This page contains a Flash digital edition of a book.
10-11:FONH 9/4/12 2:37 PM Page 11


ρετρο 6 Σεπτεμβρίου 2012 Να θυµούνται οι παλιοί και να µαθαίνουν οι νέοι


Με τη φετινή Γιορτή του Κρασιού συμπληρώνονται κιόλας τα 51 χρόνια ζωής της. Ήταν στις αρχές της Άνοιξης του 1961, ένα μόλις χρόνο μετά από την ανακήρυξη της Κύπρου σε Ανεξάρτητη Δημοκρατία που μια μικρή ομάδα φιλοπρόοδων και ρηξικέλευθων λεμεσιανών, με κύριο εμπνευστή τον αείμνηστο επιχειρηματία Κλεάνθη Χριστο- φόρου, Πρόεδρο του τότε «Συν- δέσμου Ανάπτυξης Λεμεσού», σε συνεργασία με την «Εμποροβιο- μηχανική Ομοσπονδία» όπως λε- γόταν τότε το ΕΒΕΛ, αποφασίζει να διοργανώσει μέσα στον Σε- πτέμβρη την πρώτη Γιορτή του Κρασιού στον Δημόσιο Κήπο, «ειδικώς παραχωρηθέντα υπό του Δήμου Λεμεσού» όπως έγρα- ψαν οι εφημερίδες της εποχής.


Σ


ύμφωνα με την εφημερίδα «Χρό- νος» 8 Απριλίου 1961: «Εξελέγη Επιτροπή ήτις εις αρκετάς ήδη συ- νεδρίας της εμελέτησε το πρό- γραμμα και τας λεπτομερείας της


Εορτής. Αύτη υπό την Προεδρία του κ. Κλε- άνθη Χριστοφόρου, Προέδρου του Συνδέσμου Αναπτύξεως Λεμεσού απετελέσθη εκ της κ. Κούλας Β. Κότσαπα, δ. Λίλης Χούρη και των κ.κ. Τάκη Χριστοδούλου διευθυντού της ΚΕΑΝ, Γ. Μαλλιώτη, διευθυντού του ΣΟΔΑΠ και Τά- κη Νέμιτσα διευθ. του Χυτηρίου Νέμιτσα»


Η ΦΩΝΗτης Λεµεσού 11


Γιορτή του Κρασιού: 51 χρόνια από τότε…


Ο εμπνευστής της Γιορτής του Κρασιού Κλεάνθης Χριστοφόρου.


Ο πρώτος υπουργός Εμπορίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, λεμεσιανός , Ανδρέας Αρα- ούζος, με τον Σταύρο Γαλαταριώτη, τον Κλεάνθη Χριστοφόρου και τον ποιητή Κώστα Μόντη (στο άκρο δεξιά).


Mε τον Τίτο Κολώτα


Παρά την ημερομηνία που καθορίστηκε


αρχικά για τα εγκαίνια, εντούτοις «κατόπιν εισηγήσεως εκ μέρους των αμπελουργών σχετικά με την Γιορτή του Κρασιού ότι η εν- τός του Σεπτεμβρίου συμπίπτει με την διάρ- κεια του τρυγητού απεφασίσθη η αναβολή του εορτασμού η οποία θα λάβη χώραν κατά το πρώτον δεκαήμερο Οκτωβρίου» όπως μας πληροφορεί η εφημερίδα «Παρατηρητής» της 1ης Αυγούστου 1961. ¨Ήταν όπως βλέ- πουμε η εποχή που και λόγω όγκου του αγρο- τικού μας κόσμου και λόγω σημαντικής συμ- βολής τους στην οινοπαραγωγή του τόπου η παρουσία τους στη γιορτή μετρούσε πολύ. Η συμμετοχή του Δήμου Λεμεσού παρό-


λο, που δεν ανήκε σ αυτόν η πρωτοβουλία της διοργάνωσης της Γιορτής ήταν από τότε σημαντική. Ο τότε δήμαρχος Κώστας Παρ- τασίδης αγκάλιασε με θέρμη την προσπά- θεια και παραχώρησε δωρεάν τον Δημοτικό Κήπο παρόλο που αρχική σκέψη των δημι- ουργών της ήταν να την κάνει μέσα στο Δα- σούδι της παραλίας. Απάλλαξε μάλιστα και τις εισπράξεις από τους δημοτικούς φόρους. Οι Οργανωτές πέσανε με τα μούτρα στη


δουλειά και για την καλύτερη διοργάνωση της σχηματίστηκαν διάφορες επιτροπές. Για την ιστορία και για απόδοση της πρέπουσας τιμής τις αναφέρουμε: Οργανωτική: Κλεάν- θης Χριστοφόρου, (Πρόεδρος), Τάκης Νέ- μιστας, Τάκης Χριστοδούλου και Γεώργιος Μαλλιώτης. Οικονομική: Μιχαλάκης Θεο- δοσίου (Πρόεδρος), Σταύρος Γαλαταριώτης Γεώργιος Μαλλιώτης και Τάκης Χριστοδού- λου. Καλλιτεχνική: Νίκος Ρούσος (πρό- εδρος), Φώτης Κολακίδης (Αντιπρόεδρος), Αμαράντη Σήτα, Τάκης Νέμιτσας, Χριστά- κης Δρουσιώτης (εκ μέρους του Δήμου Λε- μεσού) και Γεώργιος Μαυρογένης. Διαφη- μιστική: Γιάννης Βρυωνίδης (Πρόεδρος), Μάριος Φασουλιώτης. Οι καλλιτέχνες της Λεμεσού Μαυρογέ-


Ο Δήμαρχος Κώστας Παρτασίδης μιλά στα εγκαίνια της πρώτης Γιορτής του Κρασιού.


νης και Ρασιήτ άρχισαν τις κατασκευές. Ο πρώτος έκανε και τον τεράστιο βρακά, σύμ- βολο της Γιορτής, καθώς και τον χώρο (ανα- παράσταση ενός ολόκληρου κυπριακού χω- ριού) και τα σκηνικά όπου θα εκτελείτο το καλλιτεχνικό πρόγραμμα και τα κυπριακά σκετς. Ο Ρασιήτ τις τεράστιες φιγούρες- καρικατούρες των μπεκρήδων που στόλι- ζαν τους δρόμους της Γιορτής. Ο συγγρα- φέας Μιχαλάκης Πιτσιλλίδης έγραψε ειδι- κά για τη Γιορτή το σκετς που θα παιζόταν κάθε βράδυ, το «Βουράτε να αρμάσουμεν την Αντριανούν» που ανέβασε ο ερασιτεχνι- κός θίασος του Άρη με επικεφαλής τον Αν- δρέα Μέση και την Δώρα Κακουράτου. Πολ- λά καλλιτεχνικά και άλλα σωματεία της πό- λης συμμετείχαν επίσης στο πρόγραμμα και στη προσπάθεια επιτυχίας της. Στον Μιχαλάκη Πιτσιλλίδη ανήκει και το


σλόγκαν της Γιορτής, «Πίννε κρασίν νάσιεις ζωή», που καθιερώθηκε όμως από τον επό- μενο χρόνο, 1962. Τον πρώτο χρόνο γράφτη- κε απλώς πάνω στη φιγούρα του μπεκρή του Ρασιήτ υπό τύπο προτροπής του προς στους επισκέπτες να τον μιμηθούν…. Οι οινοβιο- μηχανίες ΕΤΚΟ ΚΕΟ ΛΟΕΛ και ΣΟΔΑΠ πρό- σφεραν απλόχερα το κρασί δωρεάν. Όλα αυτά και πολλά άλλα που λόγω χώ-


ρου παραλείπουμε, συνέβαλαν για να γίνει πράγματι από την πρώτη κιόλας χρονιά της μια λαμπρή γιορτή που θα αντέξει στο χρόνο παρά τα κατά καιρούς σκαμπανεβάσματα της. Στις 7 Οκτωβρίου 1961 λοιπόν, ενώπιον


χιλιάδων κόσμου («εις 18 χιλιάδες υπολο- γίζεται ο αριθμός του κόσμου που συνέρ- ρευσε τες δύο πρώτες μέρες» γράφανε οι εφημερίδες της εποχής), τελούνται από τον λεμεσιανό πρώτον υπουργό Εμπορίου της μόλις ενός έτους τότε νεοσύστατης Κυπρια- κής Δημοκρατίας Ανδρέα Αραούζο στην πα- ρουσία του υπουργικού συμβουλίου, του έλ- ληνα και άλλων πρέσβεων και πολλών άλ-


Ο πρώτος βρακάς της Γιορτής, έργο του καλλιτέχνη Γιώργου Μαυρογένη.


Ο Ρασιήτ δείχνει με καμάρι τον μπεκρή του με γραμμένο πάνω το σλόγκαν «Πίννε κρασίν νάσιεις ζωήν».


«Πηδά η φωτιά κι οι σούβλες έτοιμες…»!


λων επισήμων. Μόνο ο Πρόεδρος Μακά- ριος και ο Αντιπρόεδρος Κουτσιούκ δεν πα- ρευρεθήκαν τελικά παρά την αρχική πλη- ροφορία ότι θα παρευρεθούν. Η Γιορτή που κράτησε μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, σημείωσε όπως είπαμε μεγάλη επιτυχία από κάθε άπο- ψη και ένδειξη τούτου είναι ότι την επισκέ- φτηκαν 50.000 άτομα και καταναλώθηκαν 35.000 οκάδες κρασί. Όλα αυτά (με εξαίρεση το 1964 που λό-


γω των τραγικών τότε γεγονότων της τουρ- κανταρσίας δεν πραγματοποιήθηκε) μέχρι το τραγικό καλοκαίρι του 1974. Με την κα- ταστροφή που ακολούθησε, κανένας δεν σκε- φτόταν να διοργανώσει γιορτές και πανηγύ- ρια. Η διακοπή κράτησε μέχρι το 1978, χρο- νιά που αρχίζει η δεύτερη εξίσου σημαντι- κή εποχή της. Ο Δήμος Λεμεσού αποφασίζει, μέσα στα


πλαίσια και της επαναδραστηριοποίησης και ομαλοποίησης της κοινωνικής, οικονο-


Η διαφήμιση της Γιορτής στις εφημερί- δες της εποχής.


μικής και καλλιτεχνικής ζωής του τόπου με- τά την καταστροφή, να αναλάβει πλέον ο ίδιος την διοργάνωση της Γιορτής του Κρασιού. Και μια θλιβερή ειρωνεία της μοίρας: Ο


εμπνευστής της Γιορτής Κλεάνθης Χρυσο- φόρου πέθανε λίγες μέρες μετά που είδε ένα από τα πολλά οράματα του για τη Λεμε- σού να πραγματοποιείται. Με εισήγηση μου (όταν ήμουν δημοτικός σύμβουλος), το Δη- μοτικό Συμβούλιο Λεμεσού αποφάσισε ομό- φωνα να τον τιμήσει δίδοντας το όνομα του στο κομμάτι της Γλάδστωνος που περνά έξω από τη βόρια είσοδο του Κήπου. Απόφαση που αναμένει δέκα χρόνια τώρα, την υλο- ποίηση της… ΣΗΜ.Όλες οι φωτογραφίες είναι του φωτο- γράφου Γιώργου Βατυλιώτη, από την πρώτη Γιορτή του Κρασιού, και ανήκουν στο αρ- χείο του γράφοντος.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24