This page contains a Flash digital edition of a book.
Ú ¤


ÁÂȘ . . . ÓÂ


∂¡


,·Ù √ ∆ ∏


· Ì ∆ Á È · · ÓıÚÒ Ô ˘ ˜,


Á ¿ ∞ È Ï Ò Ò˙


Ú 6 : M µ.3 §fiÁÈ· ÎÏ›ÛË ıËÏ˘ÎÒÓ Û -Ô˜


– ªÂ Û˘Á¯ˆÚ›ÙÂ, „¿¯Óˆ ÙËÓ Ô‰fi ∫·Ú·˚ÛοÎË. •¤ÚÂÙ Ô‡ ›ӷÈ; – ª¿ÏÈÛÙ·. ¶ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙ ›ÛÈ· ̤¯ÚÈ ÙË ÁˆÓ›· Ì ÙË ÏˆÊfiÚÔ ∫·Ó¿ÚË. ™ÙÚ›„Ù ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ËÁ·›ÓÂÙ ¢ı›·. ∏ Ô‰fi˜ Ô˘ „¿¯ÓÂÙÂ Â›Ó·È ÌÈ· ¿ÚÔ‰Ô˜ οÔ˘ ÂΛ. – •¤ÚÂÙ ̋ˆ˜ ·Ó Â›Ó·È ¿ÓÔ‰Ô˜ ‹ οıÔ‰Ô˜;


– Ÿ¯È. 濯ÓÂÙ οÙÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ; – ¡·È, ÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô «¢È¿ÌÂÙÚÔ˜». £¤Ïˆ Ó· ·ÁÔÚ¿Ûˆ ÌÂÚÈο ‚È‚Ï›· Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÁÈÔ ÌÔ˘. ∞Ú¯›˙ÂÈ Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ, ‚ϤÂÙÂ.


∆· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ›‰È˜ ηٷϋÍÂȘ Ì ٷ ·ÚÛÂÓÈο Û -Ô˜.


∏ ‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ Â›Ó·È ›ÛË Ì ÙÔ ‰ÈÏ¿ÛÈÔ Ù˘ ·ÎÙ›Ó·˜. ∆Ô Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ ˘ÔÏÔÁ›ÛÙËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ηٿ ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·. ªÂÙÚ‹Û·Ì ÙË ‰È¿ÌÂÙÚÔ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜.


√È ‰È¿ÌÂÙÚÔÈ ÂÓfi˜ ·ÎÏÔ˘ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ›Û˜.


∆· Ì‹ÎË ÙˆÓ ‰È·Ì¤ÙÚˆÓ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Î‡ÎÏˆÓ Ô˘ ÌÂÙÚ‹Û·Ù ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ›Û·.


ªÂÙÚ‹ÛÙ ÙȘ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ÚÔÛÂÎÙÈο! ∂ÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ √Ó.


°ÂÓ. ∞ÈÙ. ∫Ï.


Ë ‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ ‰È¿ÌÂÙÚÔ ¶ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÈ ‰È¿ÌÂÙÚÔÈ


Ù˘ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ ÙˆÓ ‰È·Ì¤ÙÚˆÓ ÙË –


(‰È¿ÌÂÙÚÂ) –


ÙȘ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘˜ (‰È¿ÌÂÙÚÔÈ)


ŒÙÛÈ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ù·:


Ë ¿ÌÌÔ˜, Ë ¿ÓÔ‰Ô˜, Ë µ›‚ÏÔ˜, Ë ‰È¿ÏÂÎÙÔ˜, Ë ÂÁ·ÎÏÈÔ˜, Ë Â›ÛÔ‰Ô˜, Ë ¤ÍÔ‰Ô˜, Ë Â¤ÙÂÈÔ˜, Ë ‰È·ÁÒÓÈÔ˜, Ë ı·Ï·ÌËÁfi˜, Ë Î¿ıÔ‰Ô˜, Ë ÎÈ‚ˆÙfi˜, Ë ÏˆÊfiÚÔ˜, Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜, Ë Ó‹ÛÔ˜, Ë ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜, Ë ÚfiÔ‰Ô˜, Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜, Ë ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ˜, Ë „‹ÊÔ˜ Î.¿.


 ,·


79


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204  |  Page 205  |  Page 206  |  Page 207  |  Page 208  |  Page 209  |  Page 210  |  Page 211  |  Page 212  |  Page 213  |  Page 214  |  Page 215  |  Page 216  |  Page 217  |  Page 218  |  Page 219  |  Page 220  |  Page 221