This page contains a Flash digital edition of a book.
36


September 27, 2013


tpyh fUzh Kjpnahq ,y;yk;


kfj;jhd 10k; Mz;L epiwt[ tpHh


jkpH; KjpnahUf;fhf Kjd; Kjyhf Muk;gpf;fg;gl;l ,yhgnehf;fkw;w mikg;ghd tpyh fUzhtpd; 10tJ Mz;L epiwt[f; bfhz;lhl;lk;


mf;nlhgq 5. 2013


fhiy 10 kzp Kjy; khiy 3/30 kzp tiu Sri Sathya Sai Baba Centre of Scarborough, 5321 Finch Ave. East, Scarborough, M1S 5W2


Mly;. ghly;. ehlfk; vd gy Ritahd fiy epfH;t[fSld; kjpa czt[. khiyr; rpw;Wz;ofSld;. brtpf;Fk; rpe;ijf;Fk; ,d;gk; jUk; giHa ghly;fs; bfhz;l ,d;dpir epfH;r;rpfSk; ,lk; bgWk;/


10k; Mz;L epiwit Kd;dpl;L eilbgw;w fij. ftpij. fl;Liug; nghl;ofspy; btw;wp bgw;wtqfSf;Fg; guprpy;fSk;. g';F bfhz;l midj;J KjpnahUf;Fr; rhd;wpjH;fSk; tH';fg;gl;L bfsutpf;fg;gLthqfs;/


midtiua[k; md;g[ld;


miHf;fpnwhk;


Ie;J taJf;F nkw;gl;nlhq $10 taJ te;njhq $15


Ie;J taJf;Fl;gl;ltqfs; $5 Kjpnahq $10


fl;lzk; bjhlqg[fSf;F 416/200/6971 416/266/6473 647/991/7983


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80