This page contains a Flash digital edition of a book.
Ik laat anderen meespelen. Vertel de meester of de juf als iemand wordt gepest. Dat is geen klikken!!! Word je gepest, praat er thuis en op school over, je moet het niet geheim houden. Ik blijf van de spullen van een ander af. We luisteren naar elkaar. Nieuwe kinderen willen we goed ontvangen en opvangen. Zij zijn welkomop onze school. Deze regels gelden ook buiten de school, op weg naar huis en op het plein.


Na het klassengesprek worden de anti-pest regels besproken in de groep. Het is goed als kinderen dit anders verwoorden of aanvullen. Neem dat dan op in deze regels en hang de regels op A 4 formaat in de groep. Maak er een plechtig moment van en laat kinderen de regels ondertekenen. In de bijlage vind je de regels nog een keer om uit te printen.


3.5 Overige afspraken.


1. De beschreven regels zijn zichtbaar in elke klas opgehangen. 2. Een belangrijke stelregel is dat het inschakelen van de leerkracht niet wordt opgevat als klikken. Vanaf de kleutergroep brengen we kinderen dit al bij: ‘Je mag niet klikken, maar…… als je wordt gepest of als je ruzie met een ander hebt en je komt er zelf niet uit, dan mag je hulp aan de leerkracht vragen. Dit wordt niet gezien als klikken.’ 3. Een tweede stelregel is dat een medeleerling ook de verantwoordelijkheid heeft om het pestprobleem bij de leerkracht aan te kaarten. Alle leerlingen zijn immers verantwoordelijk voor een goede sfeer in de groep. 4. Samenwerken zonder bemoeienissen. School en gezin halen voordeel uit een goede samenwerking en communicatie. Dit neemt niet weg dat iedere partij moet waken over haar eigen grenzen. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat ouders naar school komen om eigenhandig een probleem voor hun kind op te komen lossen. Bij problemen van pesten zullen de directie en de leerkrachten hun verantwoordelijkheid nemen en indien nodig overleg voeren met de ouders. De inbreng van de ouders blijft bij voorkeur beperkt tot het aanreiken van informatie, tot het geven van suggesties en tot het ondersteunen van de aanpak van de school. 4. Pestgedrag dat plaatsvindt buiten de school wordt door ons niet genegeerd. Het is prettig als ouders ons hiervan op de hoogte brengen. Het wordt in de klas bespreekbaar gemaakt indien noodzakelijk (als er op school ook last van wordt ondervonden). De verantwoordelijkheid voor het buitenschools pestgedrag ligt wel bij de ouders.


3.6 Meidenvenijn. Wij schaffen de methode Meidenvenijn is niet fijn aan. De methode wordt ingezet als er meidenvenijn plaats vindt in de bovenbouwgroepen.


4.aanpak van ruzie en pestgedag in 4 stappen: Wanneer leerlingen ruzie met elkaar hebben en/of elkaar pesten proberen zij en wij:


Stap 1. Er eerst zelf ( en samen) uit te komen.


Stap 2. Op het moment dat een van de leerlingen er niet uitkomt ( in feite het onderspit delft en verliezer of zondebok wordt) heeft deze het recht en de plicht het probleem aan de meester of juf voor te leggen.


Beleid besproken in teamvergadering d.d. 29-11-2012 en 11-12-2012 Beleid besproken in MR vergadering d.d. 26-11-2012


7


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12