This page contains a Flash digital edition of a book.
Stap 3. De leerkracht brengt de partijen bij elkaar voor een verhelderingsgesprek en probeert samen met hen de ruzie of pesterijen op te lossen en (nieuwe) afspraken temaken. De eerste drie stappen zijn bedoeld voor als het pesten/de ruzie incidenteel voorkomen. Er wordt een aantekening gemaakt voor de incidenten registratie.


Stap 4. Bij herhaaldelijke ruzie/ pestgedrag neemt de leerkracht duidelijk stelling en houdt een bestraffend gesprek met de leerling die pest/ruzie maakt. Ouders worden betrokken. De fases van bestraffen treden in werking (zie hoofdstuk 5 ‘Consequenties’). Er wordt een notitie aangemaakt voor in de incidenten registratie. Graag doorgeven aan de directeur. Bij elke notitie worden de ouders van de betrokkene(n) op de hoogte gebracht van het pestgedrag. De leerlingen vullen een pestbriefje in. Zie bijlage. De briefjes worden besproken en een kopie van alle briefjes wordt mee gegeven aan de ouders van de betrokken leerlingen. Leerkracht(en) en ouders proberen in goed overleg samen te werken aan een bevredigende oplossing.


N.B. De leerkracht biedt altijd hulp aan de gepeste en begeleidt de pester, indien nodig in overleg met de ouders en/of externe deskundigen.


5. Consequenties


 De leerkracht heeft het idee dat er sprake is van onderhuids pesten: In zo’n geval stelt de leerkracht een algemeen probleem aan de orde om langs die weg bij het probleem in de klas te komen.


 De leerkracht ziet dat een leerling wordt gepest (of de gepeste of medeleerlingen komen het bij hem melden) en vervolgens levert het in hoofdstuk 3 beschreven stappenplan geen positief resultaat op voor de gepeste leerling.


De leerkracht neemt duidelijk stelling. De consequenties die volgen zijn opgebouwd in 5 fases; afhankelijk van hoelang de pester door blijft gaan met zijn/haar pestgedrag en of er sprake is van verbetering in zijn/haar gedrag:


FASE 0: Ouders zijn op de hoogte zie stap 4.


FASE 1: Een of meerdere pauzes binnen blijven.  Nablijven tot alle kinderen naar huis vertrokken zijn.  Door gesprek: bewustwording van wat hij/zijmet het gepeste kind uithaalt.  Afspraken maken met de pester over gedragsveranderingen. De naleving van deze


afspraken komen aan het einde van iedere week (voor een periode) in een kort gesprek aan de orde.


FASE 2: Een gesprek met de ouders, als voorgaande acties op niets uitlopen. De medewerking van de ouders wordt nadrukkelijk gevraagd om een einde aan het probleem te maken. De school heeft alle activiteiten vastgelegd in ParnasSys en de school heeft al het mogelijke gedaan om een einde te maken aan het pestprobleem.


FASE 3: Bij aanhoudend pestgedrag kan deskundige hulp worden ingeschakeld zoals de onderwijsbegeleidingsdienst, de schoolarts van de GGD of schoolmaatschappelijk werk.


Beleid besproken in teamvergadering d.d. 29-11-2012 en 11-12-2012 Beleid besproken in MR vergadering d.d. 26-11-2012


8


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12