This page contains a Flash digital edition of a book.Ù·Ì˯


¤Ïˆ˙›


˜ÈÂÍ


∆Ô ‚¿„ÈÌÔ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ı· Ì·˜ ÎÔÛÙ›ÛÂÈ ÌÈ· ÂÚÈÔ˘Û›·. ∞ÁÔÚ¿Û·Ì ٷ ˘ÏÈο ÙÔ˘ ‚·„›Ì·ÙÔ˜ Ì ‰Èο Ì·˜ ÏÂÊÙ¿. £· ·Ú¯›ÛÔ˘Ì ÙÔ ‚¿„ÈÌÔ ÌfiÓÔÈ Ì·˜.


∆· ‚·„›Ì·Ù· ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ Â›Ó·È ÎÔ˘Ú·ÛÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿.


∆· ¤ÍÔ‰· ÙˆÓ ‚·„ÈÌ¿ÙˆÓ ı· ¤ÚÂ ӷ ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘. ∆ÂÏÈο, ·Ó·‚¿Ï·Ì ٷ ‚·„›Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ.


∂ÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ √Ó.


°ÂÓ. ∞ÈÙ. ∫Ï.


Á) ™Â -˜ ÙÔ ‚¿„ÈÌÔ


‚¿„ÈÌÔ ‚¿„ÈÌÔ


¶ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ù· ‚·„›Ì·Ù·


ÙÔ˘ ‚·„›Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ‚·„ÈÌ¿ÙˆÓ ÙÔ –


Ù· ‚·„›Ì·Ù· –


‚·„›Ì·Ù· ŒÙÛÈ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ù·:


‰¤ÛÈÌÔ, ÙÚ¤ÍÈÌÔ, ÎÏ›ÛÈÌÔ, Û‚‹ÛÈÌÔ, ¯¿ÛÈÌÔ Î.¿.


∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÏÏÔ›


Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‚Ô‰ÈÓÔ‡


ÎÚ¤·ÙÔ˜ Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Ì·˜. ∏ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ˘ËÚÂÛ›·, ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· Ú›ÍÂÈ ¿ÏÂÙÔ Êˆ˜ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ·, ¤ıÂÛ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û ηıÂÛÙÒ˜ ÂÈÙ‹ÚËÛ˘. ∂›ÛË̘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÁÈ· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ı· Á›ÓÔ˘Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜.


∆Ô Êˆ˜ ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ÌÔ˘ Ì ÍÂÎÔ˘Ú¿˙ÂÈ. ∏ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ʈÙfi˜ Â›Ó·È fi,ÙÈ Ú¤ÂÈ ÁÈ· Ó· ÌÔÚÒ Ó· ‰È·‚¿˙ˆ ¿ÓÂÙ·. ∞Ó¿‚ˆ ÙÔ Êˆ˜ fiÙ·Ó ·Ú¯›˙ÂÈ Î·È ÛÎÔÙÂÈÓÈ¿˙ÂÈ.


™‚‹Óˆ Ù· ÊÒÙ· fiÙ·Ó ¤ÊÙˆ ÁÈ· ‡ÓÔ. ∏ ÁÈÔÚÙ‹ ÙˆÓ ºÒÙˆÓ Â›Ó·È ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ.


™˘¯Ó¿ ËÁ·›ÓÔ˘Ì ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ÁÈ· Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ì ÂΛ Ù· ºÒÙ·. 88


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204  |  Page 205  |  Page 206  |  Page 207  |  Page 208  |  Page 209  |  Page 210  |  Page 211  |  Page 212  |  Page 213  |  Page 214  |  Page 215  |  Page 216  |  Page 217  |  Page 218  |  Page 219  |  Page 220  |  Page 221