This page contains a Flash digital edition of a book.
High Grade -alueelle koristepensaiden vaihtopäivät!


Perunan Y-virus on suuri ongelma siemen- perunanviljelijöille. Se aiheuttaa satotappi- oita ja saastuttaa seuraavaksi kesäksi tar- koitetun siemenmateriaalin. Virusongelman haasteena on se, että tartunnan saanut mu- kula on oireeton, mutta siitä kasvaa sai- ras kasvi seuraavana vuonna. Kirvat levit- tävät tätä Y-virusta ja nyt kirvojen ja koris- tekasvina suositun lumipalloheiden välillä on löydetty yhteys. Jari Valkonen, Helsingin yliopistolta, ehdottaa koristekasvien vaih- topäiviä ratkaisuksi virusongelmaan. Mis- tä on kysymys?


Suurin osa suomalaisesta sertifi oidusta sie- menperunasta tuotetaan Tyrnävä–Liminka- alueella (High Grade -alue). Lumipallohei- si on ainoa juurikas- eli papukirvan isän- täkasvi, jolla kirvalaji talvehtii Tyrnävä–Li- minka-alueella. Y-virus siirtyy sairaista kas- veista terveisiin pääasiassa kirvojen väli- tyksellä. ”Papukirva on alueen tärkein pe- runan Y-viruksen levittäjä neljä vuotta jat- kuneiden tutkimustemme mukaan”, Jari Val- konen kertoo. Lumipalloheiden ja kirvojen yhteys paljastui PVY-tutkimuksissa joita Sa- scha Kirchner, Helsingin yliopiston maata- loustieteiden laitokselta, ja Lea Hiltunen, MTT:ltä, ovat tehneet.


Tavoitteena viruksetonta perunaa


Y-virusta on hallittu poistamalla viroottinen kasvi viljelmästä, jos sellaisen huomaa. Jari Valkonen kertoo, että on keskusteltu kam- panjasta, jossa siemenperuna-ala tarjoaisi alueen asukkaille jotakin muuta koristekas- via lumipalloheiden tilalle. Tätä kampanjaa voitaisiin kutsua ”koristepensaiden vaihto- päiviksi”. Koska lumipalloheidet tarjoavat papukirvalle talvehtimispaikan, kannattaisi ne poistaa kokonaan siemenperunaviljelyk- sien läheisyydestä. Rajoittamalla Y-virusta levittävän kirvan talvehtimismahdollisuuksia ja esiintymistä siemenperunaviljelyalueella voitaisiin Y-viruksenkin esiintymistä toden- näköisesti merkittävästi rajoittaa, niin ettei se enää uhkaisi siemenperunan tuotantoa. Korkealaatuisesta siemenperunasta hyöty- vät niin siemenperunaviljelijät, ruokaperu- naviljelijät ja tietenkin myös kuluttajat. Hyö- ty koskettaisi lopulta meitä kaikkia.


Pidetäänkö koristepensaiden vaihtopäivät jo lähiaikoina?


Papukirvat lisääntyvät nopeasti, ja kun elintila juhannuksen tienoilla käy ahtaaksi, ne siirtyvät etsimään sopivia kesäisäntiä.


Lumipalloheisi on suosittu puutarhojen koristekasvi. Li ll h i i it K u u m a P e r u n a 2 / 1 2 k k 19


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28