This page contains a Flash digital edition of a book.
32


ACTIVITEITENKALENDER MG CLUB LIMBURG VZW VOOR 2013 Z


o n 3 fb e


Zn 2 e Z


aa


Vri 5 m rt –1


o 4 fb at 2 m rt j 1


aa aa


Zn 2o 4 m rt Zn 7 aprl Zn 2o 1 aprl Zn 5 mi -1


o o i e


9 –10 1 mi Zn 1o 9 mi Zn 1o 9 m Zn 2o 6 mi


e e


ei e


Zon 9 juni Zon 23 juni Zon 30 juni Zon 21 juli Zon 28 juli Don 15 aug Eind aug.


21 – 26 aug. Zon 1 sept Zon 15 sept Zon 22 sept Zon 6 okt. Zon 20 okt. Zat 30 nov.


7 m rt16 aa i


Al mn e den ak


Wnei trwan ln Paase pl W e Up Dneinr 2deM uzG Qi l i e


ge ee vrga rig deig (


l


5deOdtmr be rs Gn N i reavge n m r he ? O nn t le


u aa o


pe i gsri Bosem t


ri


Mi odtmr rt 1s


e l i e i egi


Pik e i atoal rii


teBl an O agn Tor nst rrt


ct o u


N in e meig B V Btsh stl


ye v alan de gn


etn FO s It i


si


MG & Oldies Happening Midzomertoer Schaffen Classic Nationale MG Day Crijtrally


Halfoogstrit


Rekentaalbad Beringen MG weekend Taxandriarit


Madammen aan het stuur Rit v.d. beide Limburgen Herfstrit


Herfstwandeling Nacht v.d. doenker wegskes Jo ek as) Ar an m d & Ju t


M lb Lm rg Ani


nck S sen & Joan Il M lb Lm rg Jo au y Ani


G Cu i bu dih Mneetn G Cu i bu ae


G Cu i bu s L ren ae


h


Fra ci neix Gi


Urban L bri t B V


Krt Peee an u


s & M i-areLou i am chs FO


trm s & Rm n Srix o ai un


Fernand Snyckers & André Van Geel Julien Gijbels & Paul Van Brabant o.a. Jos Macken


MG Car Club Antwerpen MG Club Limburg


Willy & Jean-Marie Stulens Jos & Marie-Lou


Kris – Ann en Toine Daamen MG Club Limburg


MG CLL & MG Car Club Holland Jos & Marie-Lou


Armand & Judith Menten Jos & Marie-Lou


nck S sen & Joan Il n s Okln


h udo Van O n () ppe 1


M lb Lm rg


sbrox u


sbrox u


Kom a


kn de


t dar in de rad oo og bij h ge d of te f ll (Jn Bov) in de mad ot ze kle de og w de ageu


a n a n r n k n , Te le n h a a or n an vld ofan pat age s. é


an kobe n ue a


r e it ra rd


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60