This page contains a Flash digital edition of a book.
Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210 obcina.sevnica@siol.net www.obcina-sevnica.si


OBČINSKI SVET


Številka: 011-0003/2012 Datum: 07. 11. 2012 ČLANOM OBČINSKEGA SVETA


Na podlagi 20. in 22. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11 in 103/11) in 26. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 106/11) sklicujem 3. dopisno sejo,


ki bo potekala 07., 08. in 09. novembra 2012 (do vključno 9. ure).


za odločanje o potrditvi investicijske dokumentacije za operacijo Energetska sanacija OŠ Milana Majcna Šentjanž, katero Občina Sevnica po OŠ Sava Kladnika Sevnica prijavlja na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor, ki je 29.10.2012 objavilo spremembo javnega razpisa in sicer podaljšanje prvega roka za vložitev vlog na 09.11.2012.


Posledično se z umestitvijo operacije odloča tudi o potrditvi spremembe Načrta razvojnih programov 2012-15 Občine Sevnica.


V skladu s Poslovnikom Občinskega sveta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 106/11) se dopisna seja občinskega sveta opravi na podlagi pisne obrazložitve zadeve, o kateri se odloča, s priloženo glasovnico, na kateri se član občinskega sveta opredeli s podpisom. Gradivo in glasovnica za dopisno sejo se posreduje in vrne osebno, po elektronski pošti ali po telefaksu. O dopisni seji se sestavi zapisnik, potrditev zapisnika se uvrsti na prvo naslednjo redno sejo.


Sklic 3. dopisne seje z gradivom se svetnikom posreduje dne 07. 11. 2012 osebno.


Glasovnica se v skladu s poslovnikom vrne: - osebno na sedež Občine Sevnica, Glavni trg 19 a, Sevnica, - po elektronski pošti na naslov lidija.udovc@obcina-sevnica.si ali - po telefaksu na št. 07 / 81-61-210.


najkasneje v petek, 09. novembra 2012 (do vključno 9. ure).


Pripravila: Lidija Udovč, univ.dipl.ekon. višja svetovalka občinskega sveta


Srečko OCVIRK Župan


Občine Sevnica


Priloge k sklicu 3. dopisne seje: - gradivo - glasovnica s predlogom sklepa


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72