This page contains a Flash digital edition of a book.
Inhoud Pestprotocol.


1. Inleiding. 2. Wat is pesten? 3. Hoe willen wij omgaan met pesten? 1) Algemeen 2) Regels en afspraken. 3) Het klassengesprek. 4) De anti-pest-regels. 5) Overige afspraken.


4. Aanpak van ruzie en pestgedrag in 4 stappen. 5. Consequenties. 6. Begeleiding. 7. Adviezen aan ouders. 8. Digitaal pesten.


1. Inleiding.


Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. Daar zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden:


Pesten moet als probleem worden gezien door alle direct betrokken partijen: leerlingen (gepeste kinderen, pesters en de zwijgende groep), leerkrachten en de ouders / verzorgers (hierna genoemd: ouders)


De school moet proberen pestproblemen te voorkomen. Los van het feit of pesten wel of niet aan de orde is, moet het onderwerp pesten met de kinderen bespreekbaar worden gemaakt, waarna met hen regels worden vastgesteld.


Als pesten optreedt, moeten leerkrachten (in samenwerking met de ouders) dat kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen.


Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, moet de school beschikken over een directe aanpak.


Wanneer het probleem niet op de juiste wijze wordt aangepakt of de aanpak niet het gewenste resultaat oplevert dan is de inschakeling van een vertrouwenspersoon nodig. De vertrouwenspersoon kan het probleem onderzoeken, deskundigen raadplegen en het bevoegd gezag adviseren.


Op onze school is een vertrouwenspersoon aangesteld: Liliane ten Bras. DIT PESTPROTOCOL HEEFT ALS DOEL:


“ Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen”


Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen, als er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan!


Beleid besproken in teamvergadering d.d. 29-11-2012 en 11-12-2012 Beleid besproken in MR vergadering d.d. 26-11-2012


2


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12