This page contains a Flash digital edition of a book.
October 11, 2013 îI›ˆ «îCò.... ªî£ì˜„C.. 69k; gf;f


º¡Âî£óíñ£è õì‚° ñ£è£í ê¬ð¬ò Fèö„ ªêŒõ¶ ¬ìò °P‚«è£÷£°‹. Þî¡ Íô‹ ñ ðŸP «ïê


â‡í‹ Þ™ô£îõ˜èO¡ ÜHñ£ùˆ¬î  ªðø º®»‹ â¡ð¶ ïñ¶ ï‹H‚¬è.


ªðŸø ªõŸPJ¡ ñA›„CJ™ F¬÷ˆîõ˜è÷£è, èì‰î è£ôˆ¬î»‹ G¬ù¾ ؉î õ‡í‹ ¹Fò ªð£ÁŠ¹‚è¬÷ ãŸè  îò£ó£°‹


Þˆî¼íˆF™ ²ò ñKò£¬î¬ò ð£¶è£Šð«î£´ ðóvðó è‡Eòˆ¬î»‹ «ðíˆ îõø‚ Ã죶 â¡ðF™  ÜFè Ü‚è¬ø ªè£‡´œ«÷£‹. ñ Mì ã¬ù«ò£˜ âšMîˆF½‹ ‰îõ˜èœ Ü™ô â¡ð«î£´ è‡Eò‹ âùŠð´õ¶ êèô¼‚°‹ ªê£‰îñ£ù å¡Á â¡ð¬î ¹P‰¶ ªêòŸð´õî¡ e«î ï™Lí‚è‹ è†®ªò¿ŠðŠð´A¡ø¶. Þ KC Íô‹ ïF Íô‹ ð£ó£¶


êñˆ¶õˆ¶ì¡ ܬùõ¼ì‹ àøõ£´õîŸè£ù ðó‰î ñ«ù£ð£õ‹ ÜõCòñ£°‹. «ñ½‹ ÜFè â‡E‚¬èò£ù¶ å¼ Þùˆ¬î è‡EòŠ 𴈶õîŸè£ù Ü÷iì£è è¼îŠð´î™ îŸè£ô àôA™ è£ô£õFò£ù å¼ «è£†ð£ì£°‹ â¡ð¬î»‹, 嚪õ£¼ îQ ñQî‹ «ð£Ÿøˆ î°‰îõ«ù â¡ð¬î»‹  ܬùõ¼‹ ãŸè «õ‡´‹. à‡¬ñò£ù ñ£Ÿø‹ å¡Á õv¶‚èO™ âŸð´õ¶ Ü™ô. ñ£ø£è ܶ ñQî àœ÷ƒèO™ ãŸðì «õ‡®ò å¡ø£°‹. êè ñQî˜è¬÷ ñF‚°‹


75


«ð£«î Þ¶ ꣈Fòñ£A¡ø¶. Þƒ° õCŠðõ˜èœ ܬùõ¼‹


êññ£ùõ˜è«÷ â¡Á‹ å¼õ¬ó Mì ñŸøõ˜ àò˜‰îõ«ó£ ‰îõ«ó£ Ü™ô â¡ø G¬ôŠð£†®¡ e¶ G¬ôˆîõ˜è÷£è  ªêòŸðì â‡E»œ«÷£‹. ÞîŸè£è«õ, ñ£Ÿøˆ¬î


ã Ÿ ð ´ ˆ ¶ ‹ ª ê ò Ÿ ð £ † ¬ ì Ýó‹HŠðîŸè£ù ²+ö™ ñŸÁ‹ ä‚Aòñ£ù å¼ «îêˆF¡ ñ‚èO¡ èù¬õ ïùõ£‚°‹ H¡ùE¬ò õì‚A¡ ÞšªõŸP ïñ‚° à¼õ£‚Aˆ œ÷¶.


ÜMê£õ¬÷ «îJ¬ôˆ «î£†ìªñ£¡P™ °«÷£K¡ A ªõ®ˆî 200 ªî£Nô£÷˜èœ ð£FŠ¹


ÜMê£õ¬÷ ïèK™ àœ÷ ªð¡Kˆ â¡Â‹ «îJ¬ôˆ «î£†ìˆF™ c˜ ²ˆFèK‚°‹ °«÷£K¡ A ªõ®ˆî ¬îò´ˆ¶ ¬õˆFò꣬ôJ™ ÜÂñ F‚èŠð†®¼‰«î£K™ 200 «ð˜ õ¬ó CA„¬êJ¡ H¡ù˜ ܃A¼‰¶ ªõO «òP»œ÷ù˜. Þõ˜èœ 𣶠¹õ‚H†®ò C.C


îI› ñè£ MˆFò£ôòˆF™ îƒè ¬õ‚ èŠð†´œ÷î£è «ñ™ñ£è£í ê¬ðJ™ àÁŠH;ù˜ F¼ °ñó°¼ðó¡ «ïŸÁ‚


裬ô èùì£ àîò‚°ˆ ªîKMˆ .


¹hF‚èŠð†ì ÞìƒèÀ‚° «ïó®ò£è


îù¶ ï‡ð˜èÀì‹ àîMò£÷˜èÀì ‹ Müò‹ ªêŒî F¼ °ñó°¼ðó¡ ܃A¼‰¶ «ïó®ò£è ïñ¶ èùì£ àîò¡ ÝCKò d숫 ªî£ì˜¹ ªè£‡´ «ñŸð® Mðóƒè¬÷ âñ‚° õöƒAù£˜


Þ«î«õ¬÷ ¬õˆFò꣬ôJ™ ÜÂñF‚èŠð†«ì£K™ 75 «ð˜ CÁõ˜èœ


âù¾‹, å¼õK¡ G¬ô èõ¬ô‚Aìñ£è àœ÷î£è¾‹ Üõ˜ bMó CA„¬êŠ HKM™ ÜÂñF‚èŠð†´œ÷î£è¾‹ ¬õˆFò꣬ôJ¡ M«êì ñ¼ˆ¶õ˜ «è.â™. â‹. ê…Yõ ÃPòî£è¾‹ Üõ˜ ªîKMˆî£˜. «ñ½‹ °«÷£K¡ õ£» å¼ Mîñ£ù Mêˆî¡¬ñ ªè£‡ìªîù¾‹ Þîù£™ ²õ£CŠðF™ Cóñ‹ ñŸÁ‹ Í„²ˆFíø™ ãŸð†ì¬ñò£«ô«ò ðô˜ ¬õˆFò꣬ô J™ ÜÂñF‚èŠð† ´œ÷î£è¾‹ F¼


°ñó°¼ðó¡ «ñ½‹ ªîKMˆî£˜. Þ‰G¬ôJ™ ¬õˆFò꣬ô¬ò„ ²+ö ð£F‚èŠð†«ì£K¡ àøMù˜èœ îJ¼Šðî£è¾‹, ²ñ£˜ 500 ÞŸ°‹ «ñŸð†«ì£˜ ܃° Fó‡´œ÷î£è¾‹ Þîù£™ ÜŠð°FJ™ ðîŸøñ£ù ²+›G¬ô Gô¾õî£è¾‹ ܃A¼‰¶ F¼ °ñó°¼ðó¡ ªîKMˆî£˜. Þ„ê‹ðõ‹ «ïŸÁ º¡Fù‹ ¹î¡ Aö¬ñ Þó¾ 8.15 ñEò÷M™ Þì‹ ªðŸø¬ñ ⡶ °PŠHìˆî‚è¶


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92