ¬èJ½‹ ÞˆF†ìˆ¬î «ñŸªè£œ÷ º®ªõ´‚èŠð†ì¶.


Office: 289 378 8827 Cell: 647 470 8800


இலங்ைகய��ம்,கனடாவ��ம் பல வ�டங்க�க்�ேமலாக �ண்கைலத்�ைறய�ல் கற்ப�த்தலில் அ�பவ�ம், பட்ட�ம் ெபற்ற ஆசி�யர் ��வால் ஆரம்பம் �தல் அரங்ேகற்றம் வைர


 கர்நாடக சங்கீதம்  வ�ைண


 பரதநாட்�யம்  வயலின்


 மி�தங்கம்  ப�யாேனா


ேபான்ற �ண்கைலப்பாடங்க�ம் கேன�ய கல்வ� பாடத்திட்டங்க�க்� அைமவாக


 Tamil  Mathematics


 English  Social Studies  Home Work Help  Science  EQAO


ஆகிய பாடங்க�ம் கேன�ய அரச அங்கீகாரம் ெபற்ற பட்டதா� ஆசி�யர்களால் கற்ப�க்கப்ப�ம்


ெ ா ல ட் ி,வா ற் வ ற் ா


தை க்கா ச ழ் நிக ச்ச ள�


ெதா லக் ா சி,வெனலி ம �ம் ேம ட ப � த கன ப �ற் சி ெந ி� � த்தி ய மக


உ ங்க �ன் ே ை ம் வச ி ம் க ி ை க ட்


ங் ளன் ே ை ம் வச ி ம் க த ா ி ம � ம ட நக ச் ள


உ ள த வ�த வ� க � ய ச் ெநறி� த் ி யாக


ிக ல் பங்� பற்ழ க ப ம் க ம் ப�ர தே


வ ங் ப் � தற்கன பய� ச்ச மவழங்கப்ப�ம்


றக ம்பர ே க ா �வ


ெனல ற் ம் ே ை ி ழ் சிக �ல் ப � ா

த� �தத� � ி ற்


ா உங்கள் வசதிக்காக 6இடங்கள�ல் Scarborough/Brampton/Mississauga/Toronto/Etobicoke/Ajax


ை ற்


ங் ி


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80