This page contains a Flash digital edition of a book.·Ì˯


ψ˙›Ù


˜ÈÂͤ


‚) ¢ÈÏfiÎÏÈÙ· – √˘ÛÈ·ÛÙÈο Ì ·ÏÏ·Á‹ Á¤ÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÏËı˘ÓÙÈÎfi ∞˘Ù¿ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Á¤ÓÔ˜ ÛÙÔÓ ÏËı˘ÓÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ‰˘Ô ÎÏ›ÛÂȘ.


Ô ‚Ú¿¯Ô˜ →ÔÈ ‚Ú¿¯ÔÈ Î·È Ù· ‚Ú¿¯È· Ô ‰ÂÛÌfi˜ →ÔÈ ‰ÂÛÌÔ› Î·È Ù· ‰ÂÛÌ¿ Ô Î·Ófi˜ →ÔÈ Î·ÓÔ› Î·È Ù· ηÓ¿ Ô Ï·ÈÌfi˜ →ÔÈ Ï·ÈÌÔ› Î·È Ù· Ï·ÈÌ¿ Ô ÏfiÁÔ˜ →ÔÈ ÏfiÁÔÈ Î·È Ù· ÏfiÁÈ· Ô ÏÔ‡ÙÔ˜ →Ù· ÏÔ‡ÙË


Ô ¯ÚfiÓÔ˜ →ÔÈ ¯ÚfiÓÔÈ Î·È Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ë ÓÈfiÙË →Ù· ÓÈ¿Ù· Î.¿.


∆‡ÔÈ ·fi Ù· ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈο


√ÚÈṲ̂ÓÔÈ Ù‡ÔÈ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Î·È Û‹ÌÂÚ· Û ÌÂÚÈΤ˜ ÛÙÂÚÂfiÙ˘˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ:


¢fiÍ· Ùˆ £ÂÒ, Â›Ì·È Î·Ï¿. ∏ ÂÓ ÏfiÁˆ ΢ڛ· Â›Ó·È ·Û›ÁÓˆÛÙË ÁÈ· ÙË ÊÏ˘·Ú›· Ù˘. ∂›Ó·È ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ú¿ Ùˆ Úˆı˘Ô˘ÚÁÒ. ∞˘Ùfi ¤ÁÈÓ ÂÓ ·Ô˘Û›· ÌÔ˘ ηÈ, ÂÓ Û˘Ó¯›·, ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë ›‰È· ηٿÛÙ·ÛË. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ¤ÚıÂȘ ¿ÛË ı˘Û›·. ∂Ó ·Ó¿ÁÎË Ê¤ÚÂ Î·È ÙËÓ ÂıÂÚ¿ ÛÔ˘. ªÔ˘ › Â› ϤÍÂÈ: «∫fi„ ÙÔ Ï·ÈÌfi ÛÔ˘». ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ÂÓ ÁÓÒÛÂÈ ÌÔ˘. ∂Ó ¿ÛË ÂÚÈÙÒÛÂÈ, ʤÚ ÌÔ˘ fi,ÙÈ ‚ÚÂȘ. ∂ÓÙ¿ÍÂÈ, ı· ¿ˆ. ∂ÓÙ¤ÏÂÈ ÊÙ¿Û·Ì ÛÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi Ì·˜. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÂÚ¿Û·Ì ·›ı·Ó·.


¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 20 ∞ÓÙÈÁڿʈ ÛÙÔ ÙÂÙÚ¿‰Èfi ÌÔ˘ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È Û˘ÌÏË- ÚÒÓˆ Ù· ÎÂÓ¿ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ¤ÎÊÚ·ÛË:


ÂÓ ÏfiÁˆ, ÂÓ ·Ó¿ÁÎË, ‰fiÍ· Ùˆ £ÂÒ, Â› ϤÍÂÈ, ÂÓ Û˘Ó¯›·


∞. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂͤıÂÛ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ Î·È ___________ ·¿ÓÙËÛ ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈÓ. µ. £· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ¯Ù›ÛÔ˘Ì ÙËÓ Î·Ï‡‚· ÌfiÓÔÈ Ì·˜ Î·È ÂÏ›˙ˆ Ó· Ù· ηٷʤÚÔ˘ÌÂ. ________ ʈӿ˙Ô˘ÌÂ Î·È ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘, Ô˘ ͤÚÂÈ ·fi Ì·ÛÙÔڤ̷ٷ. °. ∞ÊÔ‡ ¤ÂÛ ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ Î·È ‰ÂÓ ¤·ı ٛÔÙ·, ¿ÏÈ _______ Ó· Ϙ. ¢. ∂ÁÒ ÚÔÛ¿ıËÛ· Ó· ÙÔÓ ÌÂÙ·›ۈ ÎÈ ÂΛÓÔ˜ ÌÔ˘ › _________ «ÕÛ Ì ‹Û˘¯Ô, ‰Â Ì ÂӉȷʤÚÔ˘Ó ·˘Ù¿!» ÕÎÔ˘ ıÚ¿ÛÔ˜! ∂. ¶ÚÔÛ·ı‹Û·Ì ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ì Ì ÙËÓ _________ ΢ڛ·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ù· ηٷʤڷÌÂ.


92


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204  |  Page 205  |  Page 206  |  Page 207  |  Page 208  |  Page 209  |  Page 210  |  Page 211  |  Page 212  |  Page 213  |  Page 214  |  Page 215  |  Page 216  |  Page 217  |  Page 218  |  Page 219  |  Page 220  |  Page 221