This page contains a Flash digital edition of a book.
«ΑΘΩΟΙ» ΟΙ ΡΥΠΑΝΤΕΣ ΜΕ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΦΑΓΕΙΩΝ


Σελ. 7


οικο


Ο κ. ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡ ΣΥΖΗΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗ Σελ. 4-5


ΠΑΚΟΕ


ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΝΘΕΤΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ


ΟΙΚΟνοµία - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013


ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ


ΣΕΛΙ∆Α 2


Ωρώπια… Πάθη


Οι «Ανισωρωπίες» επανέρχονται πιο δυνατές από πριν ξεκινώντας, µια ιστορική αναδροµή της µόλυνσης του Ασωπού µε επικίνδυνες τοξικές ουσίες για την δηµόσια υγεία. Μιας µόλυνσης περιβαλλοντικής, αλλά και ηθικής. Ηθικής, καθώς τα µεγάλα συµφέροντα που λυµαίνονται την περιοχή σε συνδυασµό µε την αδιαφορία τοπικών παραγόντων , αλλά και της Πολιτείας, οδήγησαν στην µετατροπή του Ασωπού κυριολεκτικά σε έναν τοξικό οχετό. Όµως η µόλυνση του Ασωπού δεν αποτελεί το µοναδικό πρόβληµα του κάµπου του Ωρωπού, που εκτός από την περιβαλλο- ντική και οικονοµική κρίση, αντιµετωπίζει τις καντρίλιες και τις παλινωδίες κάποιων τοπικών παραγόντων , φορέων εξουσίας, αλλά πολλές φορές και της ίδιας της Πολι- τείας αναφορικά µε τα δηµοτικά ζητήµατα. Προβλήµατα που αρχίζουν από την έλλειψη αντιπληµµυρικής προστασίας, βιολογικού καθαρισµού και αποχετευτικού δικτύου και φθάνουν µέχρι τα χαράτσια των ∆ιοδίων, του νερού και τις ανεξέλεγκτες κεραίες κινητής τηλεφωνίας που σπέρνουν ακτι- νοβολία προς κάθε κατεύθυνση. Κατά τα άλλα υπάρχει… οικονοµική κρίση. Εµείς λέµε ότι υπάρχει κρίση αξιών και γι’ αυτό πρέπει όλοι µας να αλλάξουµε τρόπο σκέψης στην ζωή.


Ο Ωρωπός, η υποβάθµιση και ο ρόλος του Ασωπού


ΟΙΚΟνοµία - ΕΚ∆ΟΣΗ ΠΑΚΟΕ: Τεύχος 30 (οκτασέλιδο ένθετο): Υπεύθυνος έκδοσης: Παναγιώτης Χριστοδουλάκης


Επιµέλεια ύλης: Γιώργος Γιαννακάκος -Βασίλειος Τσινταβής • Λεωφόρος Αλεξάνδρας 28, 10683 Αθήνα • Τηλ: 210 810 0804-805, 210 8101 609 Fax 210 723 0505• Email: pakoe@pakoe.gr- pakoe@tee.gr, www.pakoe.gr


ΥΠΑΡΧΟΥΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ


ΛΥΣΕΙΣ ΣΕΛΙ∆Α 6 ΕΙ∆ΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ οικο ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 νοµία


ΕΥΒΟΙΑ- ΚΟΛΟΒΡΕΧΤΗΣ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ


ΤΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΤΗΣ ΚΑΚΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ


Ένα αξιόλογο νησί με τεράστιες πλουτοπαραγωγικές πήγες και δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης, γέμισε με ανεξέλεγκτες βιομηχανικές καιροσκοπικού και κερδοσκοπικού χαρακτήρα που αγνοούν θελημένα τον παράγοντα περιβάλλον.


Ποίος από όλους που «δήθεν» εξουσιάζουν τη κρατική μηχανή θα καταλάβει ότι «φτάνει πια» η κοροϊδία και ο εμπαιγμός της κοινωνίας για... πολλές χούφτες ευρωδολάρια;


ΟΙΚΟνοµία - ΕΚ∆ΟΣΗ ΠΑΚΟΕ (∆εκαεξασέλιδο ένθετο): Υπεύθυνος έκδοσης: Παναγιώτης Χριστοδουλάκης Επιµέλεια ύλης: Φανή Παπαχρήστου (χηµικός)


Λεωφόρος Αλεξάνδρας 28, 10683 Αθήνα • Τηλ: 210 810 0804-805, 210 8101 609, 210 723 0505 Fax 210 723 0505 Email: pakoe@pakoe.gr- pakoe@tee.gr, www.pakoe.gr


ΕΙ∆ΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ νοµία


ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ


ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013


ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ οικο


Χωµατερές ανεξέλεγκτες, ρέµατα, ποτάµια, χαράδρες, χαβούζες είναι πλέον προσφιλείς τόποι που βρίσκουν χώρο αποθήκευσης και πρόσβασης µολυσµατικά και τοξικά επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα. Η ιστορία τους, η πορεία τους µέσα στα χρόνια που πέρασαν και επιτέλους συγκεκριµένες προτάσεις για την επεξεργασία τους, ώστε να πάψουν να είναι εφιάλτης για τη δημόσια υγεία και της διατροφικής αλυσίδας (Xώµα→νερό→καλλιέργειες)


ΟΙΚΟνοµία - ΕΚ∆ΟΣΗ ΠΑΚΟΕ (∆εκαεξασέλιδο ένθετο): Υπεύθυνος έκδοσης: Παναγιώτης Χριστοδουλάκης - Επιµέλεια ύλης: Βασίλειος Τσινταβής Λεωφόρος Αλεξάνδρας 28, 10683 Αθήνα • Τηλ: 210 810 0804-805, 210 8101 609 - Fax 210 723 0505 Email: pakoe@pakoe.gr- pakoe@tee.gr, www.pakoe.gr


Οι ειδικοί φοβούνται ότι η έκθετική αύξηση των βακτηριδί- ων σε µεγάλο αριθµό σύγχρονων αντιβιοτικών που παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες, δεν αποτελεί µια λιγότερο σηµαντική απειλή για την ανθρωπότητα από την υπεθέρ- µανση του πλανήτη. Σύµφωνα µε τον Άγγλο επικεφαλή του ανωτάτου συµβουλείου Υγείας και ιατρικό σύµβουλο Sally Davies, τα βακτήρια αποκτούν ανοσία σε πολλά σύγχρονα φάρµακα και τα αντιβιοτικά. Μιλώντας σε µια κοι- νοβουλευτική επιτροπή, ο Davies εξέφρασε την ανησυχία για το µέγε- θος του προβλήµατος. Σύµφωνα µε αυτήν, στο εγγύς µέλλον, ακόµη και µια χειρουργική επέµβαση ρουτίνας µπορεί να θέσει σε κίνδυνο τις ζωές των ασθενών. "Είναι σαφές ότι η υπερθέρ- µανση του πλανήτη - δεν είναι µια σηµαντική απειλή για την ανθρωπό- τητα. Η καταστροφή του κόσµου από την υπερθέρµανση µπορεί να έρθει σε 20 χρόνια, όταν η χειρουργική επέµβαση για την αντικατάσταση της άρθρωσης του ισχίου, µπορεί


να οδηγήσει σε θάνατο µέχρι και σήµερα, γιατί απλά δεν υπάρχουν τα απαραίτητα αντιβιοτικά "- δήλωσε ο Davies.


Αντιβιοτικά


µε ηµεροµηνία λήξης…. Η εµφάνιση των αντιβιοτικών αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα επιτεύγµατα της σύγχρονης ιατρι- κής. Αλλά τα βακτήρια εξελίσσονται και αναπροσαρµόζονται. Υπάρχουν περιπτώσεις ανθεκτικών στελεχών όπως του E.coli και του βάκιλου της φυµατίωσης ή του ανθεκτικού στη µεθικιλλίνη χρυσίζοντα σταφυλόκοκ-


Η ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ ΤΩΝ «ΧΡΥΣΩΝ»ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΩΝ...!


Αυθαίρετες είναι σύµφωνα µε τη Πολεοδοµία οι κατασκευές της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός (Hellas Gold) στο δάσος των Σκουριών στη Χαλκιδική. Σελ. 6


#53 | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 | €0,5 Κωδικός ΕΛΤΑ 3089 | ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ∆’ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ νοµία


ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ


γκτη χρήση των αντιβιοτικών». Όπως δήλωσε ο Davis - κάποιες πιθανές λύσεις για το πρόβληµα εµφανίζο- νται στην επίσηµη έκθεσή του αλλά δεν µειώνουν την σοβαρότητα του προβλήµατος. Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας


κου που οδηγεί πολλούς γιατρούς σε αδιέξοδο κατά την θεραπεία των ασθενών τους. Επιπλέον, όπως δηλώ- νει ο Άγγλος επικεφαλής γιατρός, υπάρχει τώρα µόνο ένα αντιβιοτι- κό που µπορεί να αντιµετωπίσει τη βλεννόρροια.


Πιο συγκεκριµένα, «Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβληµα που προέκυψε από την αναποτελεσµα- τική χρήση των αντιβιοτικών σε όλο το κόσµο.


Είµαστε "έρµαια" των ανθεκτικών


λοιµώξεων, καθώς πολύ συχνά οι γιατροί καταφεύγουν στη ανεξέλε-


αναφέρει ότι αν δεν λάβουµε σοβαρά µέτρα, η εποχή των αντιβιοτικών µπορεί να έρθει άµεσα στο τέλος της. Ο καθηγητής Hugh Pennington του Πανεπιστηήµίου του Aberdeen, τονίζει ότι η αντίσταση των αντιβιο- τικών είναι ένα πολύ, πολύ σοβαρό πρόβληµα. "Κάποιοι πάνε στο εξωτερικό για ιατρική περίθαλψη, ενώ άλλοι πάνε για τουρισµό σε ξένα κράτη και επιστρέψουν στην πατρίδα τους µε γονόρροια, το οποίο είναι µείζον πρόβληµα όσον αφορά την ανθεκτι- κότητα των φαρµάκων σε διάφορα στελέχη µικροοργανισµών". Τέλος ένας εµπειρογνώµονας προειδοποιεί «µην περιµένετε να δείτε µια πανάκεια, τα νέα αντιβι- οτικά δεν είναι τίποτα περισσότερο από µία µικρή ανάσα ζωής σε έναν ετοιµοθάνατο ασθενή».


Η αντίδραση του ΕΦΕΤ στις καταγγελίες µας !!! Εµείς κοιµόµαστε


Αφενός δεν µας απάντησαν καθόλου από τη 2/1/2013 δηλαδή 2 µήνες τώρα και αφετέρου δεν έκαναν τις απαραίτητες ανα- λύσεις, που κάναµε µέσα στα δικά µας πιστοποιηµένα εργαστήρια.Το αποτέλεσµα µηδέν. Μπράβο στον ΕΦΕΤ και κρίµα στα λεφτά του ελληνικού λαού που ξοδεύονται µάλλον άσκοπα στον ΕΦΕΤ.


Σελ. 3


ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ


ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16