This page contains a Flash digital edition of a book.
October 11, 2013


ñ¬ø‰¶‹ ñ¬øò£î ⿈î£÷˜ ªê.«ò£èï£î¡


K‰î£˜. ð™è¬ô‚èöèˆF™ «ðó£CKò˜ ßöˆ¶ˆ îI› Þô‚Aò àô°


ñ†´I¡P îIöèˆF½‹ IèŠ Hóðô‹ ªè£‡ì ⿈î£÷˜ ªê.«ò£èï£î¡ Üõ˜èœ.


ò£›Šð£íˆF™ ï™ÖK™ 1.10.1941 Þ™ Hø‰îõ˜ ãªö†´ õòF«ô«ò «ðŠð˜ ¹ˆîè‹ â¡Á õ£C‚°‹ ݘõ‹ ªè£‡®¼‰îõ˜. ßö«èêKJ¡ ñ£íõ˜ ñô¼‚° èM¬îèœ è†´¬óèœ â¿F ðK²èœ ªðŸøõ˜. ðK²èœ ªð¼‹ð£½‹ ¹ˆîèƒè÷£è«õ Þ¼‰î¶. Þõ¼¬ìò õ£CŠ¹ «õ†¬ì‚° bQ ªè£´ˆ¶î Mò¶.


1962Þ™ CŸHJ¡ è¬ó„ ªê™MJ™


Þõ¼¬ìò ºîŸè¬î Hó²ó‹ ªè£‡ì¶. ñô˜‰î ªï´ Gô£ â¡Â‹ °Áï£õ¬ô»‹ è¬ó„ ªê™M Hó²Kˆî¶. ð™è¬ô‚èö舶‚°‹ ªîKõ£A «ðó£î¬ù ð™è¬ô‚èöè‹ ªê¡ø£˜. ð†ì‹ ªðŸø£˜. ÝCKòˆ ªî£N™ ¹-


¬èô£êðF Üõ˜èO¡ ÝCKòˆ¶õˆî£™ ¹ì‹ «ð£ìŠð†ìõ˜ «ò£èï£î¡. ð™è¬ô‚èöèˆF¡ Þ÷ƒèF˜ ê… C¬èJ™ Þõ¼¬ìò «ê£÷è‹ Þì‹ ªðŸÁ ªð¼‹ ð£ó£†´èœ ªðŸø¶. Þõ˜ ð™è¬ô‚èöè ñ£íõù£è Þ¼‰î 1964Þ™ ðˆ¶„ CÁè¬îè¬÷‚ ªè£‡ì «ò£èï£î¡ è¬îèœ ªî£°F ªõO õ‰î¶. CÁè¬îèœ â¿Fò¬îŠ «ð£ô«õ G¬øò °Áï£õ™è¬÷»‹ â¿Fòõ˜ ªê.«ò£. åOïñ‚° «õ‡´‹ â¡Âº °Áï£õ™ Ü…êLJ™ ªõOõ‰î¶. 1974Þ™ ¼M™ ªõOõ‰¶ Þôƒ¬è ê£AˆFò ñ‡ìôŠ ðK¬ê»‹ ªðŸÁ‚ ªè£‡ì¶. »ªùv«è£ ªñ£NèO™ ªñ£N ªðò˜‚ èŠð†ì Ë™ Þ¶. 臮J™ ªè£…ê è£ô‹ ÝCKòˆ


ªî£N™ ¹K‰î ªê.«ò£. ò£›Šð£í‹ F¼‹Hù£˜. Þôƒ¬è G˜õ£è„ «ê¬õ ðg†¬êJ™ CˆFò¬ì‰¶ àîM Üóꣃè ÜFðó£èŠ ðE¹K‰î£˜. ñ†ì‚è÷Š¹ à†ðì ðô á˜èO™ 80èO™ îIöè‹ ªê¡Á ðFù£Á ݇´èœ õ£›‰î£˜. Ü‰îŠ ðFù£Á ݇´èO™ îI› Þô‚Aò àô¬ñ ðóðóŠð£‚A èô‚A â´ˆîõ˜. îIöèˆF¡ ܬùˆ¶Š ðˆFK¬è


ê…C¬èèÀ‹ Üõ¼¬ìò ⿈¶‚è£è‚ 裈¶‚Aì‰îù. CÁè¬îè÷£è, °Á ï£õ™è÷£è, ï£õ™è÷£è, 膴¬óè÷£è â¿F‚ °Mˆî£˜. Üõ¼¬ìò «ï˜ è£í™è¬÷ ªõOJì£î Þô‚Aò„ ê…C¬èè«÷ A¬ìò£¶ âùô£‹. ñ£˜‚Rê Cˆî£˜ˆîˆî£™ ªðK¶‹


ߘ‚èŠð†ìõ˜. ì£Qò™, è«íêLƒè¡, ¬èô£êðF «ð£¡«ø£K¡ ‹


ªï¼‚身ñ ÜîŸè£ù º‚Aò è£óí‹ â¡Á ªð¼¬ñ»ì¡ ÃÁõ£˜. Þ‰î ºŸ«ð£‚° Þô‚Aòõ£F îI›ï£†®™ õCˆî«ð£¶ îIöèˆF¡ Þô‚A òˆ¶‚è£ù àò˜ M¼¶èœ ܬùˆ ¬î»‹ ªðŸÁ‚ ªè£‡ìõ˜. Üñó˜ ªê.«ò£èï£î¡ Üõ˜èœ. Þ‰Fò ñˆFò ÜóC¡ ðK² à†ðì îIöè ÜóC¡ M¼F¬ù ° îì¬õèœ ªðŸÁœ÷£˜. àò˜ Þô‚Aò M¼î£ù Þô‚Aò„ Cˆî¬ù M¼F ¬ù»‹ ° îì¬õèœ ªðŸÁœ÷£˜. Þôƒ¬è ê£AˆFò M¼¶ ° îì¬õèœ A¬ìˆ¶œ÷¶.


îQò£˜ ܬñŠ¹èO¡ â‡Eô£


ðK²èÀ‹ M¼¶èÀ‹ Þõ˜ õêñ£Aù. îI›ˆ F¬ó»ôA½‹ àœ¸¬ö‰¶ ªõOõ‰îõ˜.


¹¬ù¾èœ 膴¬óèœ ªñ£NŠ ªðò˜Š¹èœ °ö‰¬î Þô‚Aò‹ â¡Á 90‚°‹ «ñŸð†ì Ë™èO¡ ÝCKò˜ Þõ˜.


1994Þ™ Þ‰î ËŸø£‡®™ ßöˆ¶„


CÁè¬îèœ âùÁ 嚪õ£¡Á‹ 650 ð‚èƒèœ ªè£‡ì Þó‡´ ªî£°F ªõOJ†ì ê£î¬ùò£÷˜.


ºî™ ªî£°F ªõœOŠ ð£îêó‹ Þó‡ì£õ¶ å¼ Ã¬ì‚ªè£¿‰¶, 1996Þ™ Þôƒ¬è F¼‹Hù£˜. ðˆFK¬èèœ Høªñ£Nèœ â¡Á ªêŒ¶ 𣘈. G¬øò â¿Fù£˜. ÞÁFò£è â‹.®.°í«êù£ GÁõù‹ îI›Ë™èœ ªõOJìˆ ªî£ìƒAò «ð£¶ ÜŠ ªð£ÁŠð£÷ó£èŠ ðîM ãŸø£˜. ²èiùºŸÁ îù¶ 69Ýõ¶ õòF™ 21.1.2008Þ™ Üñó˜ Ýù£˜.


ßöˆ¶ˆ îI› Þô‚Aò àôAŸ°


G¬øò«õ ðƒèOŠ¹„ ªêŒ¶œ÷õ˜ Üñó˜ ªê.«ò£èï£î¡.


«è£J™è¬÷ Mì èNõ¬øè«÷


º¡ÂK¬ñ ªè£´ˆ¶‚ è†ìŠðì «õ‡®ò¬õ âù ð£.ü.è. Hóîñ˜ «õ†ð£÷˜ ï«ó‰Fó«ñ£® ªîKMˆî£˜. Þ¶°Pˆ¶ Üõ˜ «ñ½‹ ªîKM‚¬è J™,


‘’U‰¶ˆ¶õ£’’ î¬ôõó£è«õ  ÜPòŠð´A«ø¡. âù¶ Þ‰îˆ «î£Ÿø‹ Þšõ£Á ÃÁõ ÜÂñF‚è£ M† 죽‹, â¡Â¬ìò à‡¬ñò£ù â‡ íˆ¬î ¬îKòñ£è ªîKM‚A«ø¡. ºîL™ èNõ¬øè¬÷ 膮M†´ H¡ù˜ «è£J™è¬÷‚ 膴«õ£‹. Aó£ñƒèO™ «è£J™è¬÷ 膴õ ðô Þô†ê‹ Ï𣠪êôõN‚èŠð´°ø¶. Ýù£™, ܃° «ð£Fò èNõ¬ø õêFèœ Þ™ô£î, ªð‡èœ Fø‰î ªõO è¬÷‚ èNõ¬øè÷£è ðò¡ð´ˆ¶‹ Üõô‹ c®‚Aø¶ â¡ø£˜.


65


«è£J™è¬÷ Mì èNõ¬øè«÷ º‚Aò‹


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92