This page contains a Flash digital edition of a book.
Ú ¤


ÁÂȘ . . . ÓÂ


∂¡


,·Ù √ ∆ ∏


· Ì ∆ Á È · · ÓıÚÒ Ô ˘ ˜,


Á ¿ ∞ È Ï Ò Ò˙


Ú 6 : ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 15 ÙˆÓ ˘ËÚÂÙÚÈˆÓ M ∆ÔÓ›˙ˆ ÛˆÛÙ¿ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÁÂÓÈΤ˜:


ÙˆÓ ÂÚÈÂÙÂÈˆÓ ÙˆÓ ËÌÂÚȉˆÓ ÙˆÓ Î·ÙÔÈÎÈˆÓ ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙËÙˆÓ ÙˆÓ ·ÙÚȉˆÓ ÙˆÓ ÌËÙÂÚˆÓ ÙˆÓ Ù·˘ÙÔÙËÙˆÓ ÙˆÓ ÛÙ·ÁÔÓˆÓ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈˆÓ ÙˆÓ ÔÚ¯ËÛÙÚˆÓ


ÙˆÓ ÂÓÔÙËÙˆÓ ÙˆÓ ÛËÌ·ÈˆÓ ‚) ™Â -Ë (Ì ÏËı˘ÓÙÈÎfi Û -˜)


– √¯, ¿ÏÈ ¤ÁÈÓ ‰È·ÎÔ‹ Ú‡̷ÙÔ˜! – √Ú¤ÛÙË, Ô‡ Â›Ó·È Ë ∞ÁÁÂϛӷ; ∫·ı‹ÛÙ ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ Û·˜ ̤¯ÚÈ Ó· ‚Úԇ̠¤Ó·Ó ·Ó·Ù‹Ú·. – ÕÎÔ˘Û· ÙË ÊˆÓ‹ Ù˘ ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ. ™ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈfi Ù˘ ı· ›ӷÈ. – °È·Ù› ÙfiÛ˜ ‰È·ÎÔ¤˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹; – °›ÓÔÓÙ·È ·ÏÏ·Á¤˜ ηψ‰›ˆÓ ÛÙÔÓ ˘ÔÛÙ·ıÌfi Ù˘ ¢.∂.∏. – ∞˜ οÓÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ ˘ÔÌÔÓ‹, ·ÊÔ‡ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘.


∏ ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ ‰Â ı· Ì ÂÌÔ‰›ÛÂÈ Ó· ‰È·‚¿Ûˆ. ∞ÚΛ Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰È·ÎÔ‹˜ Ó· Â›Ó·È ÌÈÎÚ‹. ∞ÚÎÂÙÔ› Á›ÙÔÓ¤˜ Ì·˜ ·ÓËÛ‡¯ËÛ·Ó Ì ÙË ‰È·ÎÔ‹.


√È ‰È·ÎÔ¤˜ Ú‡̷ÙÔ˜ ÚÔηÏÔ‡Ó ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘. ∆· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰˘Û¿ÚÂÛÙ·, ÁÈ’ ·˘Ùfi ÎÈ ÂÁÒ, ·ÓÙ› ÁÈ· ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ Ú‡̷ÙÔ˜, ÚÔÙÈÌÒ ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·!


∂ÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ √Ó.


°ÂÓ. ∞ÈÙ. ∫Ï.


Ë ‰È·ÎÔ‹


Ù˘ ‰È·ÎÔ‹˜ ÙË –


‰È·ÎÔ‹ ‰È·ÎÔ‹


¶ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÈ ‰È·ÎÔ¤˜


ÙˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ –


‰È·ÎÔ¤˜ ŒÙÛÈ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ù·:


·Á¿Ë, ·ÏÏ·Á‹, ·Ú¯‹, ∞ÊÚÈ΋, ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË, ÁÚ·ÌÌ‹, ‰È·ÎÔ‹, ‰›ÎË, ÂÎÏÔÁ‹, ÂÈÛÙ‹ÌË, ∂˘ÚÒË, Ì˯·Ó‹, ̇ÙË, Ó›ÎË, Ù¤¯ÓË, ÙÈÌ‹, ʈӋ, „˘¯‹


∆· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·˘Ù¿ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ÙÔ˘ ÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ ÛÙË Ï‹ÁÔ˘Û·. Ë ·Ú¯‹ – ÔÈ ·Ú¯¤˜ – ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Ë ‰›ÎË – ÔÈ ‰›Î˜ – ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ Ë Ù¤¯ÓË – ÔÈ Ù¤¯Ó˜ – ÙˆÓ Ù¯ÓÒÓ


75


ÙˆÓ ÌÂÚÈÌÓˆÓ ÙˆÓ ÚÔÙÂÚ·ÈÔÙËÙˆÓ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÂÈˆÓ ÙˆÓ È‰ÂˆÓ


ÙˆÓ ‚·ÛÈÏÈÛÛˆÓ ÙˆÓ µÚ˘ÍÂÏÏˆÓ ÙˆÓ ÏÈÚˆÓ


 ,·


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204  |  Page 205  |  Page 206  |  Page 207  |  Page 208  |  Page 209  |  Page 210  |  Page 211  |  Page 212  |  Page 213  |  Page 214  |  Page 215  |  Page 216  |  Page 217  |  Page 218  |  Page 219  |  Page 220  |  Page 221