This page contains a Flash digital edition of a book.
2. Wat is pesten?


kwellen, treiteren iemand de duvel / duivel aandoen, iemand het bloed onder de nagels vandaan halen, jennen, judassen, koeioneren, negeren, nijdassen Bron; Van Dale


De piek van het pesten ligt tussen 10 en 14 jaar, maar ook in lagere en hogere groepen wordt er gepest. Een pestproject alleen is niet voldoende om een eind te maken aan het pestprobleem. Het is beter om het onderwerp regelmatig aan de orde te laten komen, zodat het ook preventief kan werken.


SIGNALEN van pesten kunnen o.a. zijn;  altijd een bijnaam, nooit bij de eigen naam noemen  zogenaamde leuke opmerkingen maken over een klasgenoot  een klasgenoot voortdurend ergens de schuld van geven  briefjes doorgeven  beledigen, roddelen en uitlachen  opmerkingen maken over kleding  isoleren  buiten school opwachten, slaan of schoppen  op weg naar huis achterna rijden  naar het huis van het slachtoffer gaan  bezittingen afpakken  schelden of schreeuwen tegen het slachtoffer


Deze lijst kan nog verder worden uitgebreid: je kunt het zo gek niet bedenken of mensen hebben het bedacht. Leerkrachten en ouders moeten daarom alert zijn op de manier waarop kinderen met elkaar omgaan en duidelijk stelling nemen wanneer bepaalde gedragingen hun norm overschrijden.


OORZAKEN van pestgedrag kunnen o.a. zijn;  voortdurend gevoel van anonimiteit (buitengesloten voelen)  een problematische thuissituatie  voortdurend in een niet-passende rol worden gedrukt  voortdurend met elkaar de competitie aan gaan  een voortdurende strijd om macht in de klas of in de buurt  gebrek aan zelfvertrouwen  verharding binnen samenleving (ik-cultuur)  door digitalisering wordt anoniem pesten gemakkelijker


Wat van belang is, is dat we altijd met kinderen in gesprek gaan of hen schriftelijk een aantal vragen laten beantwoorden om zo de situatie helder te krijgen, van zowel de kant van de gepeste leerling als de pester. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het geen pesten was maar plagen of dat de pester zich niet bewust is van het feit dat zijn/haar gedrag onder pesten valt. Deze grens is vaak moeilijk vast te stellen en is ook per kind verschillend. Hier moeten we alert op zijn.


3. Hoe willen wij omgaan met pesten?


Het is van groot belang om goede afspraken en regels te maken binnen een school. Op allerlei gebieden, maar bij de aanpak van het pestprobleem specifiek. Duidelijkheid hebben over hetgeen er


Beleid besproken in teamvergadering d.d. 29-11-2012 en 11-12-2012 Beleid besproken in MR vergadering d.d. 26-11-2012


3


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12