This page contains a Flash digital edition of a book.
OBČINSKI SVET


Številka: 011-0007/2013 Datum: 20. 03. 2013


Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08- Odl. US, 76/08, 100/08-Odl. US, 79/09, 14/10-Odl. US, 51/10. 84/10-Odl.US, 40/12-ZUJF), 20. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11) in 5. in 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 106/11)


s k l i c u j e m 20. redno sejo občinskega sveta, ki bo


v sredo, 27. marca 2013, ob 15.30 uri, v konferenčni dvorani sevniškega gradu.


PREDLOG DNEVNEGA REDA:


1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 20. redne seje 2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 19. redne seje občinskega sveta, z dne 27. 02. 2013


3. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica za leto 2012


4. Predlog Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica – druga obravnava


5. Predlog Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Sevnica – druga obravnava


6. Predlog Odloka o občinskih cestah, javnih površinah in urejanju prometa v Občini Sevnica – druga obravnava


7. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za pozidavo območja občinskega podrobnega prostorskega načrta med Kozjansko ulico in Potjo na Zajčjo goro v Šmarju – skrajšani postopek


8. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje – prva obravnava


9. Predlog sklepa o dopustitvi širitve območja stavbnih zemljišč na parceli številka 2212, k.o. Studenec


10. Potrditev sprememb Načrta razvojnih programov 2013-2016 Občine Sevnica 11. Predlog sklepa o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda Lekarna Sevnica 12. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta 13. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta 14. Razno


Prosim, da se seje zanesljivo udeležite!


Srečko OCVIRK župan


Občine Sevnica


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174