This page contains a Flash digital edition of a book.
42


OLDTIMERREGELING 2012 IN NEDERLAND


Er is bij onze noorderburen nogal wat te doen om het oldtimerstatuut en het al dan niet afschaffen daarvan. Omdat er daar hier in België nogal wat verhalen de ronde over doen, leek het wel interessant om dit eens verder uit te zoeken, kwestie voorbereid te zijn op hetgeen ons misschien in de toekomst nog te wachten staat. Hieronder de informatie die er daarover beschikbaar is. Opgelet dit is de regelgeving zoals ze voor Nederland geldt en dus NIET voor België.


Vele jaren geleden is in Nederland de oldtimerregeling in het leven geroepen. Wie (af en toe) in een klassieker reed werd fiscaal tegemoet gekomen om het erfgoed aan klas- sieke auto’s in Nederland in stand te houden. De regeling was bedacht voor auto’s van 25 jaar of ouder. Behaalde de auto de leeftijd van 25 jaar dan werd deze automatisch vrijgesteld van de motorrijtuigenbelasting. Niet alleen de hobbyisten zagen mogelijkheden in een klassieker ook ondernemers hadden de fiscale voordelen in beeld. Een klassieker op de zaak betekende namelijk bijtelling (25%) over de cataloguswaarde. Deze catalo- guswaarde lag vaak aanzienlijk lager dan van een verge- lijkbare nieuwe auto en op deze wijze kon goedkoper een auto van de zaak worden gereden. Naast de “oldtimer” kennen wij ook nog de term “young- timer”. Voor de “youngtimer” moet wel normaal de motor- rijtuigenbelasting worden betaald. Het voordeel bij deze auto’s zit in de bijtelling. Vanaf 1 januari 2010 is het percentage van de bijtelling voor zowel de “youngtimer” als de "oldtimer" gewijzigd. Vanaf deze datum worden deze auto’s tegen de waarde in het economisch verkeer belast maar dan wel tegen een percentage van 35%. De auto met een waarde in het economisch verkeer van € 5.000 wordt als volgt belast. € 5.000 x 35% = € 1.750. Dit bedrag moet dan voor priv é- gebruik van de auto van de zaak bij het belastbaar ink o- men worden opgeteld waarover dan weer 42% of 52% inkomstenbelasting wordt betaald.


Toekomst oldtimer De planning was om vanaf 1 januari 2012 alleen nog auto’s van voor 1987 onder de “oldtimerregeling” te laten vallen. De leeftijdgrens van 25 jaar zou daarmee dus worden verlaten. Een motie van de PVV heeft het echter gehaald waarbij de leeftijd waarop een auto "oldtimer" wordt is verhoogd van 25 naar 30 jaar. Nederland zit nu dus in een overgangsperiode. Auto’s die op 1 januari 2012 al 25 jaar zijn blijven oldtimer en ook vanaf de leeftijd van 25 jaar. Verder geldt voor deze auto’s geen brandstoftoeslag. Dus ook wanneer u op autogas of diesel rijdt betaalt u geen motorrijtuigenbelasting. Voor de auto’s die op 1 januari 2012 nog geen 25 jaar oud zijn gaat in principe de oldtimerleeftijd van 30 jaar gelden. Verder is voor deze oldtimers een brandstoftoeslag ver- schuldigd. Je krijgt dan een vrijstelling voor de motorrijtui- genbelasting voor benzineauto’s maar het extra deel dat je betaalt voor diesel of autogas moet wel worden betaald.


Motorrijtuigenbelasting (MRB) Het tarief van de MRB hangt af van een aantal factoren. Onder andere de soort auto (personenauto, bestelauto of kampeerauto), het gewicht van de auto, de brandstof (benzine, diesel, LPG), de provincie waar u woont (iedere provincie heeft zijn eigen opcenten mogen vaststellen en daardoor is de ene provincie duurder dan de andere) en het tijdvak bepalen het bedrag dat u aan MRB moet afdra- gen.


Nul-tarief MRB voor zeer zuinige Het nul-tarief motorrijtuigenbelasting dat in 2010 is inge- voerd voor zeer zuinige auto's blijft tot en met 2013 be- staan. Vanaf 1 januari 2014 moet ook voor 'zeer zuinige' auto's weer MRB worden betaald.


Voor hybride auto’s wordt –voor de bepaling van de grondslag MRB- zoals voorheen 125 kg in mindering ge- bracht op het voertuiggewicht.


De vrijstelling tot en met 2013 is er voor de personenau- to’s met een CO2-uitstoot van maximaal 95 g/km (diesel) of maximaal 110 g/km (benzine).


Vrijstelling voor (semi-) elektrische auto’s Voor auto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 g/km (elektrische of semi-elektrische auto’s) blijft er een vrijstelling MRB tot en met 2015.


Vrijstelling voor klassieke auto’s Zie artikel.


BPM (belasting personenauto’s en motorrijtuigen) De BPM is analoog aan de BIV (belasting op in verkeerstel- ling) hier in België. Deze wordt berekend aan de hand van de CO2


–uitstoot van de wagen. Des te zuiniger, des te


minder BPM. De zuinigheidsgrenzen waaraan voldaan moet worden, worden jaarlijks per 1 januari aangescherpt. Voor diesel en LPG voertuigen komt daar nog een brand- stoftoeslag bovenop om het accijnsverschil met benzine te compenseren. Deze was eerst vast maar is nu ook CO2


-


afhankelijk. Bijtelling Als je in Nederland in een auto van de zaak rijdt, moet jouw werkgever een bedrag bij jouw loon tellen voor het voordeel dat u van het privégebruik heeft. Dit bedrag is de zogenaamde bijtelling. De hoogte van de bijtelling is af- hankelijk van de auto waarin je rijdt. Uw werkgever houdt over de bijtelling loonbelasting/premie volksverzekeringen en een inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) in. Uw nettoloon gaat hierdoor omlaag.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48