This page contains a Flash digital edition of a book.
Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210 obcina.sevnica@siol.net www.obcina-sevnica.si


OBČINSKI SVET


Številka: 011-0003/2012 Datum: 23. 10. 2012 ČLANOM OBČINSKEGA SVETA


Na podlagi 20. in 22. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11 in 103/11) in 26. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 106/11) sklicujem 2. dopisno sejo,


ki bo potekala 23., 24., 25. in 26. oktobra 2012 (do vključno 12. ure).


za odločanje o potrditvi investicijske dokumentacije za operacijo Energetska sanacija OŠ Sava Kladnika Sevnica in Vrtca Ciciban-enota Kekec, katero Občina Sevnica prijavlja na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Posledično se z umestitvijo operacije odloča tudi o potrditvi spremembe Načrta razvojnih programov 2012-15 Občine Sevnica.


V skladu s Poslovnikom Občinskega sveta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 106/11) se dopisna seja občinskega sveta opravi na podlagi pisne obrazložitve zadeve, o kateri se odloča, s priloženo glasovnico, na kateri se član občinskega sveta opredeli s podpisom. Gradivo in glasovnica za dopisno sejo se posreduje in vrne osebno, po elektronski pošti ali po telefaksu. O dopisni seji se sestavi zapisnik, potrditev zapisnika se uvrsti na prvo naslednjo redno sejo.


Sklic 2. dopisne seje z gradivom se svetnikom posreduje dne 23. 10. 2012 osebno. Glasovnica se v skladu s poslovnikom vrne:


- osebno na naslov Občina Sevnica, Občinski svet, Glavni trg 19 a, Sevnica, - po elektronski pošti na naslov lidija.udovc@obcina-sevnica.si ali - po telefaksu na št. 07 / 81-61-210


najkasneje v petek, 26. oktobra 2012 (do vključno 12. ure).


Pripravila: Lidija Udovč, univ.dipl.ekon. višja svetovalka občinskega sveta


Srečko OCVIRK Župan


Občine Sevnica


Priloge k sklicu 2. dopisne seje: - gradivo - glasovnica s predlogom sklepa


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130