This page contains a Flash digital edition of a book.
21


DUITSE AUTOBAHN WORDT 80


luidde de weg in met de historische woorden ‘Zo zien de wegen van de toekomst eruit’


Volgens de Keulse krant Stadt-Anzeiger publiceerde de politie destijds een speciale verordening over het gebruik van het nieuwe type weg. Daarin stond onder meer dat automobilisten niet mochten stoppen, keren of parkeren op de ‘Nur-Autostrasse’ (weg alleen voor auto’s). Boven- dien werd nog eens benadrukt dat het drijven en meevoe- ren van dieren ten strengste verboden was. Inmiddels maakt het traject deel uit van de A555.


Niet alleen onze geliefde roadstertje viert dit jaar feest. Ook de wereldberoemde Duitse Autobahn mag dit jaar een jubileum vieren. Ze mag immers 80 kaarsjes uitblazen. Vooral het ontbreken van de snelheidslimiet, al is dat tegenwoordig nog maar voor bepaalde trajecten van toepassing, spreekt tot de verbeelding van iedereen die op snelheid belust is. Dat de Duitsers daar tot op de dag van vandaag nog steeds aan houden, wordt bewezen doordat telkens de politieke partij die zich wil buigen over de be- perking ervan meedogenloos wordt afgestraft bij de vol- gende verkiezingen.


Een andere legende is dat de eerste Autobahn werd uitge- vonden en aangelegd door Adolf Hitler. Dit hebben we dan weer te danken aan één van de laatst overgebleven pro- paganda leugens van de Nazi’s.


Geschiedenis De eerste Duitse weg met de afmetingen van een Auto- bahn opende in 1921. Dit was de AVUS in Berlin, de huidi- ge A115. De AVUS werd aangelegd als race- en oefencir- cuit. In 1940 kreeg het circuit een aansluiting op de Berli- ner Ring waardoor het ook onderdeel werd van de open- bare weg. De AVUS kreeg een functie als Zubringer. Het begrip Autobahn werd pas vanaf 1929 gebruikt. De HaFra- Ba (Hamburg-Frankfurt-Basel) was een vereniging die het eerste grote Autobahnproject van Duitsland moest ontwik- kelen. Dit werd destijds gepland als een tolproject. De machthebbers van het Nationaalsocialisme zagen er in eerste instantie niks in. Nadat Adolf Hitler aan de macht kwam realiseerde men zich de waarde van snelwegen als propaganda en werden de plannen deels overgenomen in het plan van Reichsautobahnen.


De eerste snelweg die als Autobahn twee steden verbond, was de snelweg van Köln naar Bonn die in 1932 opende. Dit is de huidige A555 en kan als oudste Autobahn van Duitsland gezien worden die specifiek voor dat doel werd aangelegd, daar de AVUS destijds een racebaan was. De A555 werd in 1932 ontworpen op 120 km/uur, alhoewel de toen bestaande auto's zo'n snelheid doorgaans niet kon- den bereiken. Deze Autobahn werd ingewijd door de toenmalig burgemeester en latere bondskanselier, Konrad Adenauer. Adenauer, van 1949 tot 1963 bondskanselier,


Op 23 september 1933 begonnen de nazi's met het Reich- sautobahnenproject, een landelijk netwerk van snelwegen. Vanaf midden jaren '30 gingen diverse lange- afstandssnelwegen in aanleg, en voor de Tweede Wereld- oorlog wist men een flink netwerk van snelwegen aan te leggen, een ongekend project voor de wereld. De Reichs- autobahnen waren vooral bedoeld voor het lange- afstandsverkeer en omzeilden de meeste grote steden op enige afstand. Dit in tegenstelling tot het Parkwaysysteem van New York City wat in dezelfde tijd door Robert Moses ontwikkeld werd. De Parkways hadden een recreatieve functie in de jaren '30 en leidden vooral naar stranden en recreatiegebieden rondom New York City. In 1942 en 1943 werden alle projecten stilgelegd vanwege de oorlog die niet zo voorspoedig verliep als de nazi's gehoopt hadden.


Na de Tweede Wereldoorlog lag een flink aantal Reichsau- tobahnen in het buitenland, met name in Polen en Oosten- rijk. Daarna werd begin jaren '50 langzaam verder ge- bouwd aan het snelwegennet, een proces dat in de jaren '60 en '70 versneld werd, en men een omvangrijk snelwe- gennet voor ogen had. Vanaf de jaren '80 werden meer en meer plannen vertraagd of zelfs helemaal afgeblazen. Tot op de dag van vandaag zijn er nog belangrijke ontbreken- de schakels in Duitsland.


Na de Duitse hereniging werden VDE-projecten opgezet, Verkehrsprojecte der Deutschen Einheit, om het snelwe- gennet van de voormalige DDR op te knappen en het oosten met de rest van Duitsland te integreren. De meeste projecten werden vanaf begin jaren '90 uitgevoerd, en de meeste projecten waren midden jaren 2000 wel voltooid. Hieronder vielen wegverbredingen en nieuwe snelwegen. De verwachting is dat tegen 2016 alle wegenprojecten voltooid zijn. Het laatste project zal waarschijnlijk de aanleg van de A44 zijn tussen Kassel en Eisenach.


Maximumsnelheid Op de Duitse Autobahnen geldt geen algemene maximum- snelheid, maar een adviessnelheid van 130 km/uur. Er zijn geen strafmaatregelen op het overschrijden van de advies- snelheid, maar men kan bij ongevallen wel makkelijker aansprakelijk gesteld worden door het verhoogde risico. Voor vrachtwagens bestaat een maximumsnelheid van 80 km/uur. Opgemerkt moet worden dat op ongeveer dan de helft van het Duitse Autobahnnetwerk wel een maximum-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48