This page contains a Flash digital edition of a book.Ù·Ì˯


¤Ïˆ˙›


˜ÈÂÍ


∆Ô Ï¿ıÔ˜ Ù˘ ∞ÁÁÂϛӷ˜ ÛÙ· Ì·ıËÌ·ÙÈο ÙË ÛÙÂÓÔ¯ÒÚËÛÂ. ∏ ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ Ï¿ıÔ˘˜, fï˜, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË. √ ‰¿ÛηÏÔ˜ ‹Ù·Ó Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ Ë ∞ÁÁÂϛӷ ‰Â ı· Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ Ï¿ıÔ˜.


ŒÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜, Ù· Ï¿ıË Â›Ó·È ·ÓıÚÒÈÓ·.


¶Ú¤ÂÈ Ó· ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ì ÁÈ· ÙËÓ Â·ÓfiÚıˆÛË ÙˆÓ Ï·ıÒÓ Ì·˜. ªfiÓÔ Ô µÚ·Û›‰·˜ ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ Ï¿ıË ÛÙȘ ÌÂϤÙ˜ ÙÔ˘!


∂ÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ √Ó.


°ÂÓ. ∞ÈÙ. ∫Ï.


¶ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜


ÙÔ Ï¿ıÔ˜ ¤‰·ÊÔ˜ Ù· Ï¿ıË Â‰¿ÊË ÙÔ˘ Ï¿ıÔ˘˜ ‰¿ÊÔ˘˜ ÙˆÓ Ï·ıÒÓ Â‰·ÊÒÓ ÙÔ Ï¿ıÔ˜ ¤‰·ÊÔ˜ Ù· Ï¿ıË Â‰¿ÊË – Ï¿ıÔ˜ ¤‰·ÊÔ˜ – Ï¿ıË Â‰¿ÊË


ŒÙÛÈ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ù·:


̤ÁÂıÔ˜ Û٤ϯԘ Î.¿.


‡„Ô˜ ‚¿ÚÔ˜ Ì‹ÎÔ˜ ¿ÓıÔ˜ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÕÚÁÔ˜ ‰¿ÛÔ˜ ΤډԘ ÎfiÛÙÔ˜


ªÂÙ·ÎÈÓÔ‡Ó ÙÔÓ ÙfiÓÔ ÛÙË Ï‹ÁÔ˘Û· ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡. ∆· ÚÔ·ÚÔ͇ÙÔÓ· ηÙ‚¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÙfiÓÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û· ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ÂÓÈÎÔ‡ Î·È ÛÙËÓ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋, ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ Î·È ÎÏËÙÈ΋ ÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡.


°.2 ∞ÓÈÛÔÛ‡ÏÏ·‚· ·) ™Â -Ì·


– µÏ¿‚˜, ·Ú·Î·ÏÒ; – ¡·È, ·ÚÈÂ. ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·; – ∆Ô Úfi‚ÏËÌ¿ Û·˜ ‰Â ÁÓˆÚ›˙ˆ ÔÈÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ›ӷÈ, ÙÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘, fï˜, Â›Ó·È fiÙÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚‰ÔÌ¿- ‰· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ηıfiÏÔ˘ ÓÂÚfi ηٿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ηÈ, fiÙ·Ó ¤Ú¯ÂÙ·È, ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ Â›Ó·È Î·ÊÂÙ›. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ú¿ÁÌ·Ù· ·˘Ù¿! – ∞˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È Úfi‚ÏËÌ·! ¡ÂÚfi ˘¿Ú¯ÂÈ, ·ÏÏ¿ Á›ÓÔÓÙ·È ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÏfiÁˆ ÂÈÛ΢ÒÓ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‡‰Ú¢Û˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Û·˜. ∂ÁηıÈ- ÛÙÔ‡ÌÂ, ‚ϤÂÙÂ, οÔÈ· ηÈÓÔ‡ÚÈ· Ì˯·Ó‹Ì·Ù·.


– ŒÙÛÈ, Â; ∆fiÙ ·˜ ı¤ÛÔ˘Ì ·ÏÏÈÒ˜ ÙÔ ˙‹ÙËÌ·, ÁÈ·Ù› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ Ë ‰È·ÎÔ‹ Û·˜ ÌÔ˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. – ¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙË Ï‡ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Û·˜, ·ÚȤ ÌÔ˘. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ Â›Ó·È ··- Ú·›ÙËÙ˜ Î·È ı· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ·ÎfiÌ· ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰·. ¡ÔÌ›˙ˆ Ë Ï‡ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ·Ï‹. ¶ËÁ·›ÓÂÙ Û ¤Ó· ÍÂÓԉԯ›Ô. ¢Â ¯¿Ï·ÛÂ Ô ÎfiÛÌÔ˜!


86


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204  |  Page 205  |  Page 206  |  Page 207  |  Page 208  |  Page 209  |  Page 210  |  Page 211  |  Page 212  |  Page 213  |  Page 214  |  Page 215  |  Page 216  |  Page 217  |  Page 218  |  Page 219  |  Page 220  |  Page 221