This page contains a Flash digital edition of a book.
October 18, 2013


è«ù®ò ªð‡ ⿈î£÷¼‚° Þô‚Aòˆ¶‚è£ù «ï£ð™ðK²


45


Þ‰î õ¼ìˆ¶‚è£ù Þô‚Aòˆ¶‚è£ù «ï£ð™ ðK¬ê è«ù®ò ⿈î£÷˜ ܬôv º¡«ó£ ªõ¡ªø´ˆ¶œ÷£˜.


ñQîQ¡ ïL¾Ÿø G¬ô¬ñè¬÷ ¬ñòñ£è ¬õˆ¶ Üõ˜ â¿Fò CÁè¬îèÀ‚è£è«õ Üõ¼‚° Þ‰î ðK² õöƒèŠð†´œ÷¶. «ñŸð® Þô‚Aòˆ¶‚è£ù «ï£ð™ ðK¬ê ªõ¡ø 13Ýõ¶ ªð‡ â¡ø ªð¼¬ñ¬ò Üõ˜ ªðÁAø£˜.


ªîO¾ ñŸÁ‹ à÷Mò™ gFò£ù Güˆî¡¬ñ ÝAò ð‡¹èÀì¡ CÁè¬îè¬÷ â¿Fò¬ñ‚è£è«õ ܬôú§‚° (82 õò¶) Þ‰îŠ ðK² õöƒèŠð´õî£è «ï£ð™ ê¬ð ªîKMˆ¶œ÷¶. Üõó¶ è¬îèœ êÍèˆî£™ ãŸÁ‚ ªè£œ÷Š «ð£ó£´‹ î¬ôº¬ø «õÁð£´è¬÷ âF˜ ªè£‡´œ÷ CPò ïèó ²ŸÁ„Åö¬ô Ü®Šð¬ìò£è ªè£‡ì¬õò£°‹. 1901Ý‹ ݇´ Þô‚Aòˆ¶‚è£ù «ï£ð™ ðK² ºî¡ ºîô£è õöƒèŠð†ì¶. ºîŸªè£‡´ ÜŠðK¬ê ªðÁ‹ 13Ýõ¶ ªð‡í£è¾‹ «ñŸð® ªè÷óõ M¼¬î ªõ¡ø ºî™ è«ù®ò˜ Ý辋 ܬôv M÷ƒ°Aø£˜. Üõ¼‚° ðKê£è 8 I™Lò¡ °«ó£í˜ (1.24 I™Lò¡ ܪñK‚è ì£ô˜) ðKê£è õöƒèŠð쾜÷¶. Üõ˜ îù¶ ðK¬ê âF˜õ¼‹ ®ê‹ð˜ 10 Ý‹ FèF ²iìQ¡ vªì£‚«ý£‹ ïèK™ ï¬ìªðø¾œ÷ ðKêOŠ¹ ¬õðõˆF™ ¬è«òŸè¾œ÷£˜.


¬õˆFò‹ 𣘈¶‚ ªè£‡®¼‰î ¬õˆFò˜ ñòƒA M¿‰¶ ñóí‹&ý†ìQ™ ê‹ðõ‹


îQò£˜ AOQ‚ å¡P™ «ï£ò£O å¼õ¼‚° ¬õˆFò‹ 𣘈¶‚ ªè£‡®¼‰î


¬õˆFò˜ å¼õ˜ ñòƒA M¿‰¶ ¬õˆFò꣬ô‚° ªè£‡´ ªê™½‹ õNJ™ ñóíñ¬ì‰¶œ÷£˜.


Þ„ê‹ðõ‹ ý†ìQ™ èì‰î õ£ó‹ Þ싪ðŸÁœ÷¶. ý†ì¡ Hó«îêˆF™ Hóð™òñ£ù ¬õˆFò˜ «è.ÞQò¡ (õò¶ 38) â¡ðõ˜ ý†ì¡ ïèK½œ÷ îñ¶ îQò£˜ AOQ‚ å¡P™ «ï£ò£O å¼õ¬ó ðK«ê£Fˆ¶‚ ªè£‡®¼‰î«ð£¶ F¯ªóù ñòƒA M¿‰¶œ÷£˜. ñòƒA M¿‰î Üõ¬ó, ®‚«è£ò£ A÷ƒèœ ¬õˆFò꣬ô‚° ªè£‡´ ªê™½‹«ð£¶ õNJ«ô«ò Üõó¶ àJ˜ HK‰¶œ÷î£è ªîKM‚èŠð†´œ÷¶. ý†ì¡ ¬ýô¡†v è™ÖKJ™ º¡ù£œ ÜFð¼‹, ¬ýªôõ™ ê˜õ«îê ð£ì꣬ôJ¡ vî£ðè¼ñ£ù Üñó˜ âv.A¼wíQ¡ ¹î™õó£ù è£ô‹ ªê¡ø ¬õˆFò˜ ÞQò¡ Þó‡´ Hœ¬÷èO¡ î â¡ð¶ °PŠHìˆî‚è¶.


º¶ñ£E, º¶îI›ñ£E‚ 蟬èªïPèœ ò£›Šð£íŠ ð™è¬ô‚èöèˆF™ Ýó‹ð‹


ò£›. ð™è¬ô‚èöèˆF™ º¶ñ£E è™M 蟬èªïP ñŸÁ‹ º¶îI›ñ£E


ÝAò Þ¼ 蟬èªïPèœ Ýó‹H‚èŠð†´œ÷ù. ð†ìŠð®Š¹èœ dì£FðF «ðó£CKò˜ âv.êˆFòYô¡ î¬ô¬ñJ™ ÞšM¼èŸ¬è


ªïPèÀ‹ ¬õðõgFò£è Ýó‹Hˆ¶ ¬õ‚èŠð†ìù. ò£›. ð™è¬ô‚èöè ð†ìŠð®Š¹èœ dìˆF¡ º¶è™M ñ£íM èŸ¬è ªïP‚° 100 ñ£íõ˜èÀ‹ º¶îI›ñ£E èŸ¬è ªïP‚° 47 «ð¼ñ£è ªñ£ˆî‹ 147 «ð˜ àò˜ñ†ì èŸ¬è ªïPè¬÷ Ýó‹Hˆ¶œ÷ù˜.


Þ‚èŸ¬è ªïPèO¡ Ýó‹ð Gè›M™ ò£›. ð™è¬ô‚èöè ¶¬í«õ‰î˜


«ðó£CKò˜ õê‰F ÜóêóˆFù¡ Hóîñ ÜFFò£è èô‰¶ ªè£‡´ CøŠ¹¬óò£ŸPù£˜.


«ðó£CKò˜ Mê£èÏð¡, «ðó£CKò˜ âv.CõLƒèó£ü£ ñŸÁ‹ è™Mˆ¶¬ø, îI›ˆ¶¬ø MK¾¬óò£÷˜èœ âù ðô˜ Gè›M™ èô‰¶ CøŠHˆîù˜. º¶ñ£E è™M ¶¬øJ™ 蟬è¬òˆ ªî£ì¼‹ ÝCKò˜èÀ‚° M«êìñ£è


å¼ õ¼ì º¿«ïó è™M h¾ ÜÂñF‚èŠð†´ è™M ªî£ìó õ£ŒŠðO‚èŠð†´œ÷î£è «ðó£CKò˜ âv.êˆFòYô¡ ªîKMˆî£˜. î¿Mò gFJ™ 2ÝJó‹ «ð˜ ðg†¬ê‚° «î£ŸP 200 «ð˜ è™M º¶ñ£E


蟬èªïP‚è£ù «ï˜ºèŠðg†¬ê ïìˆîŠð†´ 100 «ð˜ ªîK¾ ªêŒòŠð†´œ÷¬ñ °PŠHìˆî‚è¶.


beta College Tel: 416.449-BETA(2382)


www.betacollege.ca info@betacollege.ca


1085 Bellamy Road, Unit 208, (Bellamy & Ellesmere), Scarborough, ON, M1H 3C7


Automation Technology • Emerson (Control techniques) ladder logic, with CTnet communication and Modbus TCP/IP


• Allen Bradley RSLogix 5000 Ladder logic , With Ethernet IP communication


• HMI development , utilizing Modbus TCP/IP and Ethernet IP communication


Training with Real World Componant (Motors, Sensors, VFT, Encoder, PLC,


Beckhoff, Conveyor, Analog I/O, Safety Switch)


Diploma Courses • Office Administration - 24 weeks • Accounting and payroll - 24 weeks


• Computerized Accounting - 42 weeks


Special Certificate Programs CAD/CAM Technology with CNC


SETUP • Auto CAD • SolidWorks • MasterCAM X6 • MicroStation • Blue Print Reading


Multimedia &


Graphic Design • Basic Film Making & Camera • Web Design • Video Editing • PhotoShop • Illustrator • QuarkXpress


Steel Detailing using TEKLA


Bank Teller Course Cashier Course


Computer Technology • PC technician (A+) • Programs - C++, Visual Basic, Java • SQL Database • Web Development - HTML, CSS, JAVASCRIPT • LINUX systems


Accounting Softwares • Quick Books • Simply Accounting • Accpac • MS Office


2006f;Fg;gpd; EI my;yJ


Maternity vLj;jtHfs; ,ij ,ytrkhff; fw;gjw;F jFjp cilatuhfyhk;


ePq;fs; 42 thuj;Jf;F 1. Living expenses, 2. Daycare fees 3. Transport expenses ngWtjw;F jFjpAilatuhfyhk;


COVERS TUITION AND LIVING EXPENSES UP TO $28,000


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76