This page contains a Flash digital edition of a book.
October 11, 2013


𣘬õòŸø óC¬èJ¡ èù¬õ ïùõ£‚Aò û£¼‚


â¡ø£™ I辋 H®‚°‹. âù«õ, ÜõK¡ ºèˆ¬î âŠð®ò£õ¶ ªî£†´Š ð£˜‚è «õ‡´‹ â¡ð¶  Üõó¶ c‡ì  èùõ£è Þ¼‰î¶. Þ‰G¬ôJ™, F¼ñí G蛪õ£¡P™


ðƒ«èŸðîŸè£è ÞƒAô£‰¶‚°„ ªê¡ø ï®è˜ û£¼‚è£Â‚°, è«ó£L¡ °Pˆ¶ îèõ™ A¬ìˆî¶. Þî¬ùò´ˆ¶ û£¼‚裡 è«ó£L¬ù ê‰Fˆî£˜. Þ¶°Pˆ¶ è«ó£L¡ ÃÁ¬èJ™, “F¯˜


â¡Á å¼ ï£œ û£¼‚ ⡠ܼ«è õ‰¶ ‘ý«ô£ è«ó£L¡’ â¡Á ÃP â¡ «î£O™ ‚ ªè£´ˆî£˜,  âŠð® Þ¼‚A«ø¡, ô‡ì¡ H®ˆF¼‚Aøî£ â¡Á «è†ì£˜. ´ð£Œ‚° «ð£è«õ‡® Þ¼Šð


𣘬õJ™ô£î óC¬èªò£¼õK¡ 8


݇´è£ô èù¬õ ïùõ£‚A»œ÷£˜ ªð£L׆®¡ Hóðô ï®è˜ û£¼‚裡. ²Mú˜ô£‰¬î„ «ê˜‰îõ˜ è«ó£L¡


«üì˜. Üõ¼‚° èì‰î 2005 Ý‹ ݇´ è‡ ð£˜¬õ ðP«ð£ù¶. 𣶠ރAô£‰F™ õC‚°‹ Üõ¼‚° ªð£L׆ ï®è˜ û£¼‚裡


ÞƒA¼‰¶ M¬óM™ ªê™ô «õ‡´‹ â¡Á‹, ÜîŸè£è ù ñ¡Qˆ¶‚ ªè£œ÷ «õ‡´‹ â¡Á‹ «è†´‚ ªè£‡ì£˜.  ÜõK¡ ºèˆ¬î ªî£†´Š 𣘂è


8 ݇´è÷£è 裈F¼‰«î¡. 𣶠ÜõK¡ ºèˆ¬îˆ ªî£ì£ñ™ âŠð® ÜŠ¹õ¶? âù«õ, û£Ï‚ ÞƒA¼‰¶ ªê™õ º¡¹ Üõó¶ ºèˆ¬î ªî£†´Š 𣘈«î¡. Þ‰î î¼íˆ¬î â¡ù£™ ⊫𣶋 ñø‚è º®ò£¶” â¡ø£˜.


83


ä.ï£. àò˜ M¼¶‚° ªîKõ£ù Þ‰Fò õ‹ê£õO M…ë£Q Þ‰Fò õ‹ê£õO


M…ë£Qò£ù ióðˆó Þó£ñï£î¡, ä.ï£.M¡ àò˜ M¼¶‚è£è ªîK¾ ªêŒòŠð†´œ÷£˜. Þ¶°Pˆ¶ ä‚Aò


ï£´èœ ê¬ðJ¡ ²è£î£ó F†ì (».â¡.Þ.H) ܬñŠ¹ ªõOJ†ì ÜP‚¬èJ™, “ܪñK‚è£M¡ èL «ð£˜Qò£ ñ£è£íˆF™ àœ÷ èìLò™ è™M Ý󣌄C ¬ñòˆ¬î «ê˜‰î «ðó£CKò˜ ióðˆó Þó£ñ, 2013 Ý‹ ݇´‚è£ù “꣋Hò¡ æŠ â˜ˆ Üõ£˜†” â¡ø ä.ï£.M¡ àò˜ M¼¶‚° ªîKõ£A»œ÷£˜. 1997 Ý‹ ݇´ Üõó¶ î¬ô¬ñJô£ù


å¼ ê˜õ«îê Ý󣌄C‚°¿Mù˜ ºî¡º¬øò£è ÝCò£M™ ðóMõ¼‹ 裟Á ñ£²ð£†ì£™ ð¼õG¬ôJ¡ î£‚èˆ¬î‚ è‡´H®ˆîù˜” âù °PŠH†´œ÷¶. M¼¶ °Pˆ¶ ióðˆó Þó£ñï£î¡


ÃÁ¬èJ™, “ñFŠ¹I‚è Þ‰î M¼¶‚° ªîK¾ ªêŒòŠð†´œ÷¬ñ ªð¼¬ñò£è àœ÷¶” â¡ø£˜.


ªî£¬ô«ðCJ™ i®«ò£ M¬÷ò£†¬ì M¬÷ò£®ò¬ñ‚è£è Ü‰î ªî£¬ô«ðC¬ò î¡QìI¼‰¶ ðPºî™ ªêŒî ÝCKò¬ó ðNb˜‚è, ñ£íõ¡ å¼õ¡ Üõ¬ó èˆFò£™ 迈¬î ªõ†®‚ ªè£¡ø Mðgî ê‹ðõ‹ Yù£M™ Þ싪ðŸÁœ÷¶. ê‹ðõ Fù‹ Tò£ƒR ñ£è£íˆF™ ªú£»


ïèK½œ÷ ð£ì꣬ôJ™ Þóê£òù ð£ì‹ ï¬ìªðŸÁ‚ ªè£‡®¼‰î «õ¬÷, ªôJ â¡ø «ñŸð® ñ£íõ¡ ¬èòì‚航ô«ðCJ™ i®«ò£ M¬÷ò£†¬ì M¬÷ò£®‚ ªè£‡®¼‰¶œ÷£¡. Þî¬ù Üõî£Qˆî ÝCKòó£ù ê¡ õý£ƒ


ªôJ¬ò 臮ˆî¶ì¡ Üõù¶ ¬èJL¼‰î ¬èòì‚èˆ ªî£¬ô«ðC¬ò»‹ ðPºî™ ªêŒ¶œ÷£˜. ñÁ ê¡ õý£ƒ (31 õò¶) õ°Šð¬øJ™


¬èòì‚èˆ ªî£¬ô«ðC¬ò ðPºî™ ªêŒî ÝCKò¬ó 迈¬î ªõ†®‚ ªè£¡ø ñ£íõ¡ Yù£M™ ê‹ðõ‹


õ°Šð¬øJ™ ð£ì «ïóˆF™ ¬èòì‚èˆ Hó«õCˆ¶ ð£ìˆ¬î


Ýó‹H‚è îò£ó£ù «õ¬÷, Üõó¶ H¡¹øñ£è èˆF»ì¡ õ‰î ªôJ Üõó¶ 迈¬î ªõ†® Üõ¬ó ð´ªè£¬ô ªêŒ¶M†´ ܃A¼‰¶ îŠH„ ªê¡Áœ÷£¡. ê¡ õý£ƒ 5 õ¼ì


è£ôñ£è L¡ ²õ£¡ Þô. 2 â¡ø «ñŸð® ð£ì꣬ôJ™ Þóê£òù ÝCKòó£è ðEò£ŸP õ‰¶œ÷£˜. «ñŸð® ð£ì꣬ôò£ù¶ Tò£ƒR


ñ£è£íˆF½œ÷ Iè„ Cø‰î ð£ì꣬ôèO™ 塪ø¡ð¶ °PŠHìˆî‚è¶.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92