This page contains a Flash digital edition of a book.
FASE 4:  Bij aanhoudend pestgedrag kan er voor gekozen worden om een leerling tijdelijk in een andere groep te plaatsen, binnen de school.


FASE 5: 


In extreme gevallen kan een leerling geschorst of verwijderd worden.


6. Begeleiding Hoe stel je je als leerkracht op ten opzichte van de gepeste leerling en de pester?


6.1 begeleiding van de gepeste leerling.  Medeleven tonen en luisteren en vragen: hoe en door wie wordt er gepest?  Nagaan hoe de leerling zelf reageert, wat doet hij/zij voor tijdens en na het pesten?  Huilen of heel boos worden is juist vaak een reactie die een pester wil uitlokken. De leerling


 in laten zien dat je op een andere manier kunt reageren. Praten met de gepeste leerling over de definitie van pesten. Wat is pesten, wanneer is het


 pesten?  Zoeken en oefenen van een andere reactie, bijvoorbeeld je niet afzonderen.  Het gepeste kind in laten zien waarom een kind pest.  Nagaan welke oplossing het kind zelf wil.  Sterke kanten van de leerling benadrukken.  Belonen (schouderklopje) als de leerling zich anders/beter opstelt.  Praten met de ouders van de gepeste leerling. Bespreek met de ouders het volgende: het gepeste kind niet overbeschermen, bijvoorbeeld


naar school brengen of ‘ik zal het de pesters wel eens gaan vertellen’. Hiermee plaats je het gepeste kind juist in een uitzonderingspositie waardoor het pesten zelfs nog toe kan nemen.


6.2 begeleiding van de pester.  Praten; zoeken naar de reden van het ruzie maken/pesten(baas willen zijn, jaloezie,


 verveling, buitengesloten voelen).  Laten inzien wat het effect van zijn/ haar gedrag is voor de gepeste.  Excuses aan laten bieden.  In laten zien welke sterke (leuke) kanten de gepeste heeft. Pesten is verboden in en om de school: wij houden ons aan deze regel; straffen als het kind


 wel pest – belonen (schouderklopje) als het kind zich aan de regels houdt. Kind leren niet meteen kwaad te reageren, leren beheersen, de ‘stop-denk-doe-houding’ of


 een andere manier van gedrag aanleren. Contact tussen ouders en school; elkaar informeren en overleggen. Inleven in het kind; wat is


 de oorzaak van het pesten? Zoeken van een sport of club; waar het kind kan ervaren dat contact met


 andere kinderen wel leuk kan zijn. Inschakelen hulp; sociale vaardigheidstrainingen, Jeugdgezondheidszorg,


huisarts of GGD.


7.Adviezen aan de ouders. 7.1 ouders van gepeste leerlingen


Beleid besproken in teamvergadering d.d. 29-11-2012 en 11-12-2012 Beleid besproken in MR vergadering d.d. 26-11-2012


9


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12