This page contains a Flash digital edition of a book.
October 11, 2013


13Ýõ¶ F¼ˆîˆ¬î ܺ™ð´ˆî «õ‡´‹ â¡ø Þ‰Fò£M¡ G¬ô𣴠Þôƒ¬è‚° ªîK»‹


Þ‰Fò Hóîñ˜ ñ¡«ñ£è¡Cƒ ñ£è£íƒèÀ‚


è£ù ÜFè£óƒè¬÷ å Š ð ¬ ì ‚ ° ‹ ªð£¼†´ ÜóCò ô¬ñŠH¡ ðF¡ Í¡ø£õ¶ F¼„êˆ ê † 숬î îù¶ Üóê£ƒè‹ ï¬ì º ¬ ø Š ð ´ ˆ î «õ‡´‹ â¡ð«î Þ‰Fò£M¡ M¼Šð ªñ¡ð¶ ñU‰î ó£üð‚û¾‚° ï¡° ªîK‰îMìò«ñ âù Þ‰FòŠ Hóîñ˜ èô£GF ñ¡«ñ£è¡ Cƒ ªîKMˆ¶œ ÷£˜.


ܪñK‚è GÎ


«ò£˜‚ ïèK™ ï¬ìªðŸø ä.ï£. ªð£¶„ ê¬ðJ¡ 68Ýõ¶ Üñ˜M™ èô‰¶ ªè£‡ì H¡ù˜ èì‰î ªêšõ£ò¡Á  F¼‹ð¾‹ õNJ™ Üõó¶ M«êì Mñ£ùˆF™ ¬õˆ¶ áìèMò£÷˜ å¼õó£™ «è†èŠð†®¼‰î «èœMªò£¡Á‚°Š ðFôO‚¬èJ«ô«ò Üõ˜ «ñŸè‡ìõ£Á ÃPù£˜. Þ¶°Pˆ¶ Üõ˜ «ñ½‹ MðK‚¬èJ™, õìñ£è£íˆFŸè£ù Ã´î™ ÜFè£óŠðA˜¬õŠ ªð£Áˆî õ¬óJ™, âñ¶ 輈¶‚èœ ï¡° ªîK‰î¬õ«ò ðF¡Í¡ø£õ¶ F¼ˆî„ê†ì‹ ܺô£‚èŠð´õî¡ «î¬õ °Pˆ¶  ð™«õÁ ê‰î˜ŠðƒèO½‹ Þôƒ¬è üù£FðF»ì¡ ñù‹ M†´Š «ðC»œ÷, âñ¶ G¬ôŠð£´ °Pˆ¶ Þôƒ¬è ÜóꣃèˆFŸ° ï¡° ªîK»‹ âù¾‹ °PŠH†ì£˜.


GΫò£˜‚A™ îƒè¬÷„ ê‰FŠðèù îù‚° «ïó‹ 嶂Aˆ î¼ñ£Á


üù£FðF ñU‰î ó£üð‚û «õ‡´«è£œ å¡P¬ù îƒèOì‹ M´ˆF¼‰î «ð£F½‹ îƒè÷£™ Üõ¬ó„ ê‰F‚è º®ò£ñ™ «ð£ù¶ ã¡? â¡ø áìèMòô£÷K¡ «èœM‚° Hóîñ˜ ðFôO‚¬èJ™ Üõ¬ó„ ê‰FŠðF™ âù‚° â¶Mî îò‚躋 A¬ìò£¶. Üõ˜ ⡬ù„ ê‰FŠð FèF ñŸÁ‹ «ïó‹ 嶂Aˆ î¼ñ£Á «è†ì¶


â¡ù«õ£ à‡¬ñ ÝJ‹ âù‚° õêFŠð†®¼‚è£î FùƒèO«ô«ò Üõ˜ ܈î¬èò ê‰FŠªð£¡Á‚° ܬöŠ¹ M´ˆF¼‰î£˜. èì‰î 24, 27 è£ôŠð°FJ«ô«ò Üõ˜ â¡Âìù£ù ê‰FŠªð£¡Á‚° ܬöŠ¹


M´ˆF¼‰î£˜. ÝJ‹  èì‰î 27Ý‹ FèF ñ£¬ôJ™  GΫò£˜‚ ªê¡ø¬ì‰F¼‰«î¡. Üîù£«ô«ò °Pˆî ê‰FŠ¹ Þì‹ ªðø º®ò£ñŸ «ð£JŸÁ. «õªø‰î‚ è£óíˆFŸè£è¾ñ™ô âù¾‹ Hóîñ˜ «ñ½‹ ªîKMˆî£˜.


ñ¶¬ó ªè£¬ô õö‚A™ Þôƒ¬èò˜ õ˜ ¬è¶


ñ¶¬óJ™ èì‰î ↴ ñ£îƒèÀ‚° º¡ù˜ Þ싪ðŸø å¼ ªè£¬ô õö‚°


ªî£ì˜H™ ° Þôƒ¬èò˜ ¬è¶ ªêŒòŠð†´œ÷ù˜. ó£x°ñ£˜, v¯ð¡, ñ«è‰Fó¡ ñøÁ‹ ¶¬ó ÝAò ° «ð«ó ¬è¶ ªêŒòŠð†ìõ˜è÷£õ˜. ªê¡¬ù, Ŭ÷«ñ´ Hó«îêˆF™ ðEò£ŸP õ‰î H«óñ£ù‰ˆ â¡ø ïð˜ èì‰î ªðŠóõK ñ£î‹ 13Ý‹ FèF ñ¶¬óJ™ Üóê¡ð†® Hó«îêˆF½œ÷ AíŸPL¼‰¶ êìôñ£è e†èŠð†®¼‰î£˜. Þ‰î ê‹ðõ‹ ªî£ì˜ð£è Mê£ó¬í ïìˆF õ‰î ªð£Lú£˜ Þôƒ¬èò˜è÷£ù ó£x°ñ£˜, v¯ð¡, ñ«è‰Fó¡ ñŸÁ‹ ¶¬ó ÝAò ° «ð¬ó»‹ ¬è¶ ªêŒ¶œ÷ù˜.


v¯ð¡ â¡ðõK¡ ñ¬ùM»ì¡, H«óñ£ù‰ˆ êÍè õ¬ôˆî÷ˆF¡ Íô‹


ªî£ì˜¹- ªè£‡´œ÷£˜. Þ¶ ªî£ì˜H™ v¯ð‹, Üõó¶ ï‡ð˜è÷£ù ã¬ùò Í¡Á «ð¼‹ H«óñ£ù‰¬î â„êKˆ¶œ÷ù˜. âQ‹ Þ‰î Hó„C¬ù «ñ½‹ bMóñ¬ì‰î, °Pˆî ° «ð¼‹ «ê˜‰¶ H«óñ£ù‰¬î ªè£¬ô ªêŒ¶œ÷î£è ªð£Lv Mê£ó¬íJ™ ªîKòõ‰¶œ÷¶.


º™¬ôˆbM™ èCŠ¹ MŸð¬ù ÜFèKŠ¹ 膴Šð´ˆ¶ñ£Á Hó«îê ñ‚èœ «è£K‚¬è


º™¬ôˆb¾, è¬ó‰¶¬øŠðŸÁŠ Hó«îê ªêòô˜ HKM™ àœ÷ ªè£‚°ˆ


ªî£´õ£Œ Aö‚°, ªè£‚°ˆ ªî£´õ£Œ «ñŸ° ÝAò Aó£ñ «ê¬õò£÷˜ HK¾èO™ èCŠ¹ àŸðˆF ñŸÁ‹ MŸð¬ùèœ Þ싪ðŸÁ õ¼õ ð™«õÁ Cóñƒè¬÷ âF˜ªè£œõî£è ÜŠð°F ñ‚èœ Mêù‹ ªîKM‚A¡øù˜. èì‰î è£ô »ˆî Å›G¬ôò£™ Þì‹ ªðò˜‰¶ 2011 Ý‹ ݇®¡ ÞÁFŠ


ð°FJ™ eœ°®«òø ÜÂñF‚èŠð†ì ÞŠð°FJ™ 450 °´‹ðƒèÀ‚° «ñ™ õCˆ¶ õ¼A¡øù. Þƒ° èì‰î 3 ñ£î è£ôñ£è èCŠ¹ MŸð¬ù Þ싪ðŸÁ õ¼õ ðô Þ÷‹ °´‹ðƒèœ ð£F‚èŠð´õî£è¾‹ ðô˜ °®Šðö‚èˆFŸ° Ü®¬ñŠð´õî£è¾‹ Hó«îê ñ‚èœ èõ¬ô ªîKM‚A¡øù˜. «ñ½‹ Þ ªð£Lú£˜ âšMî ïìõ®‚¬è»‹ â´‚èM™¬ô âù¾‹ ñ‚èœ


ªîKM‚A¡øù˜. ÞŠð°FJ™ ªð£Lv G¬ôò‹ Þ™ô£¬ñJù£«ô«ò Þˆî¬èò ê‹ðõƒèœ ÜFè÷M™ Þ싪ðŸÁ õ¼õî£è¾‹ Hó«îê ñ‚èœ ªîKM‚A¡øù˜.


beta College Tel: 416.449-BETA(2382)


www.betacollege.ca info@betacollege.ca


1085 Bellamy Road, Unit 208, (Bellamy & Ellesmere), Scarborough, ON, M1H 3C7


2006f;Fg;gpd; EI my;yJ


Maternity vLj;jtHfs; ,ij ,ytrkhff; fw;gjw;F jFjp cilatuhfyhk;


ePq;fs; 42 thuj;Jf;F 1. Living expenses, 2. Daycare fees 3. Transport expenses ngWtjw;F jFjpAilatuhfyhk;


COVERS TUITION AND LIVING EXPENSES UP TO $28,000


53


Automation Technology • Emerson (Control techniques) ladder logic, with CTnet communication and Modbus TCP/IP


• Allen Bradley RSLogix 5000 Ladder logic , With Ethernet IP communication


• HMI development , utilizing Modbus TCP/IP and Ethernet IP communication


Training with Real World Componant (Motors, Sensors, VFT, Encoder, PLC,


Beckhoff, Conveyor, Analog I/O, Safety Switch)


Diploma Courses • Office Administration - 24 weeks • Accounting and payroll - 24 weeks


• Computerized Accounting - 42 weeks


Special Certificate Programs CAD/CAM Technology with CNC


SETUP • Auto CAD • SolidWorks • MasterCAM X6 • MicroStation • Blue Print Reading


Multimedia &


Graphic Design • Basic Film Making & Camera • Web Design • Video Editing • PhotoShop • Illustrator • QuarkXpress


Steel Detailing using TEKLA


Bank Teller Course Cashier Course


Computer Technology • PC technician (A+) • Programs - C++, Visual Basic, Java • SQL Database • Web Development - HTML, CSS, JAVASCRIPT • LINUX systems


Accounting Softwares • Quick Books • Simply Accounting • Accpac • MS Office


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92