This page contains a Flash digital edition of a book.
10


October 25, 2013


îIö˜ îóŠH¡ ÜóCò™ ð£¬î 1977 ªî£ì‚è‹ 2013 õ¬ó ‘‘M´î¬ôŠ¹ò™’’ ⿶A¡ø£˜


õ†´‚«è£†¬ìJ™ Þ싪ðŸø îIö˜ M´î¬ô‚ ÆìE ñ£ï£†®™ õóô£ŸÁŠ ¹è›I‚è õ†´‚ «è£†¬ìˆ b˜ñ£ù‹ G¬ø«õŸøŠð´Aø¶. ãŸèù«õ îIöó²‚ è†C, îI›‚ 裃Aóv, Þôƒ¬èˆ ªî£Nô£÷˜ 裃Aóv â¡ðù õ™ªõ†®ˆ¶¬øJ™ ïìˆFò «ð„²õ£˜ˆ¬î¬ò Ü´ˆ¶ îIö˜ M´î¬ô‚ ÆìE à¼õ£‚èŠð†ì¶. õ†´‚«è£†¬ìˆ b˜ñ£ù‹ îQˆ îI› ßö‚ «è£K‚ ¬è¬òŠ Hóèìù‹ ªêŒî¶. 1 9 7 7Þ™ îQˆ îI› ßö‚ «è£K‚¬è‚° îI› ñ‚èO¡ Ý¬í «è£K õì‚°‚ Aö‚A™ îIö˜ M´î¬ô‚ ÆìE «ð£†®J†ì¶. ò£›Šð£í‹ ºŸøªõOJ™ Þì‹


ªðŸø «ñ FùŠ «ðóEJ™ ÜI˜îLƒè‹ Ü´ˆî «ñFù‹ îIjöˆF™î£¡ âù ºöƒ°Aø£˜. ܶñ†´ñ¡P «î˜î™ «ñ¬ìèO™ Ü´ˆî bð£õO «ñ FùˆF™ âùŠ ð󊹬óèœ «ñŸ ªè£œ÷Šð´A¡øù. îI› ñ‚èœ 90 i‚°‹ ÜFèñ£ù õ£‚°è¬÷ õöƒA îIjöˆ¶‚° Ý¬í ªè£´‚A¡øù˜. ÜI˜ îLƒ è ‹ â F ˜ ‚ è † C ˆ î¬ôõó£Aø£˜. ªî£‡ìñ£¡ õì‚°‚ Aö‚° îIöK¡ Hó„C¬ù «õÁ, ñ¬ôòè ñ‚èO¡ Hó„C¬ù «õÁ âù‚ ÃP îIö˜ M´î¬ô‚ ÆìE¬ò M†´ ªõO«òP ä‚Aò «îCò‚ è†CJ™ ܬñ„ ² Š ðîM¬òŠ ªð ŸÁ‚ ªè£œAø£˜. ÜI˜îLƒè‹ ðîM«òŸÁ‚ ªè£œÀ‹«ð£¶î£¡ ñó¹ gFò£èŠ ðîM«òŸÁ‹ Ãì îñ‚° ñ‚èœ õöƒAò ݬí¬ò G¬ø«õŸÁ‹ õ¬èJ«ô«ò


ªêòŸðìŠ «ð£õî£è„ ²+À¬ó‚Aø£˜. üùï £òè õNº¬ø èœ Íô‹ ï£ì£Àñ¡øˆFÛì£è îI› ßö‚ «è£K‚¬è¬ò ªõ¡ªø´‚è º®ò£¶ â¡ð¬îˆ ªîK‰î «ð£F½‹ ñ‚èœ îIö˜ M´î¬ô‚ ÆìE‚°ˆ îñ¶ «ðó£îó¬õ õöƒAù˜. ãªùQ™ Ü‰î‚ è£ôŠ ð°FJ™ Ý»îŠ «ð£ó£†ì‹ «õèñ£è õ÷˜„C ªðŸÁ õ‰î¶. âù«õ îIö˜ M´î¬ô‚ ÆìE, Ý»îŠ «ð£ó£†ìˆ¶‚° êñ£‰îóñ£è îIjö M ´ î ¬ ô Š « ð £ ó £ † ì ˆ ¬ î º¡ªù´‚°ªñù ñ‚èœ âF˜ð£˜ˆîù˜. Ýù£™ «ü.ݘ.ªüòõ˜ˆîù£ ”«ð£˜’ â¡ø£™ «ð£˜, êñ£î£ù‹ â¡ø£™ êñ£î£ù‹ âù å¼ «ð£¬ó Hóèìù‹ ªêŒ¶ ªð¼‹ Þù ÜNŠ¹‚ èôõ󈶂° õN ê¬ñˆî£˜. ÜI˜îLƒè‹ à†ðì îIö˜ M´î¬ô‚ ÆìEˆ î¬ôõ˜èœ Þ‰Fò£¾‚° æì «õ‡®ò G¬ô ãŸð†ì¶. è£ôŠ«ð£‚A™ Üõ˜èœ îIjö‚ «è£K‚¬è¬ò ¬èM†ì¶ ñ†´ñ¡P Þ‰Fò£M¡ ɇ´îL¡ «ðK™ Ý»îŠ «ð£ó£OèÀ‚° M«ó£îñ£ù ªêòŸð£´èO½‹ Üõ˜èœ ºŸÁº¿î£è«õ ñ‚èœ õöƒAò ݬí¬ò‚ ¬èM†ì «ð£F½‹ Ý»îŠ «ð£ó£†ì‹ bMóñ£è õ÷˜„CªðŸø¶. ÞÁFJ™ ÜI˜îLƒè‹, «ò£«èvõó¡ à†ðì îIö˜ M´î¬ô‚ ÆìEˆ î¬ôõ˜èœ Cô˜ M´î¬ôŠ «ð£ó£Oè÷£«ô«ò ‚èŠð´‹ G¬ô ⿉î¶. 1977 Þ™ ñ‚èœ õöƒAò ݬí¬ò ñø‰¶ õ£‚èOˆî Þô†CòƒèÀ‚°ˆ ¶«ó£è‹ ªêŒî è£óíˆî£™ Üõ˜èœ îƒèœ


HWY 12 & 7A


Petro Canada & Tim Hortons.. 5 Million Litre Speculation... To Be Built....


Charlottville..


Shell Gas Station.. 1.1Million Liters..... Store Sale $300/ Day 2 Hrs 15 Mins from Toronto...


Exclusive.... Fort Erie..


Brand New Gas Station.. 44 yrs single owner7Mill Liters Store Sale $3000/ Day 1Hr 45 Mins from Toronto...


Bethany....


ESSO Gas Station.. 2.2 Million Liters. Store sale $1000/Day 1Hr from Toronto...


Kingston..


Ultramar Gas Station.. 4 Million Liters..... Store sale $2800/Day 2Hrs 30mins from Toronto...


Open House Sat & Sun 2 - 4 pm


3 Br Semi Det. Bungalow in Brimley & Lawrence Finished BSMT Apt. with Sep. Entrance New Roof, Furnace, Appliances, Floors and More


Scarborough.. 5225 Finch Ave. #324


2 Bedroom 1Wr Condo... Great Price For Quick Sale.. Investment Opportunity... Close to All Amenities..


Scarborough... Kimbercroft Crt


3 Bedroom Det. 2 Storey.. W/O finished Bsmt... Lots Of Upgrades... Close to all Amenities..


Scarborough Dundalk Dr


3 Bedroom Condo Town.. Finished Bsmt Apt.... Close to All Amenities.. Great Location.....


àJ˜è¬÷«ò M¬ôò£è‚ ªè£´‚è «õ‡®ò ðKî£ð G¬ô ãŸð†ì¶. îI› ñ‚èO¡ Ý»îŠ «ð£ó£†ì‹


ºœOõ£Œ‚裙 ñ‡E™ ¬õˆ¶ «î£Ÿè®‚èŠð†´ 4 õ¼ìƒèœ èN‰î G¬ôJ™ õì ñ£è£í ê¬ð‚è£ù «î˜î™ Þì‹ ªðŸø¶. Þôƒ¬èJ¡ ݆Cò£÷˜èœ Þ‰îˆ «î˜î¬ô ñùŠ¹+˜õñ£ù M¼Šðˆ¶ì¡ ïìˆFù˜ â¡Á ÃPMì º®ò£¶. âšõ÷«õ£ Þ¿ðPèO¡ H¡¹ ê˜õ«îê ï£´èœ ªè£´ˆî Ü¿ˆî‹ è£óíñ£è¾‹ Þ‰Fò£ Þ‰î MìòˆF™ êŸÁ ÞÁ‚èñ£è G¡ø è£óíˆî£½‹ Þôƒ¬è Üó² Þ‰îˆ «î˜î¬ô ïìˆî «õ‡®ò G˜Šð‰î‹ ãŸð†ì¶. Þ‰îˆ «î˜îL™ îI›ˆ «îCò‚ Æì¬ñŠ¹ õì‚°‚ Aö‚° Þ¬í‰î àœ÷è ²òG˜íò àK¬ñ ªè£‡ì ÜFè£óŠ ðóõô£‚è‹ â¡ø «è£K‚¬è¬ò º¡ ¬õˆ¶ õìð°F ñ‚èO¡ ݬí¬ò‚ «è£Kò¶. îI› ñ‚èÀ‹ «ñŸð® «è£K‚¬è‚° õóô£Á è£í£î «ðó£îó¬õ õöƒA Ý¬í ªè£´ˆîù˜. 1977Þ™ îIjö‚ «è£K‚¬è üùï£òè


õNº¬ø Íô‹ G¬ø «õŸø º®ò£¶ ⡠𶠪îK‰F¼‰¶‹ îI› ñ‚èœ ªð¼‹ Ýîó¬õ õöƒAù˜. ãªùQ™ º¬ùŠ¹Š ªðŸÁ õ‰î Ý»îŠ «ð£ó£†ì‹ îIjöˆ¬î ªõŸP ªè£œÀ‹ âù ï‹Hù˜. âù«õ îI›ˆ «îCò‚ Æì¬ñŠ¹ âñ‚°Š ðôñ£è M÷ƒAò Ýîó¾ ê‚Fè¬÷ å¡P¬í‰¶ î¬ô¬ñ A º¡ªê™ô «õ‡®ò å¼ ¬ñòñ£èˆ Fèö «õ‡´‹. Þ


ñ£è£í ê¬ð¬ò æ˜ Ý»îñ£èŠ ðò¡ð´ˆî «õ‡´‹.


1977Þ¡ H¡¹ îIö˜ M´î¬ô‚


ÆìE Þ‰î‚ èì¬ñ¬ò„ êKò£è„ ªêŒòˆ îõPò¬ñò£™î£¡ ÜóCòLL¼‰¶ É‚A iêŠð†ì¶ ñ†´ñ¡P Üî¡ î¬ôõ˜èœ îI› ñ‚èOì‹ ªê™õ£‚° Þö‚°‹ G¬ô»‹ ãŸð†ì¶. îIö˜ M´î¬ô‚ ÆìE ÞŠð® æ˜ Üõôˆ¬î ê‰FŠð Üõ˜èÀ‚° ñ‚èœ õöƒAò ݬí¬ò‚ ¬èM†ì¶‹ Þ‰Fò‚ ªè£œ¬è õ°Šð£÷˜è÷£™ õNïìˆ îŠð†ì¬ñ»‹ è£óíƒè÷£°‹. ÞŠð®ò£ù æ˜ Ýðˆ¶‚°œ îI›ˆ «îCò‚ Æì¬ñŠ¹ M¿‰¶Mì‚ Ã죶 â¡ð¶  îI› ñ‚èO¡ M¼Šð ñ£°‹.


îI›ˆ «îCò‚ è†ì¬ñŠ¹ â¡ð¶ 5 è†Cè¬÷‚ ªè£‡ì å¼ Ã†ìE. Þœ ºó‡ð£´èœ, «ñ£î™èœ â¿õ¶ îM˜‚è º®ò£î¶. Ýù£™ å«ó ¬ñòˆ¬î„ «ê˜‰î ªõš«õÁ ïð˜èœ 嚪õ£¼ è†C¬ò»‹ îQˆîQ«ò ¬èò£œõ£˜èœ. Üõ˜èœ åŸÁ¬ñò£èˆ F†ìI†´ è†Cè¬÷ åŸÁ ¬ñŠðìMì£ñ™ 𣘈¶‚ ªè£œõ£˜èœ. Þ¶ Þ‰Fò‚ ªè£œ¬è õ°Šð£÷˜èœ Þôƒ¬èˆ îIö˜ Hó„C¬ùJ™ Ü¡Á ºî™ Þ¡Á õ¬ó ¬èò£À‹ å¼ ó£üî‰Fó‹. Þ‰î Mìòˆ¬îˆ ªîOõ£èŠ ¹K‰¶ªè£‡´ ñ‚èœ õöƒAò ݬí¬ò ñùF™ ªè£‡´ ê˜õ«îê Ýîó¬õ êKò£ù º¬øJ™ ¬èò£‡´ º¡ªê¡ø£™ ñ†´«ñ  âñ¶ Þô†Còˆ¬î â†ìº®»‹.


101 Birkdale Rd


$1.9 Million


$1.3 Million $2.9 Million


$359,900


$3.5 Million


$399,900


$359,900


$429,900


$186,900


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80