This page contains a Flash digital edition of a book.Ù·Ì˯


¤Ïˆ˙›


˜ÈÂÍ


Á) ™Â -Ë (Ì ÏËı˘ÓÙÈÎfi Û -ÂȘ)


¡¤· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘


΢‚¤ÚÓËÛ˘.™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ΢ڛԢ ∂˘Ù˘¯›‰Ë, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ¤Ï·‚ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ


Ӥ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·. ∏ ΛÓËÛË ·˘Ù‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÚÔÛ‰Ô˘ Û ÔÏÏÔ‡˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜, Ô˘ ›Ù ¤¯Ô˘Ó –fiˆ˜ ϤÁÂÙ·È– Ì›ÓÂÈ «ÛÙËÓ Î·Ù¿„˘ÍË» ›Ù ˘Ô·ÙÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ ·ÂÙÔÓ‡¯Ë‰ˆÓ. √È ÂÓÒÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ¯·ÈÚ¤ÙÈÛ·Ó Î·Ù’ ·Ú¯¿˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, ·ÏÏ¿ ÙËÚÔ‡Ó ÛÙ¿ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜, ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ı· Ê·ÓÂÚÒÛÂÈ ÙȘ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ‰È·ı¤ÛÂȘ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜.


∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ˘ÔÛ¯¤ıËΠÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ··ÏÏ·Á¤˜. √È ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÈηÓÔÔ›ËÛ·Ó ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË. ŸÏÔÈ ÙÒÚ· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Ù˘.


√È Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ Ù˘ ∂.∂. ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÎÔÈÓ‹ ÔÏÈÙÈ΋ Û ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ÙÔÌ›˜.


√È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·È Û ÔÏÏ¿ ÛËÌ›·. √È ·fi„ÂȘ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ÁÈ· ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙÔ˘˜ ÔÈΛÏÏÔ˘Ó.


∂‰Ò ¤¯Ô˘Ì ÔÏϤ˜ ϤÍÂȘ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ·ÏÈfiÙÂÚ˜ ÌÔÚʤ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜.


∂ÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ √Ó.


°ÂÓ. ∞ÈÙ. ∫Ï.


Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÏË


Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ fiÏ˘ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÏË –


΢‚¤ÚÓËÛË fiÏË ŒÙÛÈ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ù·:


¶ƒ√¶∞ƒ√•À∆√¡∞ Ë ‰‡Ó·ÌË, Ë ·fiÊ·ÛË, Ë ·Ê·›ÚÂÛË, Ë Û‡ÓÙ·ÍË, Ë ¿Ô„Ë, Ë ∞ÎÚfiÔÏË Î.¿.


76


¶∞ƒ√•À∆√¡∞ Ë ÛΤ„Ë, Ë ÁÓÒÛË, Ë Ï‡ÛË, Ë Ú¿ÍË, Ë Ù¿ÍË, Ë „‡ÍË, ÔÈ ÕÏÂȘ Î.¿.


ÔÈ


¶ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ fiÏÂȘ


ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ fiÏÂˆÓ ÙȘ –


΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ fiÏÂȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ fiÏÂȘ


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204  |  Page 205  |  Page 206  |  Page 207  |  Page 208  |  Page 209  |  Page 210  |  Page 211  |  Page 212  |  Page 213  |  Page 214  |  Page 215  |  Page 216  |  Page 217  |  Page 218  |  Page 219  |  Page 220  |  Page 221