This page contains a Flash digital edition of a book.
66


September 27, 2013


CQñ£M™ â¡Â¬ìò «ó£™ñ£ì™ «ü£Fè£


& ô†²I«ñù¡ îI› CQñ£M™ 𣶠ﮈ¶‚


ªè£‡®¼‚°‹ ªð¼‹ð£ô£ù ﮬèèÀ‚° «ü£Fè£, C‹ó¡ ÝA«ò£˜î£¡ «ó£™ ñ£ìô£è Þ¼‚Aø£˜èœ. ܉î õK¬êJ™ 𣶠‘°‹A’ ï£òA ô†²I«ñù¡ î¡Â¬ìò «ó£™ñ£ìô£è «ü£F裬õˆî£¡ G¬ù‚A«ø¡ â¡Á ÃÁAø£˜.


‘裂è 裂è’, ‘ê‰FóºA’ àœO†ì


ðô ðìƒèO™ «ü£Fè£M¡ ﮊ¹ Þõ¼‚° ªó£‹ð H®‚°ñ£‹. ÜŠðìƒè¬÷ ðô îì¬õ F¼‹ð F¼‹ð 𣘈F¼‚Aø£ó£‹. Mû£½ì¡ ‘𣇮ò’ ðìˆF™ ¯„ê˜ «õìˆF™ ﮈ¶‚ ªè£‡®¼‚°‹ ô†²I «ñù¡ ÃÁ‹«ð£¶, 𣶠11-Ý‹ õ°Š¹ 𮈶õ¼‹


 ‘𣇮ò ’ ðìˆF™ ¯„êó£è ﮂA«ø¡. âù¶ àì™ Ü¬ñŠ¹ Ü ªð£¼‰Fò Þ‰î «õìˆF™ ﮂA«ø¡. Þ‰î èî£ð£ˆFóˆFŸè£è âù‚°


ðœOJ™ ð£ì‹ ªê£™L‚ ªè£´ˆî Cô ÝCKò˜è¬÷ «ó£™ñ£ìô£è â´ˆ¶‚ ªè£‡ì£½‹ ‘裂è è£‚è’ ðìˆF™ «ü£Fè£ ï®ˆî ð£EJ™î£¡ ﮈ«î¡. ÞŠðìˆF™ â¡Â¬ìò ﮊ¬ð


𣘈¶M†´ ‘裂è è£‚è’ «ü£Fè£ «ð£ô Þ¼Šðî£è ªê£™Aø£˜èœ. Þ¶ âù‚° ꉫî£ûˆ¬î ªè£´ˆ¶œ÷¶. «ü£Fè£ «ð£¡Á å¼ ï®¬èò£è CQñ£M™ õô‹ õó«õ‡´‹ â¡ø ݬê»ì¡ 𣶠ï™ô è¬îè¬÷ «î˜¾ ªêŒ¶ ﮈ¶ õ¼A«ø¡. Þšõ£Á Üõ˜ ÃPù£˜.


Üpˆ¶ì¡ «ü£® «êó M¼‹¹‹ ÜLû£ ÜŠ¶™ô£ CQñ£M™ å¼ ðìˆF™


ﮈ‹ Üpˆ¶ì¡ ﮂè ݬêŠð´Aø£˜ ÜLû£ ÜŠ¶™ô£. Þ‰Fò£M¡ Cø‰î M¬÷ò£†´ ió£ƒè¬ùò£ù ÜLû£ ÜŠ¶™ô£, Þ‰Fò£MŸè£è «ñ£†ì£˜ ¬ê‚Aœ ñŸÁ‹ 裘 ð‰îòƒèO™ èô‰¶ªè£œÀ‹


å«óªò£¼


ió£ƒè¬ù â¡ø ªð¼¬ñ¬ò ªðŸøõ˜. Þ÷‹ õòF«ô«ò ãó£÷ñ£ù M¼¶è¬÷ ªðŸP¼‚Aø£˜. Þõ¼‚° 𣶠F¬óŠðìƒèO™ ﮂè õ£ŒŠ¹èœ õ¼A¡øù. °ˆ¶Šð£†´‚° Ý섪꣡ù£ƒè. ¬ð‚ æ†ìˆ ªîK‰î Ü÷¾‚° 죡v Ýì õó¬ôò£‹. ÜLû£¬õŠ ªð£¼ˆîõ¬ó ¬ ð ‚


憴õ¶ ßC, ﮊð¶î£¡ èwìñ£‹. Ýù£™ Üpˆ àì¡ ï®‚è «õ‡´‹ â¡Á ݬêŠð´Aø£˜. Üpˆ¶‹ å¼ «ñ£†ì£˜


¬ê‚Aœ ð‰îò ió˜. Üõó£™î£¡ ⡬ù ï¡ø£è ¹K‰¶ªè£œ÷ º®»‹ â¡Á ÃÁAø£˜ ÜLû£. Þ‰Fò AK‚ªè† ió˜ Mó£†


«ý£‚L»‹ ÜLû£M¡ ªðv† Šó‡† ð†®òL™ ެ퉶œ÷£˜. Þõ¬óˆ îMó


Hóðôƒèœ ðô¼‹ ÜLû£M¡ ¬ð‚ ð‰¬îò Fø¬ñ‚° óCè˜è÷£‹.


CQñ£ ªêŒFèœ êñ‰î£


MüŒ-ã.ݘ.º¼èî£v


Þ¼õ¼‹ Þ¬í‰î ºî™ ðìñ£ù ‘¶Šð£‚A’ Cô ꘄ¬êè¬÷


ñ£ªð¼‹ ªõŸP ªõŸø¶. MüŒ êeðˆF™ ﮈî ðìƒèO™ ÞŠðì‹


ê‰Fˆî£½‹ Hó‹ñ£‡ìñ£ù


ð¬ìŠð£è Þ¼‰î º¼èî£v e¶ MüŒ‚° îQ ñKò£¬î»‹ ãŸð†ì¶. ݬèò£™, º¼èî£v Þò‚èˆF™ e‡´‹ å¼ ðì‹ ï®‚èô£‹ âù º®ªõ´ˆî£˜ MüŒ.


‘¶Šð£‚A’¬òˆ ªî£ì˜‰¶ ‘î¬ôõ£’, ‘T™ô£’


ÝAò ðìƒèÀ‚° ﮂè 効‚ªè£‡®¼‰î MüŒ, ‘î¬ôõ£’ ªõOò£ù¬îˆ ªî£ì˜‰¶ 𣶠‘T™ô£’ ðìŠH®ŠH™ èô‰¶ ªè£‡´œ÷£˜. ÞŠðìˆ¬î º®ˆî¶‹ º¼èî£v Þò‚èˆF™ ï®‚èŠ «ð£õî£è ªêŒFèœ õ‰îù. I芪ðKò è¬î‚è÷ˆ¶ì¡ à¼õ£°‹


ÜŠðìˆFŸ° ÜFó® âù ªðò˜ ¬õˆ¶M†ìî£è¾‹ ÃøŠð†ì¶. Ýù£™, º¼èî£v ðìˆFŸè£ù î¬ôŠ¬ð ñÁˆ¶M†ì£˜. Ýù£™, Þõ¼¬ìò Þò‚èˆF™ MüŒ ï®‚èŠ «ð£Aø£˜ â¡ð â‰îMî ðF½‹ ÃøM™¬ô.


Þ‰G¬ôJ™, MüŒ Ü´ˆ¶ º¼èî£v


Þò‚èˆF™î£¡ ï®‚èŠ «ð£Aø£˜ â¡ð¶ àÁFò£A»œ÷¶. ÞŠðìˆFŸ° ޡ‹ î¬ôŠ¹ ¬õ‚èŠðìM™¬ô. Ýù£™ èî£ï£òA «î˜¾ ï쉶M†ì¶. ÞŠðìˆF™ MüŒ-‚° «ü£®ò£è êñ‰î£ ﮂèM¼‚Aø£ó£‹. «ñ½‹, ‘ªè£ôªõP’ ¹è› ÜQ¼ˆ Þ¬êò¬ñ‚Aø£˜. ü£˜x C.M™Lò‹v åOŠðF¬õ èõQ‚Aø£˜. Þõ˜ ݘò£, ïò¡î£ó£ ﮊH™ à¼õ£AJ¼‚°‹ ‘ó£ü£ó£E’ ðìˆFŸ° åOŠðF¾ ªêŒîõ˜.


MüŒ&º¼èî£v ÆìEJ™ «ê˜‰î


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80