This page contains a Flash digital edition of a book.
Ú ¤


ÁÂȘ . . . ÓÂ


∂¡


,·Ù √ ∆ ∏


· Ì ∆ Á È · · ÓıÚÒ Ô ˘ ˜,


Á ¿ ∞ È Ï Ò Ò˙


Ú 6 : M


 ,· ∆È Ó· ı˘Ì¿Ì·È fiÙ·Ó Áڿʈ


°Ú¿Êˆ ÛÂ: ñ -ÔÓ·˜: Ù· ÎÔÈÓ¿ ÚÔ·ÚÔ͇ÙÔÓ· (Á›ÙÔÓ·˜, ¿ÍÔÓ·˜, Ó‡ÌÔÓ·˜)Ì ÂÍ·›ÚÂÛË Ù·: η‡ÛˆÓ·˜, ÌÂÛ·›ˆÓ·˜, ıÂÚÌÔۛʈӷ˜


ñ -ˆÓ·˜: Ù· ·ÚÈ· Î·È ÂıÓÈο ÚÔ·ÚÔ͇ÙÔÓ· (¶Ï¿ÙˆÓ·˜, ∞fiÏψӷ˜) Ì ÂÍ·›ÚÂÛË Ù·: ∞ÏÈ¿ÎÌÔÓ·˜, ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·˜, ºÈÏ‹ÌÔÓ·˜


ñ -ÒÓ·˜: Ù· ·ÚÔ͇ÙÔÓ· ÎÔÈÓ¿ (·ÁÒÓ·˜), ÂÚÈÂÎÙÈο (·ÌÂÏÒÓ·˜, ‚Ï. ÂÓfiÙËÙ· 17.1 µ), ÙÔˆÓ‡ÌÈ· (ª·Ú·ıÒÓ·˜) Ì ÂÍ·›ÚÂÛË Ù·: ηÓfiÓ·˜, ËÁÂÌfiÓ·˜, ·Ï·˙fiÓ·˜, ª·Î‰fiÓ·˜, ™ÙÚ˘ÌfiÓ·˜


ñ -ÔÚ·˜: ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜, Ú‹ÙÔÚ·˜, ¡¤ÛÙÔÚ·˜Î.¿. ñ -Ù‹Ú·˜: Ô‰ÔÛÙÚˆÙ‹Ú·˜, ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·˜Î.¿. ñ -ËÙ‹˜: ÂÈıˆÚËÙ‹˜, ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ Î.¿. (¶·Ú¿ÁÔÓÙ·È ·fi Ú‹Ì·Ù· Û -Ò.) ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Ù·: È‰Ú˘Ù‹˜, ÌËÓ˘Ù‹˜, ÎÚÈÙ‹˜(¢ÂÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ·fi Ú‹Ì·Ù· Û -Ò.)


ñ -ÈÛÙ‹˜: ÏÔÁÈÛÙ‹˜, ÔÏÂÌÈÛÙ‹˜ (¶·Ú¿ÁÔÓÙ·È ·fi Ú‹Ì·Ù· Û -›˙ˆ.), ÂÍ·›ÚÂÛË: ‰·ÓÂÈÛÙ‹˜


ñ -›Ù˘: Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÎÔÈÓ¿ Î·È ÂıÓÈο (ÔÏ›Ù˘, ÔÏ›Ù˘, £·Û›Ù˘) Ì ÂÍ·›ÚÂÛË Ù·: Ì·ÁÓ‹Ù˘, ‰È·‚‹Ù˘, ȉÈÔÎÙ‹Ù˘


ñ -ÒÙ˘: Ù· ÂıÓÈο Î·È ÔÏÏ¿ ÎÔÈÓ¿ (ÓËÛÈÒÙ˘, µÔÏÈÒÙ˘, ™Ô˘ÏÈÒÙ˘ Î.¿.) Ì ÂÍ·›ÚÂÛË Ù·: ·ÁÚfiÙ˘, ‰ÂÛfiÙ˘, ‰ËÌfiÙ˘, ÙÔÍfiÙ˘, ÈfiÙ˘


B. £ËÏ˘Î¿


µ.1 πÛÔÛ‡ÏÏ·‚· ·) ™Â -·


– ∫·Ï‹ Û·˜ ̤ڷ. Œ¯ÂÙ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙË ™·Ï·Ì›Ó·; – ¡·È, ‚‚·›ˆ˜. °È· ÔÈ· ̤ڷ; – ∂›Ù ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ›Ù ÁÈ· ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. – ¶fiÛ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ı¤ÏÂÙ ӷ ·ÁÔÚ¿ÛÂÙÂ; – ∆Ú›·. ∏ ÎfiÚË ÌÔ˘ Â›Ó·È Ì·ı‹ÙÚÈ·. ªÔÚ› Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ÌÂȈ̤ÓÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ; – ¡·È, Ê˘ÛÈο. ∂›ÛÙ ·fi ÙË ™·Ï·Ì›Ó·; – ¡·È, ·fi ÂΛ ηٿÁÔÌ·È, ·ÏÏ¿ ̤ÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. – ∫·È ʇÁÂÙ ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜, Â; – ¡·È, ÎÔ˘Ú·ÛًηÌ ʤÙÔ˜ Ì ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ÃÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ϛÁ˜ ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ªÂ ÙË Á˘Ó·›Î· ÌÔ˘, ÙË ª·Ú›·, ÙȘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì Ì ÌÂÁ¿ÏË ·Ó˘ÔÌÔÓËÛ›·. – §ÔÈfiÓ, ÔÚ›ÛÙ ٷ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ¿ Û·˜. ∞ÏÒ˜ ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ‚Ú›ÛÎÂÛÙ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÂÚ›Ô˘ Ì›· ÒÚ· ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛË. – £· ‹ıÂÏ· Ì›· ·ÎfiÌ· ÏËÚÔÊÔÚ›·. ªÔÚԇ̠ӷ ηı›ÛÔ˘Ì οÔ˘ ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó·- ¯ÒÚËÛË; – º˘ÛÈο. À¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ˘fiÛÙÂÁÔ ÛÙËÓ ÚÔ‚Ï‹Ù·, ·ÏÏ¿ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÚÈ̤ÓÂÙÂ Î·È ÛÙËÓ ·›ıÔ˘- Û· ÂÈ‚·ÙÒÓ.


73


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204  |  Page 205  |  Page 206  |  Page 207  |  Page 208  |  Page 209  |  Page 210  |  Page 211  |  Page 212  |  Page 213  |  Page 214  |  Page 215  |  Page 216  |  Page 217  |  Page 218  |  Page 219  |  Page 220  |  Page 221