This page contains a Flash digital edition of a book.
als kind, ouder of leerkracht van je verwacht wordt is stap één hierin. Daarom worden binnen dit pestprotocol de volgende afspraken en regels vastgelegd.


3.1 algemeen


 Pesten kan alleen voorkomen en aangepakt worden als de leerkracht ervan op de hoogte is. Pesten wordt daarombij ons op school altijd serieus genomen en als probleem gezien. Wij


 als leerkrachten zijn er altijd alert op en maken het altijd bespreekbaar in de groep. Op school willen we regelmatig een onderwerp in de kring aan de orde stellen, a.d.h.v. de methode Trefwoord of naar aanleiding van gebeurtenissen in de klas, thuis of in het nieuws. Onderwerpen als veiligheid, omgaan met elkaar, rollen in een groep, aanpak van ruzies etc. kunnen aan de orde komen. Andere werkvormen zijn ook denkbaar, zoals; spreekbeurten, rollenspelen, regels met elkaar afspreken over omgaan met elkaar en groepsopdrachten. Met het Leerlingvolgsysteem Zien volgen wij de kinderen in hun sociaal-emotionele


 ontwikkeling. Het voorbeeld van de leerkrachten (en thuis de ouders) is van groot belang. Er zal minder gepest worden in een klimaat waar duidelijkheid heerst over de omgang met elkaar, waar verschillen worden aanvaard en waar ruzies niet met geweld worden opgelost maar uitgesproken. Agressief gedrag van leerkrachten, ouders en de leerlingen wordt niet


 geaccepteerd. Leerkrachten horen duidelijk stelling te nemen tegen dergelijke gedragingen. Het inzetten van sociaal vaardige leerlingen als tussenpersoon tussen ‘pester’ en ‘gepeste’


 kan als een mogelijkheid gezien worden. Dit is wel situatieafhankelijk. Het pedagogisch klimaat op school is van groot belang. Voorkomen (van pesten) is belangrijker dan genezen. Wij zijn in het schooljaar 2012-2013 gestart met positive behaviour support. De afspraken die daaruit voortkomen worden apart beschreven.


3.2 Regels en afspraken. Op De Tragellijn hanteren we de volgende 3 basisregels; - Voor groot en klein zullen we aardig zijn.


- Voor alle spullen zorgen wij goed, omdat je ze morgen weer gebruiken moet.


- Binnen praat en loop je zacht, terwijl je met rennen en roepen tot buiten wacht.


De regels hangen in alle groepen en zijn duidelijk zichtbaar voor alle kinderen. Aan het begin van elk schooljaar worden de regels aangeboden in alle groepen. Daarna staat er drie weken lang elke week een regel centraal. Het gaat er om leerlingen te belonen (complimentjes, verdienen van streepjes en dan een leuke activiteit enz. enz.). In de eerste week bespreken we pesten in de groepen 4 t/m8 (en indien nodig ook in de lagere groepen). Er vindt een klassengesprek plaats en de regels van het pesten worden besproken en door de leerlingen ondertekend en op een prominente plaats in de klas opgehangen.


Herhaling in januari/februari of op een ander tijdstip indien noodzakelijk. In de groepen 6 t/m 8 wordt dan de les/PowerPoint Veilig internetten aangeboden.


Beleid besproken in teamvergadering d.d. 29-11-2012 en 11-12-2012 Beleid besproken in MR vergadering d.d. 26-11-2012


4


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12